Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki 

 

Kontakt:
tel. 58 32 68 524
fax 58 32 68 526
e-mail: disi@pomorskie.eu
 

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Marcin Stefański
 
z-ca DYREKTORA ds. INFORMATYZACJI URZĘDU
Michał Potocki
 
Kontakt:
tel. 58 32 68 524
fax 58 32 68 526
e-mail: disi@pomorskie.eu
 
Adres:
80-810 Gdańsk,
ul. Okopowa 21/27
 
ZADANIA:
Departament w szczególności:
 
1) inicjuje, koordynuje i monitoruje działania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w województwie;
2) podejmuje działania na rzecz pozyskiwania i efektywnego wykorzystywania środków pozabudżetowych na zadania służące rozwojowi społeczeństwa informacyjnego;
3) inicjuje i kształtuje współpracę z jednostkami administracji publicznej i innymi zainteresowanymi podmiotami w celu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie, w szczególności w sprawach dotyczących kształtowania nowoczesnych rozwiązań elektronicznej administracji;
4) promuje i popularyzuje zasady funkcjonowania elektronicznej administracji publicznej;
5) współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie opracowywania dokumentów strategicznych mających związek z rozwojem społeczeństwa informacyjnego;
6) planuje i koordynuje wdrażanie nowych systemów informatycznych oraz usług informacyjnokomunikacyjnych w urzędzie;
7) wdraża i prowadzi nadzór nad eksploatacją elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz innych systemów informatycznych realizowanych dla potrzeb poszczególnych departamentów;
8) administruje infrastrukturą teleinformatyczną urzędu: serwerami, urządzeniami i usługami sieciowymi w tym telefonami komórkowymi oraz centralą telefoniczną;
9) nadzoruje prawidłową pracę sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych oraz zapewnia jego serwis, konserwację i modernizację;
10) prowadzi ochronę elektronicznych zbiorów danych osobowych i zabezpiecza systemy informatyczne w urzędzie oraz realizuje Politykę Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego urzędu;
11) koordynuje i nadzoruje obsługę techniczną serwisów internetowych i intranetowych oraz poczty elektronicznej urzędu;
12) organizuje szkolenia pracowników urzędu w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i pracy z systemami informatycznymi;
13) analizuje potrzeby informatycznej integracji urzędu z systemami administracji rządowej i samorządowej oraz zgodność systemów z wymaganiami ustawowymi;
14) przygotowuje specyfikacje techniczne dotyczące zamówień publicznych w zakresie realizacji inwestycji informatycznych (urządzenia, oprogramowanie);
15) uczestniczy w postępowaniach o zamówienia publiczne wymienione w pkt 14;
16) uzgadnia treść, przygotowuje i kontroluje realizację umów dotyczących informatyzacji i rozwiązań telekomunikacyjnych urzędu oraz społeczeństwa informacyjnego.

Struktura departamentu

 

Liczba odwiedzin : 3290
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-03-10 10:34:38
Czas publikacji: 2017-06-22 09:24:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak