Departament Zamówień Publicznych i Administracji 

 

Kontakt:
tel. (58) 32-68-758
fax (58) 32-68-557
e-mail: daz@pomorskie.eu
 

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Zbigniew Bonarski
 
Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
Dorota Świeżawska
 
Kontakt:
tel. 58 32-68-758
fax 58 32-68-557
e-mail: daz@pomorskie.eu
 
Adres:
80-810 Gdańsk,
ul. Okopowa 21/27 pok.133 E
 
ZADANIA:
Departament w szczególności:

1) sporządza Plan Zamówień Publicznych obowiązujący w urzędzie w danym roku budżetowym;
2) uczestniczy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych na wniosek departamentów w zakresie określonym w przepisach wewnętrznych, dotyczących zasad udzielania zamówień publicznych w urzędzie;
3) przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług, dostaw lub robót budowlanych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania urzędu;
4) dokonuje wskazania zgodności realizacji zamówienia z przepisami o zamówieniach publicznych;
5) prowadzi dla urzędu rejestr zamówień, w tym rejestr wniosków o zaangażowanie środków budżetowych o wartości poniżej 3 000 euro, kart zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro oraz rejestr postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i rejestr umów;
6) współpracuje z innymi departamentami w czynnościach przewidzianych w postępowaniu odwoławczym, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych;
7) sporządza i przekazuje roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych;
8) deponuje wadia oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wnoszone w formach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych (oprócz formy pieniężnej) i dokonuje ich zwrotu, zgodnie z przepisami wewnętrznymi dotyczącymi zasad udzielania zamówień publicznych w urzędzie;
9) prowadzi sprawy związane z najmem sal konferencyjnych będących w dyspozycji urzędu na rzecz podmiotów zewnętrznych, zarządza kalendarzem rezerwacji tych sal oraz organizuje obsługę cateringową i techniczną spotkań;
10) prowadzi gospodarkę rzeczowymi składnikami majątkowymi urzędu (meblami, sprzętem i urządzeniami technicznymi, poza sprzętem IT oraz urządzeniami peryferyjnymi i telefonami komórkowymi), prowadzi księgi inwentarzowe;
11) administruje budynkami będącymi siedzibami urzędu w zakresie sytemu wentylacji i klimatyzacji, ochrony przeciwpożarowej, ochrony fizycznej i utrzymania w czystości budynków oraz współdziała w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
12) prowadzi sprawy dotyczące eksploatacji urządzeń, w tym organizuje niezbędne naprawy i przeglądy techniczne użytkowanego sprzętu, urządzeń i samochodów służbowych;
13) dokonuje zakupu i ewidencjonuje pieczątki urzędowe, zaopatruje urząd w tablice urzędowe i informacyjne;
14) zapewnia właściwą gospodarkę samochodami służbowymi, w oparciu o przepisy wewnętrzne dotyczące korzystania z samochodów służbowych przez pracowników urzędu, w tym prowadzi:
a) ewidencję samochodów,
b) rejestr wniosków o korzystanie z samochodu służbowego bez kierowcy,
c) karty eksploatacji pojazdu;
15) prowadzi sprawy związane z wykorzystaniem przez pracowników urzędu przyznanych limitów i ryczałtów na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz limitów na użytkowanie służbowych telefonów komórkowych;
16) dokonuje zakupu i ewidencjonuje odzież ochronną i roboczą dla pracowników urzędu oraz rozlicza ekwiwalent z tego tytułu;
17) prowadzi archiwum urzędu;
18) dokonuje zakupu materiałów i sprzętu biurowego, wyposażenia pomieszczeń biurowych, artykułów spożywczych, materiałów higienicznych, czystości i eksploatacyjnych;
19) prowadzi Kancelarię Ogólną urzędu;
20) realizuje w ramach przyznanych kompetencji zadania wynikające z przepisów o powszechnym obowiązku obrony;
21) realizuje w ramach przyznanych kompetencji zadania wynikające z przepisów o zarządzaniu kryzysowym.

 
 

Liczba odwiedzin : 3301
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-03-10 10:53:31
Czas publikacji: 2017-06-22 09:23:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak