Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Kontakt
Sekretariat:
tel. 58 326 81 90
Fax 58 326 81 93
e-mail: defs@pomorskie.eu
 

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Kamila Siwak
tel: 58 326 81 90
 
Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. KONTROLI I WINDYKACJI
Katarzyna Sadalska
tel: 58 326 81 90
 
Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. KOORDYNACJI WDRAŻANIA
Marcin Fuchs
 
Kontakt:
Sekretariat:
tel. 58 326 81 90
Fax 58 326 81 93
e-mail: defs@pomorskie.eu
 
Adres:
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk
 
Adres do korespondencji:
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk
 
ZADANIA:

1) zarządza i wdraża RPO WP 2014-2020 we współpracy z DPR i DRRP oraz z innymi departamentami i instytucjami właściwymi dla poszczególnych zadań, a w szczególności:
a) uczestniczy w przygotowaniu RPO WP 2014-2020 w zakresie sposobów zarządzania i wdrażania;
b) bierze udział w negocjacjach RPO WP 2014-2020 z Komisją Europejską;
c) koordynuje i odpowiada za działania związane z wykorzystaniem Pomocy Technicznej oraz systemami teleinformatycznymi w ramach RPO WP 2014-2020;
d) w zakresie zadań związanych z zarządzaniem RPO WP 2014-2020, których koordynacja została powierzona DPR i DRRP, współpracuje z tymi departamentami, w szczególności przekazując im niezbędne informacje dotyczące Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFS;
e) współpracuje z DPR i DRRP przy opracowaniu dokumentów wykonawczych do RPO WP 2014-2020, w tym Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, Zasad wdrażania RPO , opisu funkcji i procedur, instrukcji wykonawczej IZ; rocznego planu kontroli, strategii komunikacji i rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych;
f) współpracuje z DPR i DRRP w przygotowaniu zakresu i harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2014-2020;
g) przeprowadza proces powołania IP w zakresie działania współfinansowanego z EFS, weryfikuje i zatwierdza instrukcję wykonawczą IP, wydaje wytyczne i zalecenia dla IP, nadzoruje i monitoruje realizację zadań powierzonych IP, prowadzi kontrole systemu zarządzania i kontroli w IP;
h) współpracuje z DPR w nadzorowaniu i monitorowaniu realizacji zadań powierzonych Związkowi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Związek ZIT), w tym weryfikacji i zatwierdzaniu instrukcji wykonawczej Związku ZIT oraz prowadzeniu kontroli systemu zarządzania i kontroli w Związku ZIT;
i) wdraża RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFS, w tym:

 • prowadzi nabory wniosków o dofinansowanie projektów i przeprowadza ich ocenę;
 • prowadzi postępowanie w ramach procedury odwoławczej;
 • organizuje wybór projektów do dofinansowania;
 • przygotowuje umowy i aneksy do umów z beneficjentami;
 • monitoruje i kontroluje realizację projektów;
 • weryfikuje wnioski beneficjentów o płatność;
 • przygotowuje i przekazuje do Banku Gospodarstwa Krajowego (płatnika) zlecenia płatności na rzecz beneficjentów środków z budżetu środków europejskich;
 • prowadzi działania mające na celu zapobieganie nadużyciom finansowym;
 • wykrywa, informuje oraz usuwa nieprawidłowości zgodnie z systemem informowania o nieprawidłowościach;
 • prowadzi działania mające na celu odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych;
 • przeprowadza ocenę ryzyka i zarządza ryzykiem;

 j) współpracuje z DPR i DRRP w przygotowywaniu posiedzeń i obsłudze Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020;
k) współpracuje z DPR w określaniu poziomu planowanych wydatków w ramach RPO WP 2014- 2020, przygotowywaniu wniosków o środki z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz przygotowywaniu rozliczeń i sprawozdań z ich wykorzystania;
l) współpracuje z DPR i DRRP w monitorowaniu postępu finansowego i rzeczowego pod kątem osiągnięcia celów określonych w ramach wykonania oraz opracowywaniu sprawozdań z realizacji RPO WP 2014-2020;
m) współpracuje z DPR przy sporządzaniu deklaracji zarządczych oraz rocznych podsumowań końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli;
n) zapewnia w zakresie Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFS obsługę audytów i kontroli przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne;
o) uczestniczy w prowadzonych przez DRRP działaniach ewaluacyjnych w zakresie zarządzania i wdrażania RPO WP 2014-2020;
p) realizuje działania z zakresu informacji i promocji RPO WP 2014-2020, w tym:

 • prowadzi we współpracy z DPR działania informacyjne RPO WP 2014-2020;
 • współpracuje z DPR przy redagowaniu strony internetowej www.rpo.pomorskie.eu;
 • uczestniczy w działaniach promocyjnych RPO WP 2014-2020 koordynowanych przez DTP;
 • zapewnia informowanie społeczności regionu o współfinansowaniu przez Unię Europejską projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie EFS;

q) współpracuje z DPR przy prowadzeniu bazy danych projektów z obszaru województwa, które można sfinansować dzięki wsparciu z zewnętrznych instrumentów (programów) finansowych;
r) inicjuje i prowadzi działania dotyczące poprawy jakości projektów oraz kwalifikacji beneficjentów RPO WP 2014-2020, w szczególności w zakresie Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFS;
s) realizuje we współpracy z DPR i DRRP oraz odpowiada za działania związane z wykorzystaniem Pomocy Technicznej RPO WP 2014-2020;
t) realizuje we współpracy z DPR oraz odpowiada za działania związane z systemami teleinformatycznymi, w tym Generatorem Wniosków Aplikacyjnych dla RPO WP 2014-2020;
2) realizuje zadania województwa w zakresie Regionalnych Priorytetów PO KL, współfinansowane ze środków EFS, dla których województwo pełni - za pośrednictwem urzędu – funkcję IP na podstawie porozumienia zawartego z IZ, to jest w szczególności:
a) monitoruje realizację oraz dokonuje rozliczenia projektów w zakresie Priorytetu VI, VII, VIII i IX poprzez weryfikację wniosków beneficjenta o płatność, dokonuje zamknięcia realizowanych projektów;
b) dokonuje zwrotu zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów złożonych przez beneficjentów;
c) opracowuje Roczny Plan Kontroli IP, zatwierdza Roczny Plan Kontroli IP II stopnia;
d) prowadzi kontrole projektów konkursowych i systemowych, kontrole systemowe w Instytucji Pośredniczącej II stopnia oraz kontrole realizacji Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej;
e) wykrywa i usuwa nieprawidłowości oraz informuje o nieprawidłowościach, zgodnie z przyjętym systemem informowania o nieprawidłowościach w ramach Programu;
f) prowadzi działania w zakresie odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych;
g) realizuje projekty własne DEFS w ramach Regionalnych Priorytetów POKL;
h) gromadzi dane niezbędne dla zarządzania finansowego, monitoringu, audytu
i kontroli, sporządza sprawozdania z realizacji PO KL;
i) opracowuje prognozy wydatków budżetowych dla Regionalnych Priorytetów POKL;
j) sporządza harmonogramy płatności uwzględniające wartości planowanych płatności dla Regionalnych Priorytetów POKL oraz Pomocy Technicznej w poszczególnych okresach rozliczeniowych, monitoruje realizację płatności, dokonuje aktualizacji harmonogramów płatności, wystawia zlecenia płatności ze środków europejskich w formie elektronicznej w formacie udostępnionym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, sporządza wnioski o przekazanie środków pieniężnych/dotacji dotyczących funduszy pomocowych w ramach zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego;
k) weryfikuje dane otrzymane od IP II stopnia do ujęcia w poświadczeniu i deklaracji wydatków IP, sporządza i przekazuje do Instytucji Zarządzającej poświadczenia i deklaracje wydatków IP;
l) rozlicza środki dotacji celowej w oparciu o zawartą z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju umowę dotacji celowej;
m) realizuje zadania Pomocy Technicznej w ramach PO KL, w tym opracowany Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej w ramach PO KL, sporządza wnioski beneficjenta o płatność Instytucji Pośredniczącej oraz weryfikuje i zatwierdza wnioski beneficjenta o płatność IP II stopnia w ramach Pomocy Technicznej;
n) organizuje i obsługuje prace Podkomitetu Monitorującego POKL,
o) administruje systemami informatycznymi DEFS, administruje systemami w ramach POKL, wprowadza dane do Krajowego Systemu Informatycznego;
p) monitoruje wdrażanie POKL w zakresie Priorytetu VI, VII, VIII i IX oraz dokonuje zamknięcia Programu

 
 
 

Liczba odwiedzin : 8676
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-03-10 11:02:44
Czas publikacji: 2016-09-01 15:11:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak