Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Kontakt
Sekretariat:
tel. 58 326 81 90
Fax 58 326 81 93
e-mail: defs@pomorskie.eu
 

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Kamila Siwak
tel: 58 326 81 90
 
Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. KONTROLI I WINDYKACJI
Katarzyna Sadalska
tel: 58 326 81 90
 
Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. KOORDYNACJI WDRAŻANIA
Marcin Fuchs
 
 
Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. ROZLICZEŃ FINANSOWYCH
Katarzyna Szczuka 
 

ul. Augustyńskiego 2,
80-819 Gdańsk

Kontakt:
Sekretariat:
Tel. 58 3268190
Fax 58 3268193
e-mail: defs@pomorskie.eu
strona internetowa 

 
Adres do korespondencji:
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk
 
ZADANIA:

w szczególności:

1)     zarządza i wdraża RPO WP 2014-2020 we współpracy z DPR i DRRP oraz z innymi departamentami i instytucjami właściwymi dla poszczególnych zadań, a w szczególności:

a)     uczestniczy w przygotowaniu RPO WP 2014-2020 w zakresie sposobów zarządzania i wdrażania;

b)    bierze udział w negocjacjach RPO WP 2014-2020 z Komisją Europejską;

c)     koordynuje i odpowiada za działania związane z wykorzystaniem Pomocy Technicznej oraz systemami teleinformatycznymi w ramach RPO WP 2014-2020;

d)    w zakresie zadań związanych z zarządzaniem RPO WP 2014-2020, których koordynacja została powierzona DPR i DRRP, współpracuje z tymi departamentami, w szczególności przekazując im niezbędne informacje dotyczące Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFS;

e)    współpracuje z DPR i DRRP przy opracowaniu dokumentów wykonawczych do RPO WP 2014-2020, w tym szczegółowego opisu Osi Priorytetowych, zasad wdrażania, opisu funkcji i procedur, instrukcji wykonawczej IZ; rocznego planu kontroli, strategii komunikacji i rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych;

f)     współpracuje z DPR i DRRP w przygotowaniu zakresu i harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2014-2020;

g)    przeprowadza proces powołania IP w zakresie Działania współfinansowanego z EFS, weryfikuje i zatwierdza instrukcję wykonawczą IP, wydaje wytyczne i zalecenia dla IP, nadzoruje i monitoruje realizację zadań powierzonych IP, prowadzi kontrole systemu zarządzania i kontroli w IP;

h)     współpracuje z DPR w nadzorowaniu i monitorowaniu realizacji zadań powierzonych Związkowi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Związek ZIT), w tym weryfikacji i zatwierdzaniu instrukcji wykonawczej Związku ZIT oraz prowadzeniu kontroli systemu zarządzania i kontroli w Związku ZIT;

i)      wdraża RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFS, w tym:

-         prowadzi nabory wniosków o dofinansowanie projektów i przeprowadza ich ocenę;

-         prowadzi postępowanie w ramach procedury odwoławczej;

-         organizuje wybór projektów do dofinansowania;

-         przygotowuje umowy i aneksy do umów z beneficjentami;

-         monitoruje i kontroluje realizację projektów;

-         weryfikuje wnioski beneficjentów o płatność;

-         przygotowuje i przekazuje do Banku Gospodarstwa Krajowego (płatnika) zlecenia płatności na rzecz beneficjentów środków z budżetu środków europejskich;

-         prowadzi działania mające na celu zapobieganie nadużyciom finansowym;

-         wykrywa, informuje oraz usuwa nieprawidłowości zgodnie z systemem informowania o nieprawidłowościach;

-         prowadzi działania mające na celu odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych;

-         przeprowadza ocenę ryzyka i zarządza ryzykiem;

j)      współpracuje z DPR i DRRP w przygotowywaniu posiedzeń i obsłudze Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020;

k)     współpracuje z DPR w określaniu poziomu planowanych wydatków w ramach RPO WP 2014-2020, przygotowywaniu wniosków o środki z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz przygotowywaniu rozliczeń i sprawozdań z ich wykorzystania;

l)      współpracuje z DPR i DRRP w monitorowaniu postępu finansowego i rzeczowego pod kątem osiągnięcia celów określonych w ramach wykonania oraz opracowywaniu sprawozdań z realizacji RPO WP 2014-2020;

m)   współpracuje z DPR przy sporządzaniu deklaracji zarządczych oraz rocznych podsumowań końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli;

n)     zapewnia w zakresie Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFS obsługę audytów i kontroli przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne;

o)    uczestniczy w prowadzonych przez DRRP działaniach ewaluacyjnych w zakresie zarządzania i wdrażania RPO WP 2014-2020;

p)     realizuje działania z zakresu informacji i promocji RPO WP 2014-2020, w tym:

-         prowadzi we współpracy z DPR działania informacyjne RPO WP 2014-2020;

-         współpracuje z DPR przy redagowaniu strony internetowej www.rpo.pomorskie.eu;

-         uczestniczy w działaniach promocyjnych RPO WP 2014-2020 koordynowanych przez DPK;

-         zapewnia informowanie społeczności regionu o współfinansowaniu przez Unię Europejską projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie EFS;

r)    współpracuje z DPR przy prowadzeniu bazy danych projektów z obszaru województwa, które można sfinansować dzięki wsparciu z zewnętrznych instrumentów (programów) finansowych;

s)   inicjuje i prowadzi działania dotyczące poprawy jakości projektów oraz kwalifikacji beneficjentów RPO WP 2014-2020, w szczególności w zakresie Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFS;

t)    realizuje we współpracy z DPR i DRRP oraz odpowiada za działania związane z wykorzystaniem Pomocy Technicznej RPO WP 2014-2020;

u)   realizuje we współpracy z DPR oraz odpowiada za działania związane z systemami teleinformatycznymi, w tym Generatorem Wniosków Aplikacyjnych dla RPO WP 2014-2020;

2) realizuje zadania województwa w zakresie Regionalnych Priorytetów PO KL, współfinansowanego ze środków EFS, dla których województwo pełni - za pośrednictwem urzędu – funkcję IP na podstawie porozumienia zawartego z IZ, to jest w szczególności:

a)     monitoruje realizację oraz dokonuje rozliczenia projektów w zakresie Priorytetu VI, VII, VIII i IX poprzez weryfikację wniosków beneficjenta o płatność, dokonuje zamknięcia realizowanych projektów;

b)    dokonuje zwrotu zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów złożonych przez beneficjentów;

c)     opracowuje Roczny Plan Kontroli IP, zatwierdza Roczny Plan Kontroli IP II stopnia;

d)    prowadzi kontrole projektów konkursowych i systemowych, kontrole systemowe w Instytucji Pośredniczącej II stopnia oraz kontrole realizacji Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej;

e)     wykrywa i usuwa nieprawidłowości oraz informuje o nieprawidłowościach, zgodnie z przyjętym systemem informowania o nieprawidłowościach w ramach Programu;

f)     prowadzi działania w zakresie odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych;

g)    realizuje projekty własne DEFS w ramach Regionalnych Priorytetów POKL;   

h)     gromadzi dane niezbędne dla zarządzania finansowego, monitoringu, audytu
i kontroli, sporządza sprawozdania z realizacji PO KL;

i)      opracowuje prognozy wydatków budżetowych dla Regionalnych Priorytetów POKL;

j)      sporządza harmonogramy płatności uwzględniające wartości planowanych płatności dla Regionalnych Priorytetów POKL oraz Pomocy Technicznej w poszczególnych okresach rozliczeniowych, monitoruje realizację płatności, dokonuje aktualizacji harmonogramów płatności, wystawia zlecenia płatności ze środków europejskich w formie elektronicznej w formacie udostępnionym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, sporządza wnioski o przekazanie środków pieniężnych/dotacji dotyczących funduszy pomocowych w ramach zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego;

k)     weryfikuje dane otrzymane od IP II stopnia do ujęcia w poświadczeniu i deklaracji wydatków IP, sporządza i przekazuje do Instytucji Zarządzającej poświadczenia i deklaracje wydatków IP;

l)      rozlicza środki dotacji celowej w oparciu o zawartą z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju umowę dotacji celowej; 

m)   realizuje zadania Pomocy Technicznej w ramach PO KL, w tym opracowany Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej w ramach PO KL, sporządza wnioski beneficjenta o płatność Instytucji Pośredniczącej oraz weryfikuje i zatwierdza wnioski beneficjenta o płatność IP II stopnia w ramach Pomocy Technicznej;

n)     organizuje i obsługuje prace Podkomitetu Monitorującego POKL,

o)    administruje systemami informatycznymi DEFS, administruje systemami w ramach POKL, wprowadza dane do Krajowego Systemu Informatycznego; 

p)    monitoruje wdrażanie POKL w zakresie Priorytetu VI, VII, VIII i IX oraz dokonuje zamknięcia Programu.

 
 

Liczba odwiedzin : 9843
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-03-10 11:02:44
Czas publikacji: 2017-06-22 09:21:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak