Departament Edukacji i Sportu 

 

Kontakt:
Sekretariat: tel. 58 326 88 50
fax: 58 326 88 54
e-mail: des@pomorskie.eu

Strona departamentu
Zdolni z Pomorza

Projekty Edukacyjne
Rok matematyki

 

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Adam Krawiec
 
z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. EDUKACJI
Teresa Szakiel
 
z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. SPORTU
Maciej Kowalczuk
 
Kontakt:
Sekretariat: tel. 58 326 88 50
fax: 58 326 88 54
e-mail: des@pomorskie.eu
 
Adres:
ul. Długi Targ 1/7 (Edukacja), Długi Targ 8/10 (Sport)
80-828 Gdańsk
 
Adres do korespondencji:
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk
 
ZADANIA:
Departament w szczególności:
 
1) zabezpiecza oraz tworzy warunki prawno – organizacyjne i ekonomiczne dla funkcjonowania szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest województwo, w tym:
a) wykonuje zadania związane z zakładaniem, przekształcaniem oraz likwidacją szkół i placówek;
b) wykonuje zadania związane z powierzaniem stanowiska dyrektora i odwołaniem ze stanowiska;
c) dokonuje oceny pracy dyrektora będącego nauczycielem;
d) wykonuje zadania organizatora wobec szkół i placówek podległych województwu i sprawuje nadzór nad ich prawidłowym funkcjonowaniem;
e) dokonuje podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oraz organizuje doskonalenie zawodowe dyrektorów szkół i placówek w ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie;
f) przeprowadza postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach i placówkach;
g) wnioskuje o odznaczenia i nagrody dla dyrektorów szkół i placówek;
h) wykonuje zadania związane z przyznawaniem nagród marszałka nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach;
i) opiniuje zgłoszenie kandydata do tytułu honorowego profesora oświaty;
j) zatwierdza arkusze organizacji szkół i placówek;
k) zatwierdza plany pracy placówek doskonalenia nauczycieli;
l) opracowuje coroczną informację o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach;
2) wspiera i prowadzi działania na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców regionu,
w tym:
a) realizuje politykę województwa w zakresie edukacji określoną w dokumentach strategicznych, w tym w obszarze wspierania uzdolnionych uczniów i młodzieży;
b) realizuje projekty z zakresu edukacji, w tym współfinansowane ze środków unijnych oraz innych źródeł zewnętrznych;
c) współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami wyższymi, instytucjami oświatowymi i innymi podmiotami w zakresie edukacji;
d) udziela dotacji organizacjom pozarządowym na zadania zlecone z zakresu edukacji;
3) prowadzi ewidencję niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie;
4) prowadzi bazy danych oświatowych w ramach Systemu Informacji Oświatowej;
5) tworzy warunki prawno – organizacyjne i ekonomiczne dla rozwoju kultury fizycznej w regionie, w tym:
a) realizuje projekty z zakresu kultury fizycznej poprzez udzielanie dotacji celowych na organizowanie i prowadzenie procesu szkolenia i współzawodnictwa w sporcie w
województwie;
b) kontroluje prawidłowość realizacji zadań w zakresie przyznanych dotacji celowych;
c) wykonuje zadania związane z przyznawaniem stypendiów sportowych;
d) wykonuje zadania związane z przyznawaniem nagród i wyróżnień marszałka w zakresie kultury fizycznej;
e) współuczestniczy w organizowaniu wydarzeń sportowych promujących sport w województwie;
f) opracowuje i realizuje wieloletni program rozwoju bazy sportowej oraz inne programy we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki i jednostkami samorządu terytorialnego;
6) prowadzi analizę planów oraz sprawozdań finansowych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest województwo oraz organizacji pozarządowych – w zakresie zleconych zadań;
7) planuje, koordynuje oraz nadzoruje przygotowanie i realizację zadań obronnych w jednostkach wskazanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu.

Struktura departamentu

 

Liczba odwiedzin : 13241
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-03-10 11:16:41
Czas publikacji: 2017-06-22 09:20:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak