Departament Środowiska i Rolnictwa 

 

ul. Augustyńskiego 2,
80-819 Gdańsk
tel. 58 32 68 320, 32 68 659
Fax 58 32 68 663
e-mail: dros@pomorskie.eu
 

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Marzena Sobczak
 
z-ca DYREKTORA ds. ROLNICTWA I PRZYRODY
Krzysztof Pałkowski 
 
z-ca DYREKTORA ds. POLITYKI EKOLOGICZNEJ I ŚRODOWISKA
Tadeusz Styn
 
GEOLOG WOJEWÓDZKI
Michał Kowalski
 
KONTAKT:
Sekretariat:
ul. Augustyńskiego 2,
80-819 Gdańsk
tel. 58 32 68 320, 58 32 68 659
Fax 58 32 68 663
e-mail: dros@pomorskie.eu
 
Adres do korespondencji:
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk
 
 
 
ZADANIA:
Departament w szczególności:
 

1) opiniuje, analizuje programy, prognozy, studia, raporty, projekty aktów prawnych i analizy dotyczące wsi, rolnictwa, monitoruje ich realizację;
2) udostępnia informację o środowisku i jego ochronie;
3) opiniuje projekty powiatowych programów ochrony środowiska oraz projekt krajowego planu gospodarki odpadami;
4) weryfikuje roczne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach oraz sporządza roczne sprawozdania z realizacji tych zadań w województwie;
5) prowadzi wojewódzką bazę danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami, w szczególności:
a) gromadzi i weryfikuje zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów,
b) gromadzi decyzje w zakresie gospodarki odpadami,
c) sprawuje kontrolę przestrzegania stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka,
d) sporządza i aktualizuje raporty wojewódzkie z wytwarzania i gospodarowania odpadami,
e) przygotowuje wezwania i decyzje zobowiązujące podmioty do przedłożenia dokumentacji w celu weryfikacji danych zawartych w zbiorczych zestawieniach;
6) prowadzi rejestr rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest i PCB);
7) wyznacza aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 oraz sporządza sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
8) wydaje, odmawia, uchyla, wygasza lub ogranicza pozwolenia: zintegrowane, na wytwarzanie odpadów oraz wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
9) przyjmuje zgłoszenia lub wyraża sprzeciw w sprawach:
a) uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny,
b) instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko;
10) wydaje decyzje zatwierdzające:
a) program gospodarki odpadami wydobywczymi,
b) zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne;
11) wydaje decyzje:
a) o zgodzie na wydobywanie odpadów,
b) o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z decyzji na podmiot zainteresowany nabyciem tytułu prawnego do instalacji;
12) wydaje, odmawia, uchyla, wygasza zezwolenia na:
a) przetwarzanie odpadów oraz zbieranie i przetwarzanie odpadów,
b) emisję gazów cieplarnianych,
c) zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych;
13) zatwierdza instrukcję prowadzenia składowiska odpadów oraz wydaje zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części;
14) prowadzi postępowania i przygotowuje decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu;
15) wydaje decyzje o ograniczeniu oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego;
16) wydaje decyzje zatwierdzające raporty w zakresie udoskonalenia metodyki monitorowania emisji CO2;
17) prowadzi postępowania i przygotowuje decyzje zobowiązujące do wykonania przeglądu ekologicznego;
18) prowadzi sprawy związane z określaniem obszarów ograniczonego użytkowania;
19) prowadzi i aktualizuje bazę podmiotów oraz sporządza odpowiednie sprawozdania w zakresie podmiotów:
a) korzystających ze środowiska w zakresie: wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód, odprowadzania ścieków, składowania odpadów;
b) rozliczających się z tytułu opłat: produktowych, depozytowych oraz środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne,
c) wytwarzających i importujących opakowania oraz eksportujących opakowania i produkty w opakowaniach,
d) wprowadzających, zbierających i przetwarzających baterie i akumulatory;
20) prowadzi postępowania i przygotowuje decyzje związane z opłatami: za korzystanie ze środowiska, produktowymi, w tym decyzje wydawane na podstawie działu III ustawy Ordynacja podatkowa;
21) przygotowuje decyzje zobowiązujące podmioty do przedłożenia dokumentacji w celu weryfikacji danych zawartych w wykazach i sprawozdaniach z baterii i akumulatorów;
22) prowadzi windykację należności z tytułu opłat: za korzystanie ze środowiska, produktowych oraz opłat ustalonych za usunięcie drzew lub krzewów dla terenów należących do miasta na prawach powiatu i kar za wycinkę drzew i krzewów bez wymaganego pozwolenia dla terenów należących do miast na prawach powiatu;
23) prowadzi ewidencję należności i zobowiązań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, opłat za substancje kontrolowane oraz opłat ustalonych za usunięcie drzew lub krzewów dla terenów należących do miasta na prawach powiatu i kar za wycinkę drzew i krzewów bez wymaganego pozwolenia dla terenów należących do miast na prawach powiatu;
24) odpowiada za prowadzenie rachunków redystrybucyjnych w/w opłat oraz podział środków na NFOŚiGW, WFOŚiGW i budżety powiatów, gmin oraz samorządu województwa;
25) przyjmuje i ocenia wnioski w ramach listy produktów tradycyjnych;
26) prowadzi sprawy związane z Europejską Siecią Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego;
27) podejmuje działania i organizuje wydarzenia promujące wysokiej jakości produkty lokalne i tradycyjne oraz rodzimą tradycję i kulturę obszarów wiejskich we współdziałaniu z DTP;
28) współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich;
29) podejmuje działania i organizuje wydarzenia związane z produkcją rolną;
30) monitoruje realizację działań związanych z utrzymaniem śródlądowych wód powierzchniowych, stanowiących własność publiczną, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych;
31) przygotowuje zezwolenia na wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt;
32) przygotowuje i wykonuje program upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników przez wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego;
33) współpracuje z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w zakresie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i listy zalecanych do uprawy odmian roślin na terenie województwa;
34) przygotowuje zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych oraz uchwały sejmiku określające ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku lub konopi włóknistej oraz rejonizacje tych upraw;
35) prowadzi sprawy związane z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją parku krajobrazowego, nadaniem jego statutu oraz powiększaniem i zmniejszaniem jego obszaru;
36) prowadzi sprawy związane z ustanowieniem i odmową ustanowienia planu ochrony dla parku krajobrazowego;
37) prowadzi sprawy związane z wyznaczeniem, likwidacją obszaru chronionego krajobrazu oraz zmianą jego granic;
38) uzgadnia wieloletnie łowieckie plany hodowlane;
39) prowadzi sprawy związane z podziałem województwa na obwody łowieckie z ich kategoryzacją i zmianą granic tych obwodów;
40) realizuje zadania związane z wydawaniem zakazów prowadzenia usług z zakresu organizacji polowań, wydawaniem zezwoleń na odstępstwa od zakazu płoszenia zwierząt łownych oraz ze skracaniem okresów polowań;
41) realizuje zadania związane z wypłatą odszkodowań za szkody łowieckie oraz z określeniem terminów zakończenia zbioru roślin uprawnych w regionie do celów odszkodowań za szkody łowieckie;
42) realizuje zadania związane z określaniem warunków ograniczenia populacji zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka;
43) prowadzi postępowania i przygotowuje pozwolenia wodnoprawne;
44) prowadzi sprawy związane z ustalaniem linii brzegu dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych;
45) ustala wysokość odszkodowania za szkody wymienione w ustawie Prawo wodne (t.j. Dz.U.2012.145 ze zm.);
46) realizuje zadania związane z racjonalną gospodarką rybacką;
47) prowadzi sprawy związane z ustanowieniem i zniesieniem obrębu hodowlanego i obrębu ochronnego w gospodarce rybackiej;
48) zezwala na odstępstwa od zakazu połowu ryb oraz przechowywania, przewożenia, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu ikry i ryb, a także na wprowadzanie do obrotu ryb pochodzących z amatorskiego połowu ryb;
49) zobowiązuje użytkownika wód do umożliwienia swobodnego przepływu ryb, jeżeli przepływ taki nie jest możliwy z przyczyn zależnych od użytkownika oraz zobowiązuje uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim do zawieszenia połowu ryb niektórych gatunków;
50) przygotowuje, przenosi, wygasza, opiniuje koncesje na poszukiwanie i wydobywanie kopalin oraz zatwierdza dokumentację z tym związaną;
51) sprawuje nadzór i kontrolę w zakresie wykonywania przez przedsiębiorców uprawnień z tytułu koncesji i realizowanych prac geologicznych oraz prawidłowością sporządzonych dokumentacji geologicznych, oraz ustala wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę;
52) zatwierdza projekty prac geologicznych i przyjmuje dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie;
53) prowadzi wojewódzkie archiwum geologiczne oraz rozporządza informacją geologiczną;
54) bilansuje zasoby złóż kopalin i wód podziemnych;
55) opiniuje studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub ich zmiany w zakresie geologii;
56) planuje, koordynuje oraz nadzoruje przygotowanie i realizację zadań obronnych w jednostkach wskazanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu;
57) zamieszcza w publicznie dostępnym wykazie karty informacyjne zawierające informacje o środowisku i jego ochronie;
58) przedkłada Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska informacje o przeprowadzanych w urzędzie strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko;
59) prowadzi postępowania w sprawach udzielania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów dla terenów należących do miast na prawach powiatu;
60) prowadzi postępowania w sprawach umarzania opłat ustalonych za usunięcie drzew lub krzewów dla terenów należących do miast na prawach powiatu;
61) prowadzi postępowania w sprawach wymierzania kar za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego pozwolenia dla terenów należących do miast na prawach powiatu;
62) prowadzi sprawy związane w opracowaniem, wdrażaniem i aktualizacją oraz monitorowaniem i sprawozdawczością:
a) wojewódzkich planów gospodarki odpadami,
b) programów ochrony powietrza,
c) programów ochrony środowiska przed hałasem.

UWAGA:
Od dnia 01.01.2014 r. Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku (80-531 Gdańsk, ul. Sucha 12, tel. 58 343 00 87)  przejmuje zadania wykonywane dotychczas w Departamencie Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wynikające z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - tekst jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm. w zakresie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych oraz wyłączenia gruntów rolnych z użytkowania rolniczego.
 
 

Liczba odwiedzin : 27363
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-03-18 10:14:17
Czas publikacji: 2017-06-22 09:15:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak