Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

Kontakt:
Sekretariat: tel. 58 32 68 650
tel./fax 58 32 68 673
e-mail: dprow@pomorskie.eu

strona internetowa

 

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Justyna Durzyńska
 
z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. FINANSOWYCH
Aneta Gajger
 
z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. KONTROLI
Monika Miklaszewska-Apanowicz
 
Kontakt:
Sekretariat: tel. 58 32 68 650
tel./fax 58 32 68 673
e-mail: dprow@pomorskie.eu

 

Adres:
ul. Augustyńskiego 2,
80-819 Gdańsk

Adres do korespondencji:
ul. Okopowa 21/27,
80-810 GdańskZADANIA:
Departament w szczególności:
 

1) wykonuje zadania wynikające z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, 2004-2006”, stosownie do zawartych w tym zakresie przez województwo umów oraz obowiązujących przepisów prawa;
2) wykonuje zadania delegowane przez IZ oraz Agencję Płatniczą, w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz 2014-2020;
3) wdraża Działanie 9.3 RPO WP 2007-2013, w tym prowadzi nabory wniosków o dofinansowanie projektów i przeprowadza ich ocenę formalną, uczestniczy w organizacji ich oceny strategicznej, organizuje wybór projektów do dofinansowania, przygotowuje umowy z beneficjentami, monitoruje i kontroluje realizację projektów oraz weryfikuje wnioski o płatność;
4) wykonuje zadania IP dla działań przypisanych Samorządowi Województwa w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020;
5) współpracuje ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w realizację programów określonych w pkt.1 – 4, m.in. w zakresie opiniowania dokumentów dotyczących systemów wdrażania, monitorowania, płatności i kontroli;
6) wykonuje czynności związane z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów w ramach Pomocy Technicznej programów określonych w pkt.1 – 4;
7) wdraża programy i wykonuje czynności niezbędne do udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań związanych z rozwojem obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków budżetu województwa;
8) współdziała z departamentem właściwym w sprawach promocji województwa w zakresie informowania społeczności województwa o możliwości współfinansowania projektów w ramach wdrażanych programów, działań i zadań;
9) współpracuje przy przygotowywaniu i opiniowaniu programów regionalnych i sektorowych związanych z rozwojem obszarów wiejskich, w których uczestniczy województwo;
10) współpracuje ze wszystkimi podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
11) prowadzi regionalny sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Struktura departamentu

 

Liczba odwiedzin : 7502
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-03-18 11:42:36
Czas publikacji: 2017-06-22 09:12:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak