Departament Rozwoju Gospodarczego 

 

Kontakt:
Sekretariat:
tel. 58 32 68 300
fax 58 32 68 303
e-mail: drg@pomorskie.eu
 

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Adam Mikołajczyk
 
z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. PROMOCJI GOSPODARCZEJ
Ludwik Szakiel
 
z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI
Karolina Lipińska  
 
 
 
Kontakt:
Sekretariat:
tel. 58 32 68 300
fax 58 32 68 303
e-mail: drg@pomorskie.eu

 

Adres:
ul. Długi Targ 1-7
80-828 Gdańsk
 
Adres do korespondencji:
80-810 Gdańsk,
ul. Okopowa 21/27
 
ZADANIA:

inicjuje i uczestniczy w przedsięwzięciach podnoszących konkurencyjność regionalnej gospodarki, a w szczególności:
1) prowadzi analizę sytuacji gospodarczej województwa, w tym innowacyjności regionalnej gospodarki;
2) koordynuje budowanie regionalnego systemu innowacji, w tym także programuje i wdraża samodzielnie bądź w partnerstwie narzędzia wspierające rozwój innowacji w regionie, w tym koordynuje politykę wspierania rozwoju inteligentnych specjalizacji regionalnej gospodarki;
3) współpracuje z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami, ośrodkami badawczo – rozwojowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi partnerami z kraju i zagranicy, na rzecz projektowania i uruchamiania mechanizmów wspierających regionalną przedsiębiorczość zwłaszcza wdrażającą rozwiązania innowacyjne;
4) inicjuje i współdziała w realizacji programów aktywizujących gospodarkę województwa, w tym programów rynku pracy;
5) inicjuje i realizuje działania w zakresie pozyskiwania kapitału inwestycyjnego;
6) inicjuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora gospodarki morskiej w regionie pomorskim, podniesienia jego konkurencyjności i innowacyjności;
7) przygotowuje dokumentację i analizy dotyczące realizacji praw z akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego, w których zaangażowany jest majątek województwa, z wyłączeniem spółek, o których mowa w § 31 pkt 23 regulaminu;
8) współdziała z Departamentem Zdrowia przy realizacji zadania, o którym mowa w § 31 pkt 23 regulaminu;
9) współpracuje z komórkami organizacyjnymi urzędu przy planowaniu i realizacji przekształceń własnościowych,
10) przygotowuje i gromadzi dokumentację dotyczącą Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk - Adriatyk, a także współpracuje z tym podmiotem w zakresie realizacji polityki rozwojowej korytarza transportowego Bałtyk - Adriatyk;
11) analizuje dokumenty (tj. Projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gmin) w zakresie planowania energetycznego gmin;
12) opiniuje dokumenty (tj. Projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gmin) w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa i koordynacji współpracy z innymi gminami;
13) dokonuje oceny możliwości udzielenia lub cofnięcia koncesji (promesy koncesji) na wytwarzanie, przesył i/lub dystrybucję energii (energii elektrycznej lub ciepła), paliw lub nośników energii, o które ubiegają się przedsiębiorstwa w Urzędzie Regulacji Energetyki;
14) przygotowuje opinię zarządu w formie postanowienia w sprawie udzielenia lub cofnięcia koncesji (promesy koncesji) na wytwarzanie, przesył i/lub dystrybucję energii (energii elektrycznej lub ciepła), paliw lub nośników energii, dla Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
15) dokonuje oceny projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe;
16) prowadzi działania szkoleniowe, opiniotwórcze i planistyczne dotyczące sektora energetycznego, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa energetycznego województwa pomorskiego i poprawy efektywności energetycznej;
17) monitoruje i koordynuje współpracę przedsiębiorstw sektora energetycznego z UMWP i jednostkami samorządu terytorialnego na terenie województwa;
18) monitoruje stan prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych złóż węglowodorów (konwencjonalnych i niekonwencjonalnych) i prowadzi sieć dialogu na temat zagospodarowania złóż;
19) opracowuje i aktualizuje bazę danych dotyczącą dużych konwencjonalnych źródeł energetycznych oraz odnawialnych źródeł energii, tj. parków wiatrowych, małych elektrowni wodnych, biogazowni, kotłowni na biomasę (o mocy pow. 100 kW);
20) koordynuje i współdziała ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi w zakresie pomocy publicznej udzielanej przez samorząd poprzez:
a) tworzenie, koordynowanie i opiniowanie planów udzielenia pomocy publicznej;
b) prowadzenie spraw związanych z postępowaniem notyfikacyjnym przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Komisją Europejską z wyłączeniem postępowań prowadzonych w ramach programów operacyjnych;
c) organizowanie szkoleń z zakresu pomocy publicznej dla pracowników urzędu i podległych jednostek;
d) ewidencjonowanie, monitorowanie oraz sporządzanie sprawozdań/informacji z udzielonej pomocy publicznej w tym zakresie, z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP;
21) współpracuje ze stowarzyszeniem „Pomorskie w Unii Europejskiej”, w tym w szczególności w zakresie realizacji polityki informacyjnej w zakresie prawodawstwa unijnego, polityk unijnych oraz dostępnych dla Polski funduszy Unii Europejskiej, organizacji seminariów, wizyt studyjnych i konferencji;
22) współpracuje z DEFS, DPR i DRRP przy opracowywaniu i stosowaniu kryteriów w ramach systemu oceny i wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
23) zapewnia obsługę Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego;
24) wpiera rozwój i organizowanie dialogu oraz partnerstwa społecznego;
25) współpracuje z partnerami społecznymi na rzecz wzmocnienia instytucji dialogu społecznego oraz kształtowania form dialogu i rozwiązań w zakresie zbiorowego prawa pracy;
26) przygotowuje i wdraża działania w zakresie promocji gospodarczej województwa, współpracując z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi;
27) koordynuje działania w zakresie międzynarodowej współpracy gospodarczej województwa, w tym m.in. uczestniczy w organizowaniu zagranicznych misji gospodarczych.

Struktura departamentu

 

Liczba odwiedzin : 9419
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-03-18 12:17:52
Czas publikacji: 2017-06-22 09:11:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak