Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego 

 

Kontakt:
tel. 58 32 68 684
fax 58 32 68 688
e-mail: drrp@pomorskie.eu
 

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Radomir Matczak
 
ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. ROZWOJU REGIONALNEGO
Patrycja Szczygieł
 
ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. ROZWOJU PRZESTRZENNEGO
Anna Błażewicz-Stasiak
 
Kontakt:
tel. 58 32 68 684
fax 58 32 68 688
e-mail: drrp@pomorskie.eu
 
Adres:
80-810 Gdańsk,
ul. Okopowa 21/27

 

ZADANIA DEPARTAMENTU:
Departament w szczególności:

1) w zakresie planowania strategicznego:
a) opracowuje projekt Strategii Rozwoju Województwa, oraz występuje z inicjatywą jej zmiany;
b) koordynuje realizację Strategii Rozwoju Województwa, w szczególności poprzez zapewnienie sprawnego i spójnego systemu realizacji Strategii oraz Regionalnych Programów Strategicznych zgodnie z zadaniami określonymi w planie zarządzania Strategią Rozwoju Województwa;
c) wnioskuje o sporządzanie, uczestniczy w przygotowaniu i aktualizacji oraz opiniuje pod kątem zgodności ze Strategią Rozwoju Województwa strategie i programy tematyczne wnikające z przepisów szczególnych, innych niż ustawa o samorządzie województwa oraz ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
d) prowadzi analizy i oceny możliwości stwarzanych przez zewnętrzne instrumenty (programy) finansowe, w aspekcie realizacji przedsięwzięć (projektów) istotnych z punktu widzenia celów Strategii Rozwoju Województwa oraz kierunków i poziomu wydatkowania środków;
e) uczestniczy w procesie koordynacji krajowego wsparcia pochodzącego z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w regionie;
f) przygotowuje projekt stanowiska negocjacyjnego Województwa do Kontraktu Terytorialnego oraz koordynuje i organizuje proces negocjacji kontraktu terytorialnego z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego;
g) koordynuje działania związane z realizacją przedsięwzięć wynikających z Kontraktu Terytorialnego;
h) uczestniczy w przygotowaniu przedsięwzięć (projektów) istotnych z punktu widzenia realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa;
i) zapewnia koordynację działań i funkcjonowanie wszystkich pozadotacyjnych instrumentów finansowych będących pod bezpośrednim nadzorem zarządu.
2) w zakresie zadań IZ RPO WP:
a) opracowuje projekt RPO WP oraz występuje z wnioskiem o jego zmiany;
b) koordynuje i obsługuje merytorycznie negocjacje z Komisją Europejską;
c) przeprowadza procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu RPO WP;
d) zapewnia przygotowanie innych dokumentów na potrzeby negocjacji RPO WP z Komisją Europejską, wymaganych prawem krajowym i unijnym;
e) w zakresie zadań związanych z zarządzaniem RPO WP 2014-2020, których koordynacja została powierzona DPR i DEFS, współpracuje z tymi departamentami, w szczególności przekazując im niezbędne informacje dotyczące RPO WP 2014-2020;
f) uczestniczy w opracowaniu dokumentów wykonawczych do RPO WP 2014 - 2020, w tym szczegółowego opisu osi priorytetowych, kryteriów wyboru projektów oraz opisu funkcji i procedur;
g) uczestniczy w wyborze projektów, w tym w procesie oceny strategicznej;
h) pełni funkcję jednostki ewaluacyjnej RPO WP;
i) zapewnia funkcjonowanie Funduszu Powierniczego JEREMIE w ramach Działania 1.3 RPO WP 2007-2013;
j) przygotowuje strategię inwestycyjną dla instrumentów finansowych w RPO WP 2014-2020 oraz zapewnia funkcjonowanie mechanizmów jej realizacji;
k) uczestniczy w procesie zamknięcia RPO WP.
3) w zakresie analiz, studiów i prognoz:
a) koordynuje działania na rzecz realizacji celów Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji, w tym przygotowuje raport z realizacji Strategii Rozwoju Województwa oraz analizy sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej w regionie, a także organizuje i koordynuje prace Pomorskiego Forum Terytorialnego;
b) uczestniczy w monitorowaniu i ocenie Regionalnych Programów Strategicznych oraz innych polityk i strategii regionalnych;
c) uczestniczy w monitorowaniu i ocenie oddziaływania unijnych, krajowych i regionalnych polityk publicznych na sytuację społeczno-gospodarczą i przestrzenną w regionie, w tym współpracuje z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym i regionalnymi obserwatoriami terytorialnymi w innych województwach;
d) uczestniczy w przygotowaniu prognoz dotyczących zmian sytuacji społeczno-gospodarczej
i przestrzennej w województwie;
e) uczestniczy w realizacji projektów badawczych o charakterze regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
4) w zakresie współpracy terytorialnej:
a) prowadzi Regionalny Punkt Kontaktowy dla Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, wspierając podmioty z województwa w przygotowaniu projektów realizowanych w ramach tych programów;
b) wspiera i realizuje projekty z udziałem województwa w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa;
c) bierze udział w przygotowaniu dokumentów programowych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, którymi objęty jest obszar województwa oraz inicjuje, wspiera i realizuje projekty w ramach ww. inicjatyw;
d) prowadzi organizacyjną i merytoryczną obsługę przedstawicieli województwa uczestniczących w pracach Komitetów Monitorujących ww. programów;
e) realizuje inne zadania powierzone województwu przez instytucje zarządzające ww.programami;
5) w zakresie planowania przestrzennego i przygotowania inwestycji:
a) przygotowuje projekty opinii w sprawie programów zawierających zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym sporządzane przez ministrów i centralne organy administracji rządowej;
b) współpracuje z sąsiednimi województwami zakresie planowania przestrzennego;
c) prowadzi współpracę z gminami i administracją rządową w zakresie planowania miejscowego, w tym m.in. sprawy związane z wprowadzaniem ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa do planów miejscowych;
d) prowadzi sprawy związane z lokalizacją inwestycji celu publicznego, w tym:
- przygotowuje uzgodnienia projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy;
- prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim;
- przygotowuje projekt opinii dotyczącej wniosku o ustalenie lokalizacji drogi publicznej w uzgodnieniu z DMW i Zarządem Dróg Wojewódzkich;
- przygotowuje projekt opinii marszałka do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w zakresie zadań samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w odniesieniu do terenów nieobjętych aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego;
- przygotowuje projekt opinii zarządu do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu gazyfikacyjnego;
- przygotowuje projekt opinii zarządu do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego;
- przygotowuje projekt opinii zarządu do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
e) obsługuje prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
f) przygotowuje opinie o zgodności projektów strategii tematycznych i regionalnych programów rozwojowych z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa.
 
UWAGA:
Od dnia 01.01.2014 r. Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego (76-200 Słupsk, ul. Jaracza 18a, tel. 59 843 10 60) przejmuje zadania wykonywane dotychczas w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakresie:
  1. opracowanie projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego i ich zmian oraz prowadzenie procedur planistycznych;
  2. monitorowanie stanu zagospodarowania przestrzennego województwa w ramach Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji, w tym przygotowywanie okresowej oceny Planu zagospodarowania przestrzennego województwa;
  3. prowadzenie studiów i przygotowanie koncepcji planów obszarów funkcjonalnych o zasięgu ponadregionalnym, regionalnym i subregionalnym;
  4. zarządzanie bazą danych GIS.
     
 
 

Liczba odwiedzin : 7929
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-03-18 14:50:43
Czas publikacji: 2017-06-22 09:10:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak