Departament Turystyki  

 

Kontakt:
tel. 58 32 68 350
fax 58 32 68 352
e-mail: dt@pomorskie.eu
 

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Marta Chełkowska
 
Kontakt:
tel. 58 32 68 350
fax 58 32 68 352
e-mail: dt@pomorskie.eu
 
Adres:
ul. Długi Targ 1-7,
80-828 Gdańsk
 
Adres do korespondencji:
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk
 
ZADANIA:

w zakresie turystyki, w szczególności:
1) przygotowuje i gromadzi dokumentację dotyczącą stowarzyszenia Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, a także współpracuje z tym podmiotem oraz innymi podmiotami turystycznymi niezrzeszonymi w PROT, lokalnymi organizacjami turystycznymi województwa oraz właściwymi organami i innymi instytucjami;
2) organizuje spotkania, konferencje w zakresie turystyki i promocji;
3) realizuje i nadzoruje realizacje projektów turystycznych i promocyjnych współfinansowanych przez województwo oraz ze środków poza budżetowych;
4) gromadzi i analizuje dane o rynku turystycznym województwa;
5) realizuje zadania związane z kategoryzacją obiektów hotelarskich;
6) realizuje zadania związane z nadawaniem uprawnień przewodników turystycznych górskich;
7) przeprowadza kontrole:
a) jednostek prowadzących szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich w zakresie określonym ustawą o usługach turystycznych (t.j. Dz.U.2014.196 ze zm.);
b) pilotów wycieczek i przewodników miejskich i terenowych w zakresie wymogów wynikających z ustawy o usługach turystycznych (t.j. Dz.U.2014.196 ze zm.);
c) przewodników górskich w zakresie posiadanych uprawnień, wymaganych dla określonego obszaru górskiego oraz poprawności wykonywania zadań przewodnika górskiego;
d) obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań kategoryzacyjnych;
e) organizatorów i pośredników turystycznych w zakresie prowadzonej regulowanej działalności gospodarczej;
8) wydaje duplikaty legitymacji przewodnika turystycznego i pilota wycieczek;
9) wydaje indentyfikatory dla przewodników górskich;
10) organizuje egzaminy z języków obcych dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
11) uzyskuje informację o wpisie do ewidencji innych obiektów hotelarskich prowadzonej przez gminną administrację samorządową;
12) przesyła kopie zaświadczeń, decyzji administracyjnych oraz kopie umów zabezpieczeń finansowych organizatorów i pośredników turystycznych do Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych przy ministrze właściwym ds. turystyki;
13) prowadzi wojewódzkie ewidencje:
a) obiektów hotelarskich;
b) nadanych uprawnień przewodników górskich;
14) prowadzi wojewódzkie rejestry:
a) ośrodków szkolących;
b) organizatorów turystyki i pośredników turystycznych;
15) gromadzi oryginały umów zabezpieczeń finansowych organizatorów i pośredników turystycznych;
16) realizuje zadania związane z występowaniem na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu gwarancji do ubezpieczycieli;
17) zarządza stronami internetowymi www.pomorskie.travel w oparciu o materiały merytorycznie opracowane przez poszczególne komórki organizacyjne w ramach ich zadań.

 

Liczba odwiedzin : 8568
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-04-29 12:53:13
Czas publikacji: 2017-07-04 14:07:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak