Departament Zdrowia 

 

Kontakt:
tel. 58 32 68 260
fax 58 32 68 264
e-mail: dz@pomorskie.eu
 

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Marzena Mrozek
 
z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. EKONOMICZNO-INWESTYCYJNYCH
Maciej Laszkiewicz
 
Kontakt:
tel. 58 32 68 260
fax 58 32 68 264
e-mail: dz@pomorskie.eu
 

Adres:
ul. Rzeźnicka 58,
80-810 Gdańsk

Adres do korespondencji:
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk

 
ZADANIA:
 
departament w szczególności:
1) analizuje:
a) dane dotyczące zdrowotności mieszkańców województwa;
b) sytuację epidemiologiczną, demograficzną i ekonomiczną ochrony zdrowia;
c) jakość i dostępność świadczeń zdrowotnych w województwie;
d) efektywność działalności podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
2) kontroluje oraz ocenia działalność podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz pracę ich kierowników, w szczególności w zakresie:
a) realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;
b) prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi;
c) gospodarki finansowej;
3) przygotowuje raporty dla Wojewody zawierające realizowane w danym roku i planowane na rok następny programy zdrowotne w regionie, monitoruje realizację przez podmioty wykonujące działalność leczniczą strategii, zadań i programów z zakresu ochrony zdrowia będących zadaniami województwa;
4) realizuje zadania w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa;
5) analizuje raporty z realizacji programów polityki zdrowotnej państwa z poziomu gmin, powiatów i województwa dla Ministerstwa Zdrowia;
6) opracowuje i realizuje program współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i ochrony zdrowia;
7) współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie spraw związanych z
kontraktowaniem i realizacją świadczeń w odniesieniu do potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa;
8) zapewnia realizację postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego;
9) dokonuje oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez lekarza;
10) sprawuje nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich przez lekarzy uprawnionych do przeprowadzenia badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i w ramach nadzoru rozpatruje skargi;
11) organizuje całodobowe zakłady lecznictwa odwykowego oraz wojewódzkie ośrodki terapii uzależnienia i współuzależnienia;
12) realizuje zadania z zakresu doboru kadry kierowniczej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w tym prowadzi sprawy związane z zatrudnianiem kierowników, oraz analizuje politykę kadrową w tych podmiotach;
13) prowadzi sprawy związane z finansowaniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku;
14) sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją programów restrukturyzacyjnych realizowanych przez podległe podmioty wykonujące działalność leczniczą;
15) monitoruje spłatę kredytów poręczonych podmiotom wykonującym działalność leczniczą przez województwo oraz udzielonych im pożyczek w zakresie zadań departamentu;
16) dokonuje okresowej analizy i oceny działalności (w tym finansowej) podległych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym realizacji planów finansowych;
17) prowadzi sprawy związane ze stażami podyplomowymi lekarzy medycyny, lekarzy dentystów;
18) współpracuje z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i innymi podmiotami z obszaru administracji, nauki i przedsiębiorczości w sprawach dotyczących systemu zdrowia;
19) kreuje politykę inwestycyjną i kontroluje jej realizację w zakresie dostosowania pomieszczeń i urządzeń podległych podmiotów wykonujących działalność leczniczą do obowiązujących aktów prawnych;
20) prowadzi bilans potrzeb inwestycyjnych podległych podmiotów leczniczych oraz sprawuje nadzór nad wykorzystaniem przekazanych im środków finansowych na ten cel, odpowiednio do aktualnych uregulowań prawnych;
21) prowadzi sprawy związane z tworzeniem, łączeniem, przekształceniem i likwidacją podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz zatwierdzeniem ich statutów;
22) prowadzi sprawy związane z powoływaniem i odwoływaniem członków rad społecznych podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
23) przygotowuje dokumentację i analizy dotyczące realizacji praw z akcji i udziałów w spółkach
prawa handlowego powstałych z przekształcenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w których zaangażowany jest majątek województwa;
24) współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie organizacji i finansowania ochrony zdrowia oraz zabezpieczenia masowych przedsięwzięć;
25) prowadzi sprawy związane z udzielaniem zezwolenia na prowadzenie prywatnej praktyki psychologicznej oraz współpracuje z Regionalną Radą Psychologów w zakresie nadzoru nad wykonywaniem prywatnej praktyki psychologicznej;
26) prowadzi sprawy związane z wydawaniem zezwoleń dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na leczenie substytucyjne osoby uzależnionej po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii;
27) przygotowuje projekty uchwał sejmiku województwa w sprawie podjęcia odpowiednich działań przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu zapewnienia należytego stanu bezpieczeństwa sanitarnego;
28) prowadzi całokształt spraw związanych z podległymi podmiotami leczniczymi działającymi w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym współpracuje z właściwymi służbami wojewody;
29) kreuje i koordynuje informatyzację podległych jednostek pod względem ich interoperacyjności,
doskonalenia efektywności funkcjonowania regionalnego systemu zdrowia oraz zgodności z programem e-Zdrowie;
30) planuje, koordynuje oraz nadzoruje przygotowanie i realizację zadań obronnych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, wobec których województwo jest podmiotem tworzącym lub udziałowcem czy akcjonariuszem;
31) sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu i w ramach nadzoru rozpatruje skargi;
32) opracowuje i realizuje strategię województwa w zakresie ochrony zdrowia.
 
 

Liczba odwiedzin : 7925
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-04-29 12:58:16
Czas publikacji: 2017-06-22 08:21:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak