Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

 

Kontakt:
tel. 58 32 68 561
tel./fax 58 32 68 563
e-mail: rops@pomorskie.eu
 

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Krystyna Dominiczak
 
z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Katarzyna Weremko
 
z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Andrzej Kowalczys
 
Kontakt:
tel. 58 32 68 561
tel./fax 58 32 68 563
e-mail: rops@pomorskie.eu
 
Adres:
80-810 Gdańsk,
ul. Okopowa 21/27
 
ZADANIA:
 
w szczególności:

1) realizuje zadania województwa w zakresie pomocy społecznej i integracji społecznej;
2) diagnozuje i monitoruje wybrane problemy społeczne w regionie;
3) koordynuje działania na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie;
4) prowadzi regionalne domy pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu;
5) prowadzi obsługę regionalnej komisji egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych;
6) realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych;
7) realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,
8) przygotowuje i realizuje wojewódzkie programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
9) wykonuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii;
10) uchylony;
11) koordynuje działania departamentów w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wykonującymi działalność pożytku publicznego;
12) opracowuje projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wykonującymi działalność pożytku publicznego;
13) koordynuje działania samorządu związane z realizacją zadań wynikających z programu, o którym mowa w pkt 12;
14) realizuje projekty unijne w ramach integracji społecznej;
15) prowadzi działania na rzecz integracji środowisk kombatanckich oraz koordynuje działania w zakresie współpracy z organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych;
16) realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie, w tym:
a) prowadzi interwencyjne ośrodki preadopcyjne i regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne,
b) opracowuje programy dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, będące integralną częścią strategii rozwoju województwa,
c) sporządza sprawozdania rzeczowo – finansowe z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazuje je właściwemu wojewodzie,
d) organizuje i prowadzi ośrodki adopcyjne.
17) zapewnia obsługę techniczno-administracyjną Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych

 

Liczba odwiedzin : 8361
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-04-29 13:12:47
Czas publikacji: 2017-06-22 09:33:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak