Biuro Radców Prawnych 

 

Kontakt:
tel. 58 32 68 542
tel./fax 58 32 68 540
e-mail: brp@pomorskie.eu
 

KOORDYNATOR
Elżbieta Wysoczyńska
 
Kontakt:
tel. 58 32 68 542
tel./fax 58 32 68 540
e-mail: brp@pomorskie.eu
 
Adres:
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk
 
ZADANIA:
Do zadań radców prawnych urzędu należy w szczególności:
1) udzielanie opinii w zakresie stosowania prawa w sprawach zawierających konkretne pytania i komplet dokumentów;
2) udzielanie ustnych porad i informacji przede wszystkim w sprawach interpretacji norm prawnych;
3) udzielanie informacji odnośnie obowiązku publikacji aktów prawnych organów województwa (uchwały, porozumienia);
4) opiniowanie:
a) projektów umów;
b) odmowy lub uznania zgłaszanych roszczeń;
c) spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi;
d) umorzenia wierzytelności;
e) projektów uchwał organów województwa;
- opinie prawne radca prawny obowiązany jest wydać w terminie 7 dni;
5) informowanie departamentów o zmianach przepisów prawnych w zakresie działalności departamentu, informacja jest dokonywana poprzez system elektronicznego obiegu dokumentów;
6) zastępowanie województwa i urzędu w sprawach toczących się przed sądami powszechnymi, administracyjnymi lub w postępowaniu egzekucyjnym oraz udzielanie informacji o sposobie prowadzenia egzekucji;
7) obsługa prawna posiedzeń sejmiku, a komisji sejmiku i posiedzeń zarządu stosownie do potrzeb;
8) występowanie do ministerstw i centralnych urzędów z zapytaniami prawnymi;
2. Radcy prawni wykonują obsługę prawną wg wewnętrznego podziału zadań i są w swej pracy niezależni i samodzielni.
3. Konsultacje w sprawie lub prowadzenie sprawy rozpoczętej przez innego radcę prawnego możliwe jest tylko po uprzednim uzyskaniu zgody dotychczasowego prowadzącego sprawę radcy prawnego.
 

Liczba odwiedzin : 1352
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-04-29 13:28:56
Czas publikacji: 2015-04-29 14:25:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak