Departament Promocji i Komunikacji 

 

Kontakt:
tel. 58 326 82 93

 

p.o. Dyrektora Departamentu

Sławomir Lucewicz
tel. 58 326 82 93
email: s.lucewicz@pomorskie.eu

Z-ca dyrektora ds. komunikacji społecznej 

Michał Piotrowski

 

Arkadiusz Stawiński
Identyfikacja Województwa Pomorskiego
Nadzór i akceptacja wszelkich materiałów promocyjno-informacyjnych zawierających znaki identyfikacyjne województwa pomorskiego oraz funduszy europejskich.
tel. 58 32 68 296,
e-mail: a.stawinski@pomorskie.eu
 
Adres:
80-810 Gdańsk,
ul. Okopowa 21/27
email: dpk@pomorskie.eu
 

Zadania departamentu:

w zakresie promocji województwa, w szczególności:

 1. koordynuje działania z zakresu promocji realizowane przez komórki organizacyjne, w tym określa zasady współpracy w zakresie promocji województwa pomiędzy DPK a innymi komórkami organizacyjnymi;
 2. podejmuje współpracę w zakresie promocji województwa z jednostkami samorządu terytorialnego, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, współprowadzonymi instytucjami artystycznymi i instytucjami kultury oraz spółkami i stowarzyszeniami z udziałem województwa pomorskiego; 
 3. podejmuje współpracę w zakresie promocji walorów pomorskiej wsi, jej dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa kulinarnego we współdziałaniu z DROŚ i DPROW; 
 4. koordynuje przygotowanie i opracowuje wewnętrzne roczne zestawienie działań promocyjnych, w tym zadań strategicznych, prowadzonych przez komórki organizacyjne; 
 5. współpracuje z DRG w zakresie budowy regionalnego systemu promocji gospodarczej; 
 6. wspiera, przygotowuje i realizuje kampanie promocyjne w zakresie funduszy europejskich we współpracy z DPR, DEFS i DPROW; 
 7. koordynuje działania związane z przyznawaniem patronatu honorowego marszałka; 
 8. opracowuje, przygotowuje, ustala standardy i upowszechnia materiały promocyjne dotyczące województwa; 
 9. inicjuje działania promocyjne województwa; 
 10. opracowuje i wdraża system identyfikacji wizualnej urzędu oraz nadzoruje jego przestrzeganie; 
 11. prowadzi BIP; 
 12. zarządza stroną internetową www.pomorskie.eu pod względem jej rozwoju, analiz odwiedzalności, strategii SEO; 
 13. zarządza stroną internetową www.pomorskiewunii.pl w oparciu o materiały merytorycznie opracowane przez poszczególne komórki organizacyjne w ramach ich zadań; 
 14. przygotowuje publikacje, materiały promocyjne i informacyjne dotyczące województwa, w tym dotyczące informacji i promocji RPO WP;

w zakresie komunikacji społecznej, w szczególności:

 1. określa i koordynuje politykę informacyjną województwa, w tym na portalach internetowych i społecznościowych; 
 2. pozyskuje informacje od jednostek oraz komórek organizacyjnych urzędu w celu przygotowania artykułów i po dostosowaniu do właściwego medium umieszczenia na portalu internetowym, mediach społecznościowych, prasie, wydawnictwach informacyjno-promocyjnych; 
 3. zapewnia bieżącą obsługę stron internetowych portalu www.pomorskie.eu pod względem dziennikarskim; 
 4. zapewnia obsługę fotograficzną, dziennikarską ważnych wydarzeń organizowanych przez województwo; 
 5. przygotowuje propozycje: 
  1. informacji prasowych dla BP, w tym w ramach sytuacji kryzysowych i krytyki prasowej, 
  2. tekstów do wydawnictw informacyjno-promocyjnych, listów gratulacyjnych, powitalnych; 
 6. koordynuje przepływ informacji przekazywanych przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu do referatu komunikacji społecznej w zakresie informacji potrzebnych do bieżącej obsługi portalu www.pomorskie.eu; 
 7. współpracuje z komórkami organizacyjnymi urzędu odpowiedzialnymi za informowanie o dostępności funduszy Unii Europejskiej i popularyzację problematyki unijnej; 
 8. redaguje Magazyn Samorządu „Pomorskie” w ścisłej współpracy z BP; 
 9. współpracuje z BP w zakresie zarządzania katalogami: archiwum fotograficzne, centrum dokumentacji prasowej i audiowizualnej, katalog mediów województwa.

Struktura departamentu

 

Liczba odwiedzin : 1231
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2017-04-07 12:37:57
Czas publikacji: 2017-10-09 10:40:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak