Departament Promocji i Komunikacji 

 

Kontakt:
tel. 58 326 82 93

 

p.o. Dyrektora Departamentu

Sławomir Lucewicz

tel. 58 326 82 93
email: s.lucewicz@pomorskie.eu

Arkadiusz Stawiński
Identyfikacja Województwa Pomorskiego
Nadzór i akceptacja wszelkich materiałów promocyjno-informacyjnych zawierających znaki identyfikacyjne województwa pomorskiego oraz funduszy europejskich.
tel. 58 32 68 296,
e-mail: a.stawinski@pomorskie.eu
 
Adres:
80-810 Gdańsk,
ul. Okopowa 21/27
email: dpk@pomorskie.eu
 

Zadania departamentu:

1. w zakresie promocji województwa, w szczególności:

1) koordynuje działania z zakresu promocji realizowane przez komórki organizacyjne, w tym określa zasady współpracy w zakresie promocji województwa pomiędzy DPK a innymi komórkami organizacyjnymi;
2) podejmuje współpracę w zakresie promocji województwa z jednostkami samorządu terytorialnego, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, współprowadzonymi instytucjami artystycznymi i instytucjami kultury oraz spółkami i stowarzyszeniami z udziałem województwa pomorskiego;
3) podejmuje współpracę w zakresie promocji walorów pomorskiej wsi, jej dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa kulinarnego we współdziałaniu z DROŚ i DPROW;
4) koordynuje przygotowanie i opracowuje wewnętrzne roczne zestawienie działań promocyjnych, w tym zadań strategicznych, prowadzonych przez komórki organizacyjne;
5) współpracuje z DRG w zakresie budowy regionalnego systemu promocji gospodarczej;
6) wspiera, przygotowuje i realizuje kampanie promocyjne w zakresie funduszy europejskich we współpracy z DPR, DEFS i DPROW;
7) koordynuje działania związane z przyznawaniem patronatu honorowego marszałka;
8) opracowuje, przygotowuje, ustala standardy i upowszechnia materiały promocyjne dotyczące województwa;
9) inicjuje działania promocyjne województwa;
10) opracowuje i wdraża system identyfikacji wizualnej urzędu oraz nadzoruje jego przestrzeganie;
11) prowadzi BIP;
12) zarządza stroną internetową www.pomorskie.eu pod względem jej rozwoju, analiz odwiedzalności, strategii SEO;
13) zarządza stroną internetową www.pomorskiewunii.pl w oparciu o materiały merytorycznie opracowane przez poszczególne komórki organizacyjne w ramach ich zadań;
14) przygotowuje publikacje, materiały promocyjne i informacyjne dotyczące województwa, w tym dotyczące informacji i promocji RPO WP;

2. w zakresie komunikacji społecznej, w szczególności:
1) określa i koordynuje politykę informacyjną województwa, w tym na portalach internetowych i społecznościowych;
2) pozyskuje informacje od jednostek oraz komórek organizacyjnych urzędu w celu przygotowania artykułów i po dostosowaniu do właściwego medium umieszczenia na portalu internetowym, mediach społecznościowych, prasie, wydawnictwach informacyjno-promocyjnych;
3) zapewnia bieżącą obsługę stron internetowych portalu www.pomorskie.eu pod względem dziennikarskim;
4) zapewnia obsługę fotograficzną, dziennikarską ważnych wydarzeń organizowanych przez województwo;
5) przygotowuje propozycje:
a) informacji prasowych dla BP, w tym w ramach sytuacji kryzysowych i krytyki prasowej,
b) tekstów do wydawnictw informacyjno-promocyjnych, listów gratulacyjnych, powitalnych;
6) koordynuje przepływ informacji przekazywanych przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu do referatu komunikacji społecznej w zakresie informacji potrzebnych do bieżącej obsługi portalu www.pomorskie.eu;
7) współpracuje z komórkami organizacyjnymi urzędu odpowiedzialnymi za informowanie o dostępności funduszy Unii Europejskiej i popularyzację problematyki unijnej;
8) redaguje Magazyn Samorządu „Pomorskie” w ścisłej współpracy z BP;
9) współpracuje z BP w zakresie zarządzania katalogami: archiwum fotograficzne, centrum dokumentacji prasowej i audiowizualnej, katalog mediów województwa.

Struktura departamentu

 

Liczba odwiedzin : 579
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2017-04-07 12:37:57
Czas publikacji: 2017-07-04 13:46:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak