Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie 28/17

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Wspieranie realizacji zadania w ramach programu Szkolny Klub Sportowy w województwie pomorskim”

2017-05-25 13:07:40
Ogłoszenie 27/17

Komunikat Zarządu Wojewodztwa Pomorskiego o przystąpieniu do opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 (aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020)

2017-05-25 11:52:16
Ogłoszenie 25/17

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza do złożenia ofert na „Zorganizowanie wizyt studyjnych u pracodawców i na targach branżowych dla uczestników  projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  Działanie 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.2. Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych.

 

Aktualizacja - wyniki konkursu 

2017-05-05 14:16:06
Ogłoszenie 16/17

Zarząd Województwa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2017 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Aktualizacja - wyniki konkursu 

2017-05-05 14:14:56
Ogłoszenie 26/17

Informujemy o rozstrzygnięciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 491/231/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r., konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania „Prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS”.

2017-04-27 15:14:30
Ogłoszenie 24/17

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu”

2017-04-24 15:14:18
Ogłoszenie 23/17

Komunikat Zarządu województwa Pomorskiego  w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu"

2017-04-24 15:14:02
Ogłoszenie 22/17

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Województwa Pomorskiego

2017-04-21 14:17:18
Ogłoszenie 21/17

Marszałek Województwa Pomorskiego  zawiadamia osoby zamieszkałe na terenie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko – mazurskiego i kujawsko – pomorskiego, o terminie składania wniosków oraz o terminie egzaminu kwalifikacyjnego dla stwierdzenia kwalifikacji geologicznych z zakresu:
- kategorii XIII - wykonywanie czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań obejmujących kategorię IX (t.j. kierowanie i wykonywanie w terenie badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej, także przy użyciu środków strzałowych, wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych badań), a także kierowanie w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia środków strzałowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m

2017-04-21 13:47:06
Ogłoszenie 20/17

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania „Prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS

2017-04-11 14:14:14