Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie 22/17

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Województwa Pomorskiego

2017-04-21 14:17:18
Ogłoszenie 21/17

Marszałek Województwa Pomorskiego  zawiadamia osoby zamieszkałe na terenie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko – mazurskiego i kujawsko – pomorskiego, o terminie składania wniosków oraz o terminie egzaminu kwalifikacyjnego dla stwierdzenia kwalifikacji geologicznych z zakresu:
- kategorii XIII - wykonywanie czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań obejmujących kategorię IX (t.j. kierowanie i wykonywanie w terenie badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej, także przy użyciu środków strzałowych, wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych badań), a także kierowanie w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia środków strzałowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m

2017-04-21 13:47:06
Ogłoszenie 20/17

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania „Prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS

2017-04-11 14:14:14
Ogłoszenie 19/17

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę Nr 344/222/17 w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego województwa pomorskiego z zakresu edukacji wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2017.

2017-03-31 11:39:00
Ogłoszenie 18/17

Konsultacje projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 332/XXXII/17  z 27 lutego 2017 r. dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017 w województwie pomorskim.

2017-03-28 13:09:02
Ogłoszenie 17/17

ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Województwa Pomorskiego

2017-03-27 07:34:10
Ogłoszenie 12/17

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Województwa Pomorskiego w roku 2017 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej -  inspirowanie i promowanie nowych  rozwiązań o charakterze ponadlokalnym.

2017-03-17 12:02:51
Ogłoszenie 16/17

Zarząd Województwa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2017 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

2017-03-08 12:10:28
Ogłoszenie 15/17

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

2017-03-08 09:33:55
Ogłoszenie 14/17

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu  „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2017"

2017-03-07 15:24:48