Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie 30/17

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Województwa Pomorskiego

20.06.2017 - aktualizacja - informacja o wyniku

2017-06-21 11:46:41
Ogłoszenie 32/17

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, że w dniu 30 maja 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęła oferta na realizację projektu: Wydawanie Gazety Literackiej „Migotania” złożona przez Fundację Światło Literatury z siedzibą w Gdańsku.

2017-06-06 11:42:43
Ogłoszenie 31/17

Zarzad Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe zadania „Warsztaty Świadomości Onkologicznej”

2017-05-30 13:26:27
Ogłoszenie 29/17

Województwo Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza otwarty nabór na partnerów spoza sektora finansów publicznych 

2017-05-26 14:03:26
Ogłoszenie 28/17

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Wspieranie realizacji zadania w ramach programu Szkolny Klub Sportowy w województwie pomorskim”

2017-05-25 13:07:40
Ogłoszenie 27/17

Komunikat Zarządu Wojewodztwa Pomorskiego o przystąpieniu do opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 (aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020)

2017-05-25 11:52:16
Ogłoszenie 25/17

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza do złożenia ofert na „Zorganizowanie wizyt studyjnych u pracodawców i na targach branżowych dla uczestników  projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  Działanie 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.2. Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych.

 

Aktualizacja - wyniki konkursu 

2017-05-05 14:16:06
Ogłoszenie 16/17

Zarząd Województwa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2017 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Aktualizacja - wyniki konkursu 

2017-05-05 14:14:56
Ogłoszenie 26/17

Informujemy o rozstrzygnięciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 491/231/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r., konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania „Prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS”.

2017-04-27 15:14:30
Ogłoszenie 24/17

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu”

2017-04-24 15:14:18