Zamówienia publiczne
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Zakończony
Unieważniony
Numer zamówienia Treść zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
4/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę tonerów do kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera Mita i Mita

2017-02-16 2017-02-16
56/16

Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziału 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zgodnie z art. 138o ustawy Pzp,  o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: Obsługa Prawna

2016-12-28 2017-01-04
54/16

Postępowanie  prowadzone  na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziału 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zgodnie z art. 138g ustawy Pzp, o wartości powyżej  750 000 euro pod nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów księgowości komputerowej z elementami kadr i płac dla uczniów – uczestników projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”

2016-12-30 2017-01-17
49/16

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z na usługę: Wykonanie badania ewaluacyjnego pt.: „Ocena kryteriów i systemu wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2016-11-17 2016-12-02
2/17

informacja z otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w budynkach Województwa Pomorskiego oraz odśnieżania terenów zewnętrznych

2017-01-24 2017-01-24
46/16

postępowanie na : zorganizowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu spawania różnymi metodami oraz kursu ręcznego cięcia palnikiem plazmowym dla uczniów – uczestników projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”

 

2017-01-02 2017-01-19
55/16

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług odśnieżania terenów zewnętrznych oraz sprzątania pomieszczeń w budynkach Województwa Pomorskiego.

2016-12-30 2016-12-30
42/16

Wykonanie badania pn.: „Diagnoza potrzeb województwa pomorskiego w obszarze realizacji projektów zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych – cukrzyca typu 2”

2016-11-24 2016-12-08
48/16

Postępowanie  prowadzone na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: świadczenie usług OCHRONY OSÓB I MIENIA

2016-10-25 2016-11-02
52/16

Przetarg na: wykonanie i dostarczenie artykułów promocyjno - reklamowych

2016-11-17 2016-11-28
47/16

Postępowanie  prowadzone na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: sukcesywne świadczenie usług cateringowych

2016-10-25 2016-11-02
40/16

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na: Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych, laserowych oraz faksów."

2016-11-15 2016-11-29
53/16

Zakup paliw do samochodów służbowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej

2016-11-03 2016-11-14
45/16

Wykonanie badania ewaluacyjnego pt.: „Ocena realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 ze szczególnym uwzględnieniem roli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w osiąganiu jej celów rozwojowych.

2016-09-28 2016-10-12
44/16

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 

2016-10-25 2016-11-03
33/16

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Województwa Pomorskiego

2016-09-23
32/16

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Województwa Pomorskiego

2016-09-23
38/16

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla nauczycieli z zakresu pracy z uczniami zdolnymi w związku z realizacją projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017

2016-09-12 2016-10-19
37/16

Świadczenie usług doradczych, w tym wypracowanie rekomendacji, w zakresie zarządzania procesem przedsiębiorczego odkrywania i rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

2016-09-20 2016-10-03
28/16

Przetarg na dostawa licencji oprogramowania biurowego, bazodanowego, serwerowego oraz systemu operacyjnego

2016-08-12 2016-09-21
34/16

Ogloszenie o udzieleniu zamowienia na: Współorganizację 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni w dniach 19-24 września 2016 roku

2016-10-11 2016-10-11
36/16

ogłoszenie o zamówieniu na : Kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej

2016-08-16 2016-09-29
31/16

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na zorganizowanie obozu naukowego dla 30 wyróżnionych stypendystów projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017”.

2016-07-26 2016-08-10
26/16

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki na Zakup aktualizacji oprogramowania ArcGIS do wersji 10.4

2016-08-17 2016-08-17
29/16

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu budowlanego nowego zjazdu od strony zachodniej budynku przy ul.  Augustyńskiego 1 w Gdańsku

2016-08-09 2016-08-09
30/16

przetarg na: dostawę i montaż 51 sztuk defibrylatorów wraz z przeprowadzeniem szkolenia oraz nagraniem filmu instruktażowego

2016-07-13 2016-07-25
12/16

Usługi kompleksowego zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zamkniętych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

2016-04-20 2016-05-16
27/16

Dostawa tonerów do kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych

2016-06-17 2016-06-27
25/16

przetarg na: wykonanie usług drukarskich

2016-07-01 2016-07-11
24/16

przetarg na: opracowanie 12 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, na podstawie BDOT10K dla wybranego obszaru województwa pomorskiego

2016-06-15 2016-06-23
23/16

Przetarg nieograniczony prowadzony w procedurze o wartości poniżej 209 tys. EURO na opracowanie warunków technicznych dla kolejowych pojazdów szynowych o napędzie  elektrycznym i spalinowym

2016-06-14 2016-06-28
10/16

 postępowanie na świadczenie Usługi Inżyniera Kontraktu dla projektu „Termomodernizacji obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego” – pakiet nr 1

2016-03-30 2016-05-05
16/16

Przetarg nieograniczony prowadzony w procedurze o wartości powyżej 209 tys. EURO na wykonanie naprawy rewizyjnej z modernizacją czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57, będących własnością Województwa Pomorskiego 

2016-04-19 2016-05-25
21/16

Przetarg na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego

Zmiana terminu składania ofert na 2 czerwca 2016

2016-04-15 2016-06-02
2/16

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług wspierających Zamawiającego w przygotowaniu, zarządzaniu, obsłudze i realizacji projektu „Pomorskie e-Zdrowie”.

Zmiana terminu składania ofert do dnia 15 kwietnia 2016 r. do godz. 13.00

2016-02-11 2016-04-11
20/16

przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Termomodernizacji obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego”
– pakiet nr 1

Zmiana terminu składania ofert na dzień 13 maja 2016

2016-04-14 2016-05-13
11/16

przetarg na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa pomorskiego

 

Zmiana terminu składania ofert na dzień 24 maja 2016

2016-04-14 2016-05-24
8/16

przetarg na ocenę wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013 na realizację Strategii Europa 2020

2016-04-12 2016-04-28
22/16

zamówienie w trybie z wolnej reki na: usługi związane z obsługą organizacji XVI Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry - SOPOT 2016

2016-05-27 2016-05-27
5/16

Przetarg na opracowanie 20 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, na podstawie BDOT10K dla wybranego obszaru województwa pomorskiego

2016-04-06 2016-04-19
14/16

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie platformy informatycznej umożliwiającej implementację procesów związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (zwanej dalej Systemem). Przy podejściu zastosowanym przez zamawiającego wymagane jest, aby system był oparty na podejściu BPM (Business Process Management) i umożliwiał rozpoczęcie pracy nad implementacją procesów poprzez narysowanie w systemie diagramów procesów, które  w dalszych fazach byłyby rozbudowywane o niezbędne zdarzenia oraz formularze.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 04.05.2016 GODZ. 12.00

2016-04-08 2016-05-04
18/16

przetarg  na: wykonanie badania ewaluacyjnego pt.: Oszacowanie wybranych wskaźników rezultatu i oddziaływania Osi Priorytetowej 7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

2016-04-12 2016-04-27
17/16

przetarg na  Wykonanie badania ewaluacyjnego pt.: Ocena efektów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

2016-04-05 2016-04-20
19/16

Przetarg na opracowanie „Aktualizacji Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu”

2016-04-13 2016-04-22
13/16

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych, laserowych oraz faksów.

2016-03-18 2016-03-30
15/16

przetarg na świadczenie kompleksowej usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na trasach krajowych i zagranicznych

2016-03-25 2016-04-04
9/16

Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostarczenie artykułów promocyjno- reklamowych 

2016-03-15 2016-03-23
7/16

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług drukarskich. 

Uwaga!!!

Zmiana terminu składania ofert na dzień 04.03.2016

2016-02-23 2016-03-04
4/16

postępowanie na świadczenie kompleksowej usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych na trasach krajowych i zagranicznych

Zmiana terminu składania ofert na dzień 5 lutego 2016

2016-01-27 2016-02-05
6/16

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych, laserowych oraz faksów

2016-03-08 2016-03-08