Zamówienia publiczne
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Zakończony
Unieważniony
Numer zamówienia Treść zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
16/16

Przetarg nieograniczony prowadzony w procedurze o wartości powyżej 209 tys. EURO na wykonanie naprawy rewizyjnej z modernizacją czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57, będących własnością Województwa Pomorskiego 

2016-04-19 2016-05-25
21/16

Przetarg na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego

Zmiana terminu składania ofert na 2 czerwca 2016

2016-04-15 2016-06-02
2/16

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług wspierających Zamawiającego w przygotowaniu, zarządzaniu, obsłudze i realizacji projektu „Pomorskie e-Zdrowie”.

Zmiana terminu składania ofert do dnia 15 kwietnia 2016 r. do godz. 13.00

2016-02-11 2016-04-11
20/16

przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Termomodernizacji obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego”
– pakiet nr 1

Zmiana terminu składania ofert na dzień 13 maja 2016

2016-04-14 2016-05-13
11/16

przetarg na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa pomorskiego

 

Zmiana terminu składania ofert na dzień 24 maja 2016

2016-04-14 2016-05-24
8/16

przetarg na ocenę wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013 na realizację Strategii Europa 2020

2016-04-12 2016-04-28
22/16

zamówienie w trybie z wolnej reki na: usługi związane z obsługą organizacji XVI Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry - SOPOT 2016

2016-05-27 2016-05-27
5/16

Przetarg na opracowanie 20 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, na podstawie BDOT10K dla wybranego obszaru województwa pomorskiego

2016-04-06 2016-04-19
14/16

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie platformy informatycznej umożliwiającej implementację procesów związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (zwanej dalej Systemem). Przy podejściu zastosowanym przez zamawiającego wymagane jest, aby system był oparty na podejściu BPM (Business Process Management) i umożliwiał rozpoczęcie pracy nad implementacją procesów poprzez narysowanie w systemie diagramów procesów, które  w dalszych fazach byłyby rozbudowywane o niezbędne zdarzenia oraz formularze.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 04.05.2016 GODZ. 12.00

2016-04-08 2016-05-04
18/16

przetarg  na: wykonanie badania ewaluacyjnego pt.: Oszacowanie wybranych wskaźników rezultatu i oddziaływania Osi Priorytetowej 7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

2016-04-12 2016-04-27