Odpady 

 

 

 

 

1.

FORMULARZE - ODPADY- SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2016 ROK

1. Formularz zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów,  o sposobach gospodarowania nimi za rok 2016
2. Formularz zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości komunalnych osadów ściekowych za rok 2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 roku:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach.

2.

INFORMACJA:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.).
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1987/1
3.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1863)
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1863/1
4.
KATALOG ODPADÓW:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
5.
EWIDENCJA:
Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z dnia 7 września 2015 r., poz. 1431)
6.
WZORY DOKUMENTÓW – EWIDENCJA:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
7.
KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE:
Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Z 2015 r., poz. 257)
8.
STAWKI OPLAT PRODUKTOWYCH:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań
9.
SZCZEGÓŁOWE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów
10.

DPO i DPR
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1966)
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1966/1 

EDPO i EDPR
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1405)
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1405/1

11.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1116)
12.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych
(Dz.U. z 2014 r., poz. 107)
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/107/1
Pismo z Ministerstwa Środowiska  w sprawie dokumentów potwierdzające unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych

13.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych
(Dz. U. z 2016 r., poz.  1819)
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1819/1

 

  1. OBOWIĄZKI POSIADACZA ODPADÓW
  2. REJESTR
  3. Opakowania i odpady opakowaniowe - wytwarzanie, eksport, import opakowań
  4. Obowiązek sprawozdawczy z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  5. Inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest
  6. Inwentaryzacja PCB (Polichlorowane bifenyle)
  7. Warunki i zakres dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami
  8. Udostępnianie informacji o środowisku - WNIOSEK do pobrania
  9. Raporty wojewódzkie dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami

 

Kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa

Referat Polityki Ekologicznej
Zespół ds. Wojewódzkiej Bazy Danych o Odpadach

Ewelina Faszczewska
Tel. (58) 32-68-651
e-mail: e.faszczewska@pomorskie.eu

Teresa Suchodolska
Tel. (58) 32-68-668
e-mail: t.suchodolska@pomorskie.eu

Emilia Knuth-Jasińska
tel. (58) 32-68-474
e-mail: e.knuth-jasinska@pomorskie.eu

 

 

 

Liczba odwiedzin : 10187
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-10-29 10:13:07
Czas publikacji: 2017-03-01 13:43:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak