Programy ochrony powietrza w województwie pomorskim 

 

 

Zarząd Województwa Pomorskiego zawiadamia, że zapewnia udział społeczeństwa w opracowaniu projektów Aktualizacji Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

Projekty aktualizacji Programów ochrony powietrza dla stref w województwie pomorskim:

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 24 listopada do 14 grudnia 2016 roku:

  • ustnie do protokołu lub
  • pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk lub
  • na adres e-mail: powietrze@pomorskie.eu

 

 

Zadanie pn. „Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej na lata 2015-2020 z pespektywą na lata następne określony ze względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Całkowita wartość zadania:   48 500,00 zł.                        

Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku:  38 000,00 zł.

Głównym celem sporządzenia i wdrożenia Programu Ochrony Powietrza jest przywrócenie naruszonych standardów jakości powietrza w stosunku do przekroczonego poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 w 2013 roku, a przez to poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców, podwyższenie standardów cywilizacyjnych oraz lepsza jakość życia w strefie pomorskiej.

 
Obowiązujące programy ochrony powietrza

 

Wzór tabel do monitorowania realizacji programów ochrony powietrza (sprawozdania)
  1. tabele POP dla strefy pomorskiej
  2. tabele POP dla aglomeracji trójmiejskiej

 

Adres do korespondencji
 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
  
Kontakt:

Martyna Romanowska
tel. 58 32 68 664
e-mail: m.romanowska@pomorskie.eu

Diana Frasunkiewicz,
tel. 58 32 68 769,
e-mail: d.frasunkiewicz@pomorskie.eu
 
 
Siedziba departamentu
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk
sekretariat: pok. 100
 
 

Liczba odwiedzin : 4120
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-11-09 14:25:01
Czas publikacji: 2016-11-22 13:31:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak