Departament Finansów 

 
Kontakt:
tel. 58 32 68 576
tel./fax 58 32 68 579
e-mail: df@pomorskie.eu
 

DYREKTOR DEPARTAMENTU - ZASTĘPCA SKARBNIKA

Beata Skrobotowicz

z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY POMOCOWYCH
Danuta Lipińska

z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
Bożena Kinowska

Kontakt:
Sekretariat: tel. 58 32-68-576
fax 58 32-68-579
e-mail: df@pomorskie.eu 

Adres:
80-810 Gdańsk,
ul. Okopowa 21/27 

ZADANIA:

 1. przygotowuje projekt uchwały w sprawie określenia założeń budżetowych, organizacji prac nad projektem budżetu województwa na kolejny rok budżetowy oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej województwa;
 2. planuje i nadzoruje przebieg realizacji budżetu województwa, w tym:
  a) prognozuje dochody;
  b) określa źródła sfinansowania deficytu budżetowego;
  c) ocenia możliwości sfinansowania projektowanego wzrostu wydatków;
  d) przygotowuje projekty: uchwały budżetowej wraz ze zmianami oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz ze zmianami we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi urzędu;
 3. opracowuje harmonogram realizacji budżetu;
 4. opracowuje plan finansowy urzędu i plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wraz ze zmianami;
 5. przygotowuje okresowe informacje o realizacji budżetu województwa na podstawie sprawozdawczości budżetowej oraz analizy wykonania dochodów i wydatków budżetu złożonych przez właściwe komórki organizacyjne w zakresie przypisanych zadań;
 6. prowadzi rachunkowość budżetu województwa oraz księgowość samorządowej jednostki budżetowej – urzędu (łącznie z ewidencją syntetyczną mienia województwa);
 7. sporządza sprawozdania budżetowe, z zakresu operacji finansowych i finansowe oraz analizy i kalkulacje finansowe pod kątem efektywnego zarządzania finansami województwa;
 8. podejmuje działania w celu pozyskania, spłaty oraz bieżącego monitorowania zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczek, kredytów, obligacji;
 9. sporządza zbiorcze zapotrzebowania w zakresie przyznanych w danym roku budżetowym dotacji, z wyłączeniem określonych odrębnymi procedurami w celu przekazania go do Wojewody;
 10. dokonuje na wniosek właściwych komórek organizacyjnych i podległych jednostek budżetowych zasileń środków;
 11. opracowuje, na podstawie danych uzyskanych od komórek organizacyjnych, zbiorcze zapotrzebowanie województwa na środki finansowe niezbędne do realizacji zadań zleconych na kolejny rok budżetowy oraz kwoty niedoszacowania w danym roku budżetowym;
 12. prowadzi zbiorczą ewidencję sprzedaży i zakupu towarów i usług dla celów rozliczeń VAT;
 13. prowadzi ewidencję scentralizowanego podatku VAT województwa z jego jednostkami organizacyjnymi podlegającymi centralizacji;
 14. dokonuje rozliczeń Jednolitego Pliku Kontrolnego z Urzędem Skarbowym;
 15. prowadzi przedsądową windykację należności wpisanych do planu finansowego urzędu we współpracy z komórkami organizacyjnymi, w tym w szczególności sporządza wezwania do zapłaty na podstawie dokumentów doręczonych przez właściwe komórki organizacyjne;
 16. opracowuje projekt uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań oraz jej aktualizację;
 17. sporządza informacje o stanie zobowiązań dłużników, niezbędnych do wydania decyzji o umorzeniu;
 18. monitoruje właściwości wpływów i sprawdza prawidłowość zarachowania w toku prowadzonego postępowania sądowego i egzekucyjnego;
 19. przygotowuje dyspozycje lokat w zakresie gospodarowania wolnymi środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych;
 20. opracowuje projekty przepisów wewnętrznych dotyczących zasad prowadzenia rachunkowości urzędu i gospodarki finansowej jednostek budżetowych realizujących budżet województwa;
 21. proponuje kontrole finansowe w jednostkach;
 22. prowadzi wyodrębnioną księgowość funduszy pomocowych dotyczącą zadań realizowanych w budżecie województwa;
 23. monitoruje rachunki bankowe województwa dotyczące funduszy pomocowych;
 24. wykonuje zadania beneficjenta oraz Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie z Opisem Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjętej Uchwałą Zarządu;
 25. dostarcza komórkom organizacyjnym urzędu informacji z zakresu właściwości DF, w związku z zadaniami finansowanymi z udziałem środków funduszy pomocowych;
 26. wykonuje zadania organu egzekucyjnego uprawnionego do egzekucji należności za zobowiązania z tytułu dochodów, o których mowa w art. 22b ust.1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2015 poz.909 ze zm.).

Struktura departamentu

 
Liczba odwiedzin : 5569
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-03-10 10:22:15
Czas publikacji: 2017-06-22 09:29:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak