Departament Organizacji 

 
Kontakt:
tel. 58 32 68 630
tel./fax 58 32 68 632
e-mail: do@pomorskie.eu
 
DYREKTOR DEPARTAMENTU
Anna Drewnowska 
 
Z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. KADR
Wioletta Todorowska –Szlichtyng
 
Kontakt:
Sekretariat: tel. 58 32 68 630
tel./fax 58 32 68 632
e-mail: do@pomorskie.eu
 
Adres:
80-810 Gdańsk,
ul. Okopowa 21/27

 

ZADANIA:
Departament w szczególności:
 1. prowadzi sprawy osobowe pracowników urzędu, kierowników jednostek;
 2. organizuje odbywanie stażu przez osoby bezrobotne oraz wykonywanie świadczeń na zasadach wolontariatu przez uczniów i studentów;
 3. proponuje racjonalną gospodarkę etatami i prowadzi analizy funduszu płac urzędu;
 4. dokonuje rozliczeń z tytułu wynagrodzeń, podatków i ZUS wynikających ze stosunku pracy oraz innych umów cywilnoprawnych;
 5. kontroluje przestrzeganie regulaminu pracy;
 6. wykonuje analizy i sprawozdania dotyczące stanu i struktury zatrudnienia oraz czasu pracy pracowników urzędu;
 7. prowadzi sprawy związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników;
 8. przeprowadza postępowanie dotyczące naboru kandydatów do pracy w urzędzie;
 9. organizuje służbę przygotowawczą do pracy w urzędzie, w tym przeprowadza egzamin w oparciu o ustalone w tym zakresie procedury wewnętrzne;
 10. prowadzi sprawy związane z dokonywaniem ocen pracowników urzędu;
 11. współpracuje z Zakładową Komisją Świadczeń Socjalnych;
 12. prowadzi sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników;
 13. opracowuje projekty regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania i innych aktów normujących pracę urzędu, a także dokonuje ich aktualizacji;
 14. przygotowuje projekty aktów normatywnych marszałka, zarządu i sejmiku dotyczące spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników jednostek;
 15. koordynuje prace związane z włączeniem procedur dotyczących procesów pracy do elektronicznego systemu obiegu dokumentów;
 16. prowadzi rejestry:
  a) zarządzeń marszałka;
  b) pełnomocnictw i upoważnień;
  c) udostępnianych informacji publicznych;
 17. sporządza deklaracje miesięczne i roczne oraz dokonuje wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych;
 18. prowadzi obsługę techniczno - organizacyjną posiedzeń zarządu, poprzez:
  a) prowadzenie listy obecności członków zarządu na posiedzeniach;
  b) przygotowywanie projektów programu posiedzeń oraz zapewnienie materiałów będących przedmiotem obrad;
  c) protokołowanie posiedzeń;
  d) prowadzenie rejestru podjętych przez zarząd uchwał;
  e) przekazywanie uchwał zarządu właściwym departamentom oraz przygotowywanie dla marszałka podjętych przez zarząd uchwał w celu przekazania ich organom nadzoru, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów szczególnych;
  f) przekazywanie Kancelarii Sejmiku wnoszonych przez zarząd na sesje sejmiku projektów uchwał;
 19. koordynuje zadania województwa w zakresie udzielania informacji publicznej udostępnianej na wniosek;
 20. buduje systemy motywacyjne poprzez płacowe i pozapłacowe programy na rzecz pracowników;
 21. realizuje zadania z zakresu oświadczeń majątkowych składanych marszałkowi, a także odpowiada za ich publikację w BIP;
 22. realizuje zadania administratora danych osobowych z zakresu nadawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi ich ewidencję;
 23. zapewnia zapoznanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy o ochronie  danych osobowych;
 24. współrealizuje ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi urzędu działania związane z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji opracowanym na podstawie Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001.
 25. koordynuje sprawy związane z systemem kontroli zarządczej z urzędzie;
 26. prowadzi Kancelarię Ogólną urzędu.
 
Liczba odwiedzin : 7940
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-03-10 10:30:51
Czas publikacji: 2018-08-22 14:38:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak