Departament Zamówień Publicznych i Administracji 

 
Kontakt:
tel. (58) 32-68-758
fax (58) 32-68-557
e-mail: daz@pomorskie.eu
 
DYREKTOR DEPARTAMENTU
Zbigniew Bonarski
 
Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. ADMINITRACJI
Dorota Świeżawska
 
Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU ds.INWESTYCJI 
Andrzej Kondracki
 
Kontakt:
tel. 58 32-68-758
fax 58 32-68-557
e-mail: daz@pomorskie.eu
 
Adres:
80-810 Gdańsk,
ul. Okopowa 21/27 pok.133 E
 
ZADANIA:
Departament w szczególności:
 1. sporządza Plan Zamówień Publicznych obowiązujący w urzędzie w danym roku budżetowym; 
 2. uczestniczy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych na wniosek departamentów w zakresie określonym w przepisach wewnętrznych, dotyczących zasad udzielania zamówień publicznych w urzędzie;
 3. przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług, dostaw lub robót budowlanych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania urzędu;
 4. dokonuje wskazania zgodności realizacji zamówienia z przepisami o zamówieniach publicznych;
 5. prowadzi dla urzędu rejestr zamówień, w tym rejestr wniosków o zaangażowanie środków budżetowych o wartości poniżej 3 000 euro, kart zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro oraz rejestr postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i rejestr umów;
 6. współpracuje z innymi departamentami w czynnościach przewidzianych w postępowaniu odwoławczym, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych;
 7. sporządza i przekazuje roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych;
 8. deponuje wadia oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wnoszone w formach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych (oprócz formy pieniężnej) i dokonuje ich zwrotu, zgodnie z przepisami wewnętrznymi dotyczącymi zasad udzielania zamówień publicznych w urzędzie;
 9. prowadzi sprawy związane z najmem sal konferencyjnych będących w dyspozycji urzędu na rzecz podmiotów zewnętrznych, zarządza kalendarzem rezerwacji tych sal oraz organizuje obsługę cateringową i techniczną spotkań;
 10. prowadzi gospodarkę rzeczowymi składnikami majątkowymi urzędu (meblami, sprzętem i urządzeniami technicznymi, poza sprzętem IT oraz urządzeniami peryferyjnymi i telefonami komórkowymi), prowadzi księgi inwentarzowe;
 11. administruje budynkami będącymi siedzibami urzędu w zakresie sytemu wentylacji i klimatyzacji, ochrony przeciwpożarowej, ochrony fizycznej i utrzymania w czystości budynków oraz współdziała w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 12. prowadzi sprawy dotyczące eksploatacji urządzeń, w tym organizuje niezbędne naprawy i przeglądy techniczne użytkowanego sprzętu, urządzeń i samochodów służbowych;
 13. dokonuje zakupu i ewidencjonuje pieczątki urzędowe, zaopatruje urząd w tablice urzędowe i informacyjne;
 14. zapewnia właściwą gospodarkę samochodami służbowymi, w oparciu o przepisy wewnętrzne dotyczące korzystania z samochodów służbowych przez pracowników urzędu, w tym prowadzi:
  1. ewidencję samochodów,
  2. rejestr wniosków o korzystanie z samochodu służbowego bez kierowcy,
  3. karty eksploatacji pojazdu;
 15. prowadzi sprawy związane z wykorzystaniem przez pracowników urzędu przyznanych limitów i ryczałtów na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz limitów na użytkowanie służbowych telefonów komórkowych;
 16. dokonuje zakupu i ewidencjonuje odzież ochronną i roboczą dla pracowników urzędu oraz rozlicza ekwiwalent z tego tytułu;
 17. prowadzi archiwum urzędu;
 18. dokonuje zakupu materiałów i sprzętu biurowego, wyposażenia pomieszczeń biurowych, artykułów spożywczych, materiałów higienicznych, czystości i eksploatacyjnych;
 19. realizuje w ramach przyznanych kompetencji zadania wynikające z przepisów o powszechnym obowiązku obrony;
 20. realizuje w ramach przyznanych kompetencji zadania wynikające z przepisów o zarządzaniu kryzysowym.
 21. współdziała z dyrektorami departamentów przy realizacji zadań inwestycyjnych województwa, w szczególności z DMG w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami stanowiących własność województwa;
 22.  monitoruje przebieg inwestycji realizowanych przez województwo;
 23.  prowadzi i nadzoruje roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2018.1202 ze zm.) w pomieszczeniach będących w dyspozycji urzędu.
 
 
Liczba odwiedzin : 6280
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-03-10 10:53:31
Czas publikacji: 2018-08-22 14:34:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak