Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Kontakt
Sekretariat:
tel. 58 326 81 90
Fax 58 326 81 93
e-mail: defs@pomorskie.eu
 
DYREKTOR DEPARTAMENTU
 
 
Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. KONTROLI I WINDYKACJI
Katarzyna Sadalska
 
Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. KOORDYNACJI WDRAŻANIA
Marcin Fuchs
 
Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. ROZLICZEŃ FINANSOWYCH
Katarzyna Szczuka 
 

ul. Augustyńskiego 2,
80-819 Gdańsk

oraz

ul. Augustyńskiego 1,
80-819 Gdańsk

Kontakt:
Sekretariat:
Tel. 58 3268190
Fax 58 3268193
e-mail: defs@pomorskie.eu
strona internetowa 

 
Adres do korespondencji:
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk
 
ZADANIA:

w szczególności:

 1. zarządza i wdraża RPO WP 2014-2020 we współpracy z DPR i DRRP oraz z innymi departamentami i instytucjami właściwymi dla poszczególnych zadań, a w szczególności:
  1. uczestniczy w przygotowaniu RPO WP 2014-2020 w zakresie sposobów zarządzania i wdrażania;
  2. bierze udział w negocjacjach RPO WP 2014-2020 z Komisją Europejską;
  3. koordynuje i odpowiada za działania związane z wykorzystaniem Pomocy Technicznej oraz systemami teleinformatycznymi w ramach RPO WP 2014-2020;
  4. w zakresie zadań związanych z zarządzaniem RPO WP 2014-2020, których koordynacja została powierzona DPR i DRRP, współpracuje z tymi departamentami, w szczególności przekazując im niezbędne informacje dotyczące Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFS;
  5. współpracuje z DPR i DRRP przy opracowaniu dokumentów wykonawczych do RPO WP 2014-2020, w tym szczegółowego opisu Osi Priorytetowych, zasad wdrażania, opisu funkcji i procedur, instrukcji wykonawczej IZ; rocznego planu kontroli, strategii komunikacji i rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych;
  6. współpracuje z DPR i DRRP w przygotowaniu zakresu i harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2014-2020;
  7. przeprowadza proces powołania IP w zakresie Działania współfinansowanego z EFS, weryfikuje i zatwierdza instrukcję wykonawczą IP, wydaje wytyczne i zalecenia dla IP, nadzoruje i monitoruje realizację zadań powierzonych IP, prowadzi kontrole systemu zarządzania i kontroli w IP;
  8. współpracuje z DPR w nadzorowaniu i monitorowaniu realizacji zadań powierzonych Związkowi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Związek ZIT), w tym weryfikacji i zatwierdzaniu instrukcji wykonawczej Związku ZIT oraz prowadzeniu kontroli systemu zarządzania i kontroli w Związku ZIT;
  9. wdraża RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFS, w tym:
   • prowadzi nabory wniosków o dofinansowanie projektów i przeprowadza ich ocenę;
   • prowadzi postępowanie w ramach procedury odwoławczej;
   • organizuje wybór projektów do dofinansowania;
   • przygotowuje umowy i aneksy do umów z beneficjentami;
   • monitoruje i kontroluje realizację projektów;
   • weryfikuje wnioski beneficjentów o płatność;
   • przygotowuje i przekazuje do Banku Gospodarstwa Krajowego (płatnika) zlecenia płatności na rzecz beneficjentów środków z budżetu środków europejskich;
   • prowadzi działania mające na celu zapobieganie nadużyciom finansowym;
   • wykrywa, informuje oraz usuwa nieprawidłowości zgodnie z systemem informowania o nieprawidłowościach;
   • prowadzi działania mające na celu odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych;
   • przeprowadza ocenę ryzyka i zarządza ryzykiem;
  10. współpracuje z DPR i DRRP w przygotowywaniu posiedzeń i obsłudze Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020;
  11. współpracuje z DPR w określaniu poziomu planowanych wydatków w ramach RPO WP 2014-2020, przygotowywaniu wniosków o środki z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz przygotowywaniu rozliczeń i sprawozdań z ich wykorzystania;
  12. współpracuje z DPR i DRRP w monitorowaniu postępu finansowego i rzeczowego pod kątem osiągnięcia celów określonych w ramach wykonania oraz opracowywaniu sprawozdań z realizacji RPO WP 2014-2020;
  13. współpracuje z DPR przy sporządzaniu deklaracji zarządczych oraz rocznych podsumowań końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli;
  14. zapewnia w zakresie Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFS obsługę audytów i kontroli przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne;
  15. uczestniczy w prowadzonych przez DRRP działaniach ewaluacyjnych w zakresie zarządzania i wdrażania RPO WP 2014-2020;
  16. realizuje działania z zakresu informacji i promocji RPO WP 2014-2020, w tym:
   • prowadzi we współpracy z DPR działania informacyjne RPO WP 2014-2020;
   • współpracuje z DPR przy redagowaniu strony internetowej www.rpo.pomorskie.eu;
   • uczestniczy w działaniach promocyjnych RPO WP 2014-2020 koordynowanych przez DPK;
   • zapewnia informowanie społeczności regionu o współfinansowaniu przez Unię Europejską projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie EFS;
  17. współpracuje z DPR przy prowadzeniu bazy danych projektów z obszaru województwa, które można sfinansować dzięki wsparciu z zewnętrznych instrumentów (programów) finansowych;
  18. inicjuje i prowadzi działania dotyczące poprawy jakości projektów oraz kwalifikacji beneficjentów RPO WP 2014-2020, w szczególności w zakresie Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFS;
  19. realizuje we współpracy z DPR i DRRP oraz odpowiada za działania związane z wykorzystaniem Pomocy Technicznej RPO WP 2014-2020;
  20. realizuje we współpracy z DPR oraz odpowiada za działania związane z systemami teleinformatycznymi, w tym Generatorem Wniosków Aplikacyjnych dla RPO WP 2014-2020;
  21. przekazuje Rzecznikowi Funduszy Europejskich RPO WP 2014-2020 wszystkie niezbędne mu informacje związane z zakresem zadań departamentu;
 2. realizuje zadania województwa w zakresie Regionalnych Priorytetów PO KL, współfinansowanego ze środków EFS, dla których województwo pełni - za pośrednictwem urzędu – funkcję IP na podstawie porozumienia zawartego z IZ, to jest w szczególności:
  1. monitoruje realizację oraz dokonuje rozliczenia projektów w zakresie Priorytetu VI, VII, VIII i IX poprzez weryfikację wniosków beneficjenta o płatność, dokonuje zamknięcia realizowanych projektów;
  2. dokonuje zwrotu zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów złożonych przez beneficjentów;
  3. opracowuje Roczny Plan Kontroli IP, zatwierdza Roczny Plan Kontroli IP II stopnia;
  4. prowadzi kontrole projektów konkursowych i systemowych, kontrole systemowe w Instytucji Pośredniczącej II stopnia oraz kontrole realizacji Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej;
  5. wykrywa i usuwa nieprawidłowości oraz informuje o nieprawidłowościach, zgodnie z przyjętym systemem informowania o nieprawidłowościach w ramach Programu;
  6. prowadzi działania w zakresie odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych;
  7. realizuje projekty własne DEFS w ramach Regionalnych Priorytetów POKL;   
  8. gromadzi dane niezbędne dla zarządzania finansowego, monitoringu, audytu i kontroli, sporządza sprawozdania z realizacji PO KL;
  9. opracowuje prognozy wydatków budżetowych dla Regionalnych Priorytetów POKL;
  10. sporządza harmonogramy płatności uwzględniające wartości planowanych płatności dla Regionalnych Priorytetów POKL oraz Pomocy Technicznej w poszczególnych okresach rozliczeniowych, monitoruje realizację płatności, dokonuje aktualizacji harmonogramów płatności, wystawia zlecenia płatności ze środków europejskich w formie elektronicznej w formacie udostępnionym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, sporządza wnioski o przekazanie środków pieniężnych/dotacji dotyczących funduszy pomocowych w ramach zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego;
  11. weryfikuje dane otrzymane od IP II stopnia do ujęcia w poświadczeniu i deklaracji wydatków IP, sporządza i przekazuje do Instytucji Zarządzającej poświadczenia i deklaracje wydatków IP;
  12. rozlicza środki dotacji celowej w oparciu o zawartą z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju umowę dotacji celowej; 
  13. realizuje zadania Pomocy Technicznej w ramach PO KL, w tym opracowany Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej w ramach PO KL, sporządza wnioski beneficjenta o płatność Instytucji Pośredniczącej oraz weryfikuje i zatwierdza wnioski beneficjenta o płatność IP II stopnia w ramach Pomocy Technicznej;
  14. organizuje i obsługuje prace Podkomitetu Monitorującego POKL,
  15. administruje systemami informatycznymi DEFS, administruje systemami w ramach POKL, wprowadza dane do Krajowego Systemu Informatycznego; 
  16. monitoruje wdrażanie POKL w zakresie Priorytetu VI, VII, VIII i IX oraz dokonuje zamknięcia Programu.
 
Liczba odwiedzin : 18812
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-03-10 11:02:44
Czas publikacji: 2018-08-21 12:38:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak