Departament Edukacji i Sportu 

 

Kontakt:
Sekretariat: tel. 58 326 88 50
fax: 58 326 88 54
e-mail: des@pomorskie.eu

Strona departamentu

 
DYREKTOR DEPARTAMENTU
Adam Krawiec
 
z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. EDUKACJI
Teresa Szakiel
 
z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. SPORTU
Maciej Kowalczuk
 
Kontakt:
Sekretariat: tel. 58 326 88 50
fax: 58 326 88 54
e-mail: des@pomorskie.eu
 

Adres:
ul. Augustyńskiego 2,
80-819 Gdańsk

 
ZADANIA:
Departament w szczególności:
 1. zabezpiecza oraz tworzy warunki prawno – organizacyjne i ekonomiczne dla funkcjonowania szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest województwo, w tym:
  1. wykonuje zadania związane z zakładaniem, przekształcaniem oraz likwidacją szkół i placówek;
  2. wykonuje zadania związane z powierzaniem stanowiska dyrektora i odwołaniem ze stanowiska;
  3. dokonuje oceny pracy dyrektora będącego nauczycielem;
  4. wykonuje zadania organizatora wobec szkół i placówek podległych województwu i sprawuje nadzór nad ich prawidłowym funkcjonowaniem;
  5. dokonuje podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oraz organizuje doskonalenie zawodowe dyrektorów szkół i placówek w ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie;
  6. przeprowadza postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach i placówkach;
  7. wnioskuje o odznaczenia i nagrody dla dyrektorów szkół i placówek;
  8. wykonuje zadania związane z przyznawaniem nagród marszałka nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach;
  9. opiniuje zgłoszenie kandydata do tytułu honorowego profesora oświaty;
  10. zatwierdza arkusze organizacji szkół i placówek;
  11. zatwierdza plany pracy placówek doskonalenia nauczycieli;
  12. opracowuje coroczną informację o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach;
 2. wspiera i prowadzi działania na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców regionu, 
  w tym:
  1. realizuje politykę województwa w zakresie edukacji określoną w dokumentach strategicznych, w tym w obszarze wspierania uzdolnionych uczniów i młodzieży;
  2. realizuje projekty z zakresu edukacji, w tym współfinansowane ze środków unijnych oraz innych źródeł zewnętrznych;
  3. współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami wyższymi, instytucjami oświatowymi i innymi podmiotami w zakresie edukacji;
  4. udziela dotacji organizacjom pozarządowym na zadania zlecone z zakresu edukacji;
 3. prowadzi ewidencję niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie;
 4. prowadzi bazy danych oświatowych w ramach Systemu Informacji Oświatowej;
 5. tworzy warunki prawno – organizacyjne i ekonomiczne dla rozwoju kultury fizycznej w regionie, w tym:
  1. realizuje projekty z zakresu kultury fizycznej poprzez udzielanie dotacji celowych na organizowanie i prowadzenie procesu szkolenia i współzawodnictwa w sporcie w województwie;
  2. kontroluje prawidłowość realizacji zadań w zakresie przyznanych dotacji celowych;
  3. wykonuje zadania związane z przyznawaniem stypendiów sportowych;
  4. wykonuje zadania związane z przyznawaniem nagród i wyróżnień marszałka w zakresie kultury fizycznej;
  5. współuczestniczy w organizowaniu wydarzeń sportowych promujących sport w województwie;
  6. opracowuje i realizuje wieloletni program rozwoju bazy sportowej oraz inne programy we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki i jednostkami samorządu terytorialnego;
 6. prowadzi analizę planów oraz sprawozdań finansowych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest województwo oraz organizacji pozarządowych – w zakresie zleconych zadań;
 7. planuje, koordynuje oraz nadzoruje przygotowanie i realizację zadań obronnych w jednostkach wskazanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu.

Struktura departamentu

 
Liczba odwiedzin : 18883
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-03-10 11:16:41
Czas publikacji: 2019-02-13 14:57:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak