Departament Infrastruktury 

 
Kontakt:
tel. 58 32 68 614,
fax. 58 32 68 617
e-mail: dif@pomorskie.eu
 
DYREKTOR DEPARTAMENTU
Krzysztof Czopek
 
z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. TRANSPORTU
Eugeniusz Manikowski
 
z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
Izabela Fludzińska

 

Kontakt:
tel. 58 32 68 614,
fax. 58 32 68 617
e-mail: dif@pomorskie.eu
 
Adres:
ul. Równa 19/21,
80-067 Gdańsk
 
Adres do korespondencji:
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk
 
ZADANIA:
Departament w szczególności:
 
 1. realizuje zadania związane z zaliczeniem dróg do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych;
 2. przygotowuje uchwały, porozumienia oraz umowy w sprawach dotyczących współfinansowania inwestycji drogowych przez jednostki samorządu terytorialnego;
 3. współuczestniczy w realizacji projektów drogowych aplikowanych do funduszy pomocowych Unii Europejskiej;
 4. monitoruje inwestycje drogowe realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku;
 5. nadzoruje przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikację osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;
 6. prowadzi ewidencję egzaminatorów uprawnionych do przeprowadzania egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;
 7. prowadzi rejestr producentów tablic rejestracyjnych;
 8. realizuje zadania związane z zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich;
 9. przygotowuje zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny;
 10. realizuje zadania związane z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym;
 11. wykonuje czynności związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w zakresie transportu drogowego;
 12. prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz przeprowadza kontrole podmiotów wpisanych do rejestru;
 13. prowadzi rejestr podmiotów wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania;
 14. przygotowuje zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa;
 15. wykonuje zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2011.5.13 ze zm.), w tym w szczególności realizuje czynności związane z planowaniem rozwoju transportu oraz zarządzaniem i organizowaniem transportu zbiorowego oraz jego finansowaniem;
 16. wykonuje czynności związane z gospodarowaniem kolejowymi pojazdami szynowymi stanowiącymi własność województwa przeznaczonymi do obsługi przewozów pasażerskich;
 17. wykonuje czynności związane z nabywaniem w ramach zamówień publicznych kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych do obsługi przewozów pasażerskich;
 18. planuje, koordynuje oraz nadzoruje przygotowanie i realizację zadań obronnych w jednostkach wskazanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu;
 19. przygotowuje projekty opinii zarządu do decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury;
 20. przygotowuje i realizuje projekty rozwojowe województwa;
 21. prowadzi działania dotyczące rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych;
 22. wykonuje zadania związane z utworzeniem Regionalnego Zarządu Publicznego Transportu Zbiorowego.
 
UWAGA:
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku (ul. Okrąd 1B, 80-871 Gdańsk, tel: (58) 340 59 00) przejmuje zadania wykonywane dotychczas w Departamencie Zdrowia i w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wynikające z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 – z późn. zm.) między innymi w zakresie:
 • prowadzenia ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • prowadzenia ewidencji psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu,
 • prowadzenia rejestru przedsiębiorców i ewidencji jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia pracowni psychologicznej wykonującej badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.
 
 
Liczba odwiedzin : 18582
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-03-10 11:30:50
Czas publikacji: 2017-12-04 13:11:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak