Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego 

 

Kontakt:
tel. 58 32 68 833
fax 58 32 68 836
e-mail: dak@pomorskie.eu

 
DYREKTOR DEPARTAMENTU
Wojciech Szafran
 
Sekretariat:
tel. 58 32 68 833
fax 58 32 68 836
e-mail: dak@pomorskie.eu
 
z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Beata Kamińska

z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. KONTROLI
Iwona Świtaj
 
Kontakt:
tel. 58 32 68 833
fax 58 32 68 836
e-mail: dak@pomorskie.eu
 
Adres:
80-810 Gdańsk,
ul. Okopowa 21/27
 
ZADANIA:
 1. realizuje zadania kontroli określone w ustawie o finansach publicznych w jednostkach oraz innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu województwa, poprzez:
  1. opracowywanie rocznego planu kontroli;
  2. prowadzenie kontroli planowych i pozaplanowych, w celu dostarczenia marszałkowi obiektywnej i niezależnej opinii dotyczącej funkcjonowania kontroli zarządczej, która powinna zapewniać w szczególności:
   1. zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
   2. skuteczność i efektywność działania;
   3. wiarygodność sprawozdań;
   4. ochronę zasobów;
   5. przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania;
   6. efektywność i skuteczność przepływu informacji;
   7. zarządzanie ryzykiem.
  3. sporządzanie dokumentacji kontrolnej, w szczególności protokołów z przeprowadzonych kontroli, wystąpień pokontrolnych;
  4. w ramach stwierdzonych nieprawidłowości sporządzanie zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz zawiadomień do innych właściwych organów;
  5. opracowywanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli;
  6. gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli;
  7. prowadzenie akt kontroli, w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem kontroli.
 2. współpracuje z zewnętrznymi organami kontroli oraz komisją rewizyjną sejmiku przeprowadzającymi kontrole urzędu i jednostek.
 3. opiniuje projekty pism do zewnętrznych organów kontroli i komisji rewizyjnej sejmiku.
 4. realizuje zadania audytu wewnętrznego według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych w urzędzie i w jednostkach, a także w innych podmiotach zobowiązanych poddaniu się audytowi, poprzez:
  1. przeprowadzanie zadań audytowych – zapewniających – planowych i pozaplanowych, w tym zleconych, w celu wspierania marszałka w realizacji celów i zadań województwa poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej;
  2. przeprowadzanie zadań audytowych - czynności doradczych – na wniosek marszałka lub z własnej inicjatywy w celu przedstawienia opinii lub wniosków dotyczących usprawnienia funkcjonowania jednostki, w szczególności poprzez:
   1. opiniowanie projektów pism do organów administracji publicznej w zakresie wykonywanych zadań;
   2. opiniowanie przygotowanych przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu projektów zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz projektów zawiadomień do innych właściwych organów;
   3. opiniowanie projektów odpowiedzi w postępowaniach wyjaśniających dotyczących skarg i wniosków;
   4. opiniowanie projektów odpowiedzi na interpelacje radnych;
   5. opiniowanie projektów rozstrzygnięć petycji.
  3. przygotowanie na podstawie analizy ryzyka w porozumieniu z marszałkiem planu audytu na następny rok;
  4. przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu dokonania oceny dostosowania działań audytowanych do zgłoszonych zaleceń;
  5. sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu za rok poprzedni;
  6. prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego w celu dokumentowania przebiegu i wyników audytu wewnętrznego;
  7. prowadzenie stałych akt audytu wewnętrznego w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów ryzyka, które mogą być przedmiotem zadań audytowych.
 5. wykonuje zadania koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) poprzez nadzorowanie przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu w szczególności poprzez:
  1. opiniowanie projektów powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) o dokonywaniu działań mających na celu wprowadzanie do obrotu finansowego ww. wartości majątkowych;
  2. prowadzenie rejestru powiadomień GIIF;
  3. prowadzenie szkoleń pracowników urzędu oraz kierowników jednostek z zakresu ww. przepisów.
 6. Za pracę departamentu w zakresie kontroli i współpracy z GIIF odpowiada dyrektor departamentu, który jednocześnie pełni funkcję koordynatora ds. współpracy z GIIF. Audytor wewnętrzny – zastępca dyrektora ds. audytu, realizując zadania audytu wewnętrznego, podlega bezpośrednio marszałkowi.

Struktura departamentu

 
Liczba odwiedzin : 6388
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-03-18 09:39:21
Czas publikacji: 2017-08-14 14:21:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak