Departament Majątku i Geodezji 

 

Kontakt:
tel. 58 32 68 640
tel./fax 58 32 68 643
e-mail: dmg@pomorskie.eu
 

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Andrzej Kondracki
 
z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. NIERUCHOMOŚCI
Beata Zarębska-Cieślewicz
 
z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. EKONOMICZNYCH
Alicja Stefanowska
 
z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. GEODEZJI
Tomasz Jewsienia
 
Kontakt:
tel. 58 32 68 640
tel./fax 58 32 68 643
e-mail: dmg@pomorskie.eu
 
Adres:
ul. Rzeźnicka 58,
80-810 Gdańsk
 
Adres do korespondencji:
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk
 

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Gdańsku

tel. 58 32 68 607
fax. 58 32 68 603
e-mail: wodgik@pomorskie.eu

Adres:
ul. Augustyńskiego 2,
80-819 Gdańsk

 
ZADANIA:
Departament w szczególności:
 

1) prowadzi sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym podejmuje czynności dotyczące:

a) pozyskiwania nieruchomości do zasobu oraz rozporządzania nieruchomościami stanowiącymi własność województwa;

b) obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi;

c) oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, przekazywania jednostkom, ustanawiania praw o charakterze obligacyjnym;

d) postępowania wieczystoksięgowego;

e) zarządzania nieruchomościami będącymi własnością województwa, w tym: w przypadku nieruchomości będących siedzibami urzędu - zarządzania w zakresie prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych z wyłączeniem spraw przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, wentylacji i klimatyzacji;

f) prowadzenia spraw związanych z najmem pomieszczeń będących w dyspozycji urzędu na rzecz podmiotów zewnętrznych z wyłączeniem § 30 pkt 9 regulaminu;

g) przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego należności czynszowych i ewentualnego przygotowywania uchwał w sprawie rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności, a w razie niecelowości dochodzenia należności – uchwały w sprawie umorzenia;

h) przeprowadzania procedury przetargowej, jeżeli przepis prawa tak stanowi;

2) prowadzi wojewódzką bazę danych nieruchomości z wyłączeniem nieruchomości prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku oraz sporządza plany wykorzystania zasobu nieruchomości;

3) wykonuje zadania marszałka  z zakresu geodezji i kartografii, przy pomocy geodety województwa, a w szczególności:

a) prowadzi wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny;

b) zleca wykonanie i udostępnia mapy topograficzne i tematyczne dla obszaru województwa;

c) tworzy, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzi i udostępnia bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000-1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu oraz standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 – 1:100 000 map topograficznych w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000;

d) wykonuje analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programuje i koordynuje prace urządzeniowo-rolne;

e) monitoruje zmiany w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;

f) współdziała z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym prowadzi bazę danych dotyczącą tego rejestru w części obejmującej obszar województwa;

g) sporządza zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków województwa.

4) prowadzi i nadzoruje projekty z zakresu geodezji i kartografii współfinansowane z funduszy europejskich;

5) w ramach departamentu funkcjonuje Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, Pracownia Systemów Informacji o Terenie na prawach referatu;

6) współdziała z dyrektorami departamentów przy realizacji zadań inwestycyjnych województwa;

7) nadzoruje projekty inwestycyjne realizowane w ramach kontraktów wojewódzkich, dla których beneficjentem końcowym jest województwo poprzez:

a) przygotowanie wniosków o wypłatę dotacji;

b) przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektów;

8) nadzoruje projekty inwestycyjne finansowane lub dofinansowywane z budżetu województwa realizowane przez jednostki z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, którym udzielono pomocy finansowej na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w ramach porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego poprzez:

a) przygotowanie projektów umów dotyczących dotacji z budżetu województwa na realizację zadań inwestycyjnych wraz z harmonogramami rzeczowo-finansowymi oraz planami finansowymi;

b) sporządzanie wniosków o przekazanie dotacji z tytułu realizacji zadania, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości i kompletności przedłożonej dokumentacji;

c) monitorowanie procesu przebiegu realizacji inwestycji;

d) uzgadnianie z właściwymi dyrektorami departamentów planu kontroli, w oparciu o który przeprowadza kontrolę oraz wizję lokalną obiektów celem sprawdzenia właściwego wykorzystania przez jednostki środków pochodzących z budżetu województwa przeznaczonych na zadania inwestycyjne;

9) monitoruje przebieg inwestycji realizowanych przez województwo;

10) prowadzi i nadzoruje roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2016.290) w pomieszczeniach będących w dyspozycji urzędu.

 

Liczba odwiedzin : 7629
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-03-18 09:51:54
Czas publikacji: 2017-12-04 13:23:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak