Departament Majątku i Geodezji 

 
Kontakt:
tel. 58 32 68 640
tel./fax 58 32 68 643
e-mail: dmg@pomorskie.eu
 
DYREKTOR DEPARTAMENTU
Tomasz Jewsienia
 
 
 
Kontakt:
tel. 58 32 68 640
tel./fax 58 32 68 643
e-mail: dmg@pomorskie.eu
 
Adres:
ul. Rzeźnicka 58,
80-810 Gdańsk
 
Adres do korespondencji:
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk
 

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Gdańsku

tel. 58 32 68 607
fax. 58 32 68 603
e-mail: wodgik@pomorskie.eu

Adres:
ul. Augustyńskiego 2,
80-819 Gdańsk

 
ZADANIA:
Departament w szczególności:
 

1) prowadzi sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym podejmuje czynności dotyczące:

a) pozyskiwania nieruchomości do zasobu oraz rozporządzania nieruchomościami stanowiącymi własność województwa;

b) obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi;

c) oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, przekazywania jednostkom, ustanawiania praw o charakterze obligacyjnym;

d) postępowania wieczystoksięgowego;

e) zarządzania nieruchomościami będącymi własnością województwa, w tym: w przypadku nieruchomości będących siedzibami urzędu - zarządzania w zakresie prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych z wyłączeniem spraw przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, wentylacji i klimatyzacji;

f) prowadzenia spraw związanych z najmem pomieszczeń będących w dyspozycji urzędu na rzecz podmiotów zewnętrznych z wyłączeniem § 30 pkt 9 regulaminu;

g) przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego należności czynszowych i ewentualnego przygotowywania uchwał w sprawie rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności, a w razie niecelowości dochodzenia należności – uchwały w sprawie umorzenia;

2) prowadzi wojewódzką bazę danych nieruchomości z wyłączeniem nieruchomości prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku oraz sporządza plany wykorzystania zasobu nieruchomości;

3) wykonuje zadania marszałka  z zakresu geodezji i kartografii, przy pomocy geodety województwa, a w szczególności:

a) prowadzi wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny;

b) zleca wykonanie i udostępnia mapy topograficzne i tematyczne dla obszaru województwa;

c) tworzy, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzi i udostępnia bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000-1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu oraz standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 – 1:100 000 map topograficznych w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000;

d) wykonuje analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programuje i koordynuje prace urządzeniowo-rolne;

e) monitoruje zmiany w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;

f) współdziała z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym prowadzi bazę danych dotyczącą tego rejestru w części obejmującej obszar województwa;

g) sporządza zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków województwa.

4) prowadzi i nadzoruje projekty z zakresu geodezji i kartografii współfinansowane z funduszy europejskich;

5) w ramach departamentu funkcjonuje Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, Pracownia Systemów Informacji o Terenie na prawach referatu;

 
Liczba odwiedzin : 9710
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-03-18 09:51:54
Czas publikacji: 2018-08-22 14:28:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak