Departament Programów Regionalnych 

 
Kontakt:
tel. 58 32 68 133,
fax: 58 32 68 134
e-mail: dpr@pomorskie.eu
 
DYREKTOR DEPARTAMENTU
Jan Szymański
 
z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. KOORDYNACJI RPO
Anna Hutyra
 
z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. PŁATNOŚCI I KONTROLI 
Rafał Reszka
 
z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. OBSŁUGI PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
Agnieszka Surudo
 
z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. CERTYFIKACJI
Dorota Płachta
 
Kontakt:
tel. 58 32 68 133,
fax: 58 32 68 134
e-mail: dpr@pomorskie.eu
 
Adres:
ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
 
Adres do korespondencji:
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk
 
ZADANIA:
Departament w szczególności:
 
 1. zarządza i wdraża RPO WP 2014-2020 we współpracy z DEFS i DRRP oraz z innymi departamentami i instytucjami właściwymi dla poszczególnych zadań, a w szczególności:
  1. uczestniczy w przygotowaniu RPO WP 2014-2020 w zakresie sposobów zarządzania i wdrażania;
  2. bierze udział w negocjacjach RPO WP 2014-2020 z Komisją Europejską;
  3. odpowiada za koordynację wszystkich zadań związanych z zarządzaniem RPO WP 2014-2020, z wyjątkiem tych zadań, których koordynacja została powierzona DEFS lub DRRP;
  4. w zakresie zadań związanych z zarządzaniem RPO WP 2014-2020, których koordynacja została powierzona DEFS i DRRP, współpracuje z tymi departamentami, w szczególności przekazując im niezbędne informacje dotyczące Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFRR;
  5. opracowuje we współpracy z DEFS i DRRP dokumenty wykonawcze do RPO WP 2014-2020, w tym szczegółowy opis Osi Priorytetowych, zasady wdrażania, opis funkcji i procedur, instrukcję wykonawczą IZ; roczny plan kontroli, strategię komunikacji i roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych;
  6. przygotowuje we współpracy z DEFS i DRRP zakres i harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2014-2020;
  7. przeprowadza wybór Instytucji Pośredniczącej w zakresie Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFRR, weryfikuje i zatwierdza instrukcję wykonawczą IP, wydaje wytyczne i zalecenia dla IP, nadzoruje i monitoruje realizację zadań powierzonych IP, prowadzi kontrole systemu zarządzania i kontroli w IP;
  8. we współpracy z DEFS nadzoruje i monitoruje realizację zadań powierzonych Związkowi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Związek ZIT), w tym weryfikuje i zatwierdza instrukcję wykonawczą Związku ZIT oraz prowadzi kontrole systemu zarządzania i kontroli w Związku ZIT;
  9. wdraża RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFRR, z wyłączeniem instrumentów finansowych, w tym:
   • prowadzi nabory wniosków o dofinansowanie projektów i przeprowadza ich ocenę;
   • prowadzi postępowanie w ramach procedury odwoławczej;
   • organizuje wybór projektów do dofinansowania;
   • przygotowuje umowy i aneksy do umów z beneficjentami;
   • monitoruje i kontroluje realizację projektów; 
   • weryfikuje wnioski beneficjentów o płatność;
   • przygotowuje i przekazuje do Banku Gospodarstwa Krajowego (płatnika) zlecenia płatności na rzecz beneficjentów środków z budżetu środków europejskich;
   • prowadzi działania mające na celu zapobieganie nadużyciom finansowym; 
   • wykrywa, informuje oraz usuwa nieprawidłowości zgodnie z systemem informowania o nieprawidłowościach;
   • prowadzi działania mające na celu odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych;
   • przeprowadza ocenę ryzyka i zarządza ryzykiem;
  10. prowadzi Sekretariat Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 i przygotowuje we współpracy z DEFS i DRRP jego posiedzenia;
  11. we współpracy z DEFS określa poziom planowanych wydatków w ramach RPO WP 2014-2020, przygotowuje wnioski o środki z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu państwa w ramach dotacji celowej, przygotowuje rozliczenia i sprawozdania z ich wykorzystania;
  12. we współpracy z DEFS i DRRP monitoruje postęp finansowy i rzeczowy pod kątem osiągnięcia celów określonych w ramach wykonania oraz opracowuje sprawozdania z realizacji RPO WP 2014-2020;
  13. we współpracy z DEFS sporządza deklaracje zarządcze oraz roczne podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli;
  14. koordynuje na poziomie RPO WP 2014-2020 oraz zapewnia w zakresie Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFRR obsługę audytów i kontroli przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne;
  15. uczestniczy w prowadzonych przez DRRP działaniach ewaluacyjnych w zakresie zarządzania i wdrażania RPO WP 2014-2020;
  16. realizuje działania z zakresu informacji i promocji RPO WP 2014-2020, w tym:
   • prowadzi i koordynuje na obszarze województwa działania informacyjne RPO WP 2014-2020;
   • redaguje i administruje stroną internetową www.rpo.pomorskie.eu;
   • uczestniczy w działaniach promocyjnych RPO WP 2014-2020 koordynowanych przez DTP;
   • zapewnia informowanie społeczności regionu o współfinansowaniu przez Unię Europejską projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie EFRR;
  17. prowadzi bazę danych projektów z obszaru województwa, które można sfinansować dzięki wsparciu z zewnętrznych instrumentów (programów) finansowych oraz przetwarza zbiory tej bazy danych w zakresie RPO WP 2014-2020, dla potrzeb wspierania procesu przygotowania przedsięwzięć do realizacji;
  18. inicjuje i prowadzi działania dotyczące poprawy jakości projektów oraz kwalifikacji beneficjentów RPO WP 2014-2020, w szczególności w zakresie Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFRR;
  19. współpracuje z DEFS w działaniach związanych z wykorzystaniem Pomocy Technicznej RPO WP 2014-2020;
  20. współpracuje z DEFS w działaniach związanych z systemami teleinformatycznymi, w tym Generatorem Wniosków Aplikacyjnych dla RPO WP 2014-2020;
  21. uczestniczy w przygotowaniu i wdrażaniu instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020;
 2. pełni funkcję Instytucji Certyfikującej (IC) dla RPO WP 2014-2020, w szczególności weryfikuje i zatwierdza poświadczenia i deklaracje wydatków wraz z wnioskami o płatności od IP do IC, przygotowuje poświadczenia i deklaracje wydatków wraz z wnioskami o płatności od IC do Komisji Europejskiej, sporządza roczne zestawienia wydatków oraz ich poświadczenia do Komisji Europejskiej.
 3. zarządza RPO WP 2007-2013 we współpracy z innymi departamentami i instytucjami właściwymi dla poszczególnych zadań, a w szczególności:
  1. uczestniczy w przygotowaniu RPO WP 2007-2013 w zakresie sposobów zarządzania i wdrażania;
  2. bierze udział w negocjacjach RPO WP 2007-2013 z Komisją Europejską;
  3. opracowuje dokumenty wykonawcze do RPO WP 2007-2013, w tym szczegółowy opis osi priorytetowych, opis systemu zarządzania i kontroli oraz instrukcję wykonawczą IŻ RPO w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U.2009.84.712 ze zm.);
  4. przeprowadza wybór IP II stopnia (IP2) w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 3 lit. c oraz zatwierdza dokumenty wykonawcze IP 2;
  5. prowadzi kontrole systemów zarządzania i kontroli IZ oraz IP2, w tym opracowuje Roczny Plan Kontroli;
  6. prowadzi Sekretariat Komitetu Monitorującego RPO WP 2007-2013;
  7. prowadzi bazę danych projektów z obszaru województwa, które można sfinansować dzięki wsparciu zewnętrznych instrumentów (programów) finansowych;
  8. przetwarza zbiory bazy danych, o której mowa w pkt 3 lit. g, w zakresie RPO WP 2007-2013, dla potrzeb wdrażania programów pod kątem zdolności absorpcji środków zewnętrznych;
  9. uczestniczy w przygotowaniu przedsięwzięć (projektów) istotnych z punktu widzenia realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego;
  10. przygotowuje zakres i harmonogram rund aplikacyjnych w ramach RPO WP 2007-2013;
  11. wdraża RPO WP 2007-2013 w zakresie Działania 1.3 oraz Osi Priorytetowych 2-9 (z wyłączeniem Działania 9.3), w tym prowadzi nabory wniosków o dofinansowanie projektów i przeprowadza ich ocenę formalną, organizuje ocenę wykonalności i ocenę strategiczną, wybór projektów do dofinansowania, przygotowuje umowy z beneficjentami, monitoruje i kontroluje realizację projektów, weryfikuje wnioski o płatność oraz przygotowuje i przekazuje do Banku Gospodarstwa Krajowego (płatnika) zlecenia płatności na rzecz beneficjentów środków z budżetu środków europejskich;
  12. uczestniczy w realizacji Inicjatyw Wspólnotowych Jeremie, Jessica i Jaspers, w tym zakresie współpracuje z instytucjami uczestniczącymi w ich wdrażaniu, w tym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym;
  13. uczestniczy w postępowaniach związanych z procedurą odwoławczą;
  14. wykrywa, informuje oraz usuwa nieprawidłowości zgodnie z systemem informowania o nieprawidłowościach;
  15. prowadzi działania w zakresie odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych;
  16. określa poziom planowanych wydatków w ramach RPO WP 2007-2013, przygotowuje wnioski o środki z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu państwa w ramach dotacji celowej, przygotowuje rozliczenia i sprawozdania z ich wykorzystania, weryfikuje i zatwierdza poświadczenia i deklaracje wydatków wraz z wnioskami o płatności od IP 2 do IZ, a także przygotowuje poświadczenia i deklaracje wydatków wraz z wnioskami o płatności od IZ do Instytucji Certyfikującej;
  17. opracowuje sprawozdania z realizacji RPO WP 2007-2013;
  18. uczestniczy w przygotowaniu raportów ewaluacyjnych w zakresie zarządzania i wdrażania RPO WP 2007-2013;
  19. uczestniczy w działaniach promocyjnych RPO WP 2007-2013 oraz prowadzi i koordynuje na obszarze województwa działania informacyjne w zakresie RPO WP 2007-2013, a także zapewnia informowanie społeczności regionu o współfinansowaniu przez Unię Europejską projektów realizowanych w ramach RPO WP 2007-2013;
  20. inicjuje i prowadzi działania dotyczące poprawy jakości projektów oraz kwalifikacji beneficjentów RPO WP 2007-2013;
  21. prowadzi działania związane z wykorzystaniem Pomocy Technicznej RPO WP 2007-2013.
  22. zapewnia funkcjonowanie Rzecznika Funduszy Europejskich RPO WP 2014-2020 we współpracy z DEFS i DRRP
 4. w zakresie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR) wykonuje zadania dotyczące sprawozdawczości w odniesieniu do kwot pozostających do odzyskania.
 5. w zakresie Kontraktu Terytorialnego (KT) uczestniczy we wdrażaniu KT w zakresie związanym z RPO WP 2014-2020; 
 6. w zakresie Kontraktu Wojewódzkiego (KW) wdraża i zarządza KW we współpracy z innymi departamentami i instytucjami właściwymi dla poszczególnych zadań; 
 7. w zakresie innych programów rozwojowych:
  1. uczestniczy w przygotowaniu przedsięwzięć (projektów) istotnych z punktu widzenia realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa;
  2. zapewnia informowanie społeczności województwa o możliwości współfinansowania projektów, w tym prowadzi Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich i koordynuje działanie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
 8. w zakresie wszystkich programów rozwojowych:
  1. współpracuje z agencjami rozwoju regionalnego i innymi podmiotami zajmującymi się rozwojem regionalnym, działającymi w województwie w zakresie ich wdrażania i zarządzania;
  2. opiniuje dokumenty programowe ogólnopolskie i regionalne w częściach dotyczących systemów wdrażania i monitorowania;
 

 

 

 
Liczba odwiedzin : 15614
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-03-18 11:30:55
Czas publikacji: 2018-07-10 12:16:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak