Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego 

 
Kontakt:
tel. 58 32 68 684
fax 58 32 68 688
e-mail: drrp@pomorskie.eu
 
DYREKTOR DEPARTAMENTU
Radomir Matczak
 
ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. ROZWOJU REGIONALNEGO
Patrycja Szczygieł
 
ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. ROZWOJU PRZESTRZENNEGO
Anna Błażewicz-Stasiak
 
Kontakt:
tel. 58 32 68 684
fax 58 32 68 688
e-mail: drrp@pomorskie.eu
 
Adres:
80-819 Gdańsk,
ul. Augustyńskiego 1

 

ZADANIA DEPARTAMENTU:
Departament w szczególności:
 1. w zakresie planowania strategicznego:
  1. opracowuje projekt Strategii Rozwoju Województwa, oraz występuje z inicjatywą jej zmiany;
  2. koordynuje realizację Strategii Rozwoju Województwa, w szczególności poprzez zapewnienie sprawnego i spójnego systemu realizacji Strategii oraz Regionalnych Programów Strategicznych zgodnie z zadaniami określonymi w Planie Zarządzania, 
  3. wnioskuje o sporządzanie, uczestniczy w przygotowaniu i aktualizacji oraz opiniuje pod kątem zgodności ze Strategią Rozwoju Województwa strategie i programy tematyczne wnikające z przepisów szczególnych, innych niż ustawa o samorządzie województwa oraz ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
  4. prowadzi we współpracy z Kierownikami RPS analizy i oceny możliwości stwarzanych przez zewnętrzne instrumenty (programy) finansowe, w aspekcie realizacji przedsięwzięć (projektów) istotnych dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa;
  5. uczestniczy w procesie koordynacji krajowego wsparcia pochodzącego z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w regionie;
  6. przygotowuje projekt stanowiska negocjacyjnego Województwa do Kontraktu Terytorialnego oraz koordynuje i organizuje proces negocjacji kontraktu terytorialnego z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego;
  7. koordynuje działania związane z realizacją przedsięwzięć wynikających z Kontraktu Terytorialnego;
  8. uczestniczy w przygotowaniu przedsięwzięć (projektów) istotnych z punktu widzenia realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa;
  9. zapewnia koordynację działań i funkcjonowanie wszystkich pozadotacyjnych instrumentów finansowych będących pod bezpośrednim nadzorem zarządu.
 2. w zakresie zadań IZ RPO WP:
  1. opracowuje projekt RPO WP oraz występuje z wnioskiem o jego zmiany;
  2. koordynuje i obsługuje merytorycznie negocjacje z Komisją Europejską;
  3. przeprowadza procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu RPO WP;
  4. zapewnia przygotowanie innych dokumentów na potrzeby negocjacji RPO WP z Komisją Europejską, wymaganych prawem krajowym i unijnym;
  5. w zakresie zadań związanych z zarządzaniem RPO WP 2014-2020, których koordynacja została powierzona DPR i DEFS, współpracuje z tymi departamentami, w szczególności przekazując im niezbędne informacje dotyczące RPO WP 2014-2020;
  6. uczestniczy w opracowaniu dokumentów wykonawczych do RPO WP 2014 - 2020, w tym szczegółowego opisu osi priorytetowych, kryteriów wyboru projektów oraz opisu funkcji i procedur;
  7. uczestniczy w wyborze projektów, w tym w procesie oceny strategicznej;
  8. pełni funkcję jednostki ewaluacyjnej RPO WP;
  9. zapewnia funkcjonowanie Funduszu Powierniczego JEREMIE w ramach Działania 1.3 RPO WP 2007-2013;
  10. przygotowuje strategię inwestycyjną dla instrumentów finansowych w RPO WP 2014-2020 oraz zapewnia funkcjonowanie mechanizmów jej realizacji;
  11. uczestniczy w procesie zamknięcia RPO WP.
  12. przekazuje Rzecznikowi Funduszy Europejskich RPO WP 2014-2020 wszystkie niezbędne mu informacje związane z zakresem zadań departamentu;
 3. w zakresie analiz, studiów i prognoz:
  1. koordynuje działania na rzecz realizacji celów Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji, w tym przygotowuje raport z realizacji Strategii Rozwoju Województwa oraz analizy sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej w regionie, a także organizuje i koordynuje prace Pomorskiego Forum Terytorialnego;
  2. uczestniczy w monitorowaniu i ocenie Regionalnych Programów Strategicznych oraz innych polityk i strategii regionalnych;
  3. uczestniczy w monitorowaniu i ocenie oddziaływania unijnych, krajowych i regionalnych polityk publicznych na sytuację społeczno-gospodarczą i przestrzenną w regionie, w tym współpracuje z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym i regionalnymi obserwatoriami terytorialnymi w innych województwach;
  4. uczestniczy w przygotowaniu prognoz dotyczących zmian sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej w województwie;
  5. uczestniczy w realizacji projektów badawczych o charakterze regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
 4.  w zakresie programów międzynarodowych:
  1. prowadzi punkt kontaktowy dla programów międzynarodowych, o których mowa w Planie Zarządzania Strategią, wspierając pomorskie podmioty w przygotowaniu i realizacji projektów w ramach tych programów;
  2. bierze udział w przygotowaniu, monitorowaniu i ocenie ww. programów, w tym prowadzi bieżące analizy aktywności pomorskich podmiotów w tych programach,
  3. realizuje zadania powierzone województwu przez instytucje zarządzające ww. programami;
 5. w zakresie planowania przestrzennego i przygotowania inwestycji:
  1. przygotowuje projekty opinii w sprawie programów zawierających zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym sporządzane przez ministrów i centralne organy administracji rządowej;
  2. współpracuje z sąsiednimi województwami zakresie planowania przestrzennego;
  3. prowadzi współpracę z gminami i administracją rządową w zakresie planowania miejscowego, w tym m.in. sprawy związane z wprowadzaniem ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa do planów miejscowych;
  4. prowadzi sprawy związane z lokalizacją inwestycji celu publicznego, w tym:
   • przygotowuje uzgodnienia projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy;
   • prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim;
   • przygotowuje projekt opinii dotyczącej wniosku o ustalenie lokalizacji drogi publicznej w uzgodnieniu z DMW i Zarządem Dróg Wojewódzkich;
   • przygotowuje projekt opinii marszałka do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w zakresie zadań samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w odniesieniu do terenów nieobjętych aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego;
   • przygotowuje projekt opinii zarządu do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu gazyfikacyjnego;
   • przygotowuje projekt opinii zarządu do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego;
   • przygotowuje projekt opinii zarządu do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
  5. obsługuje prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
  6. przygotowuje opinie o zgodności projektów strategii tematycznych i regionalnych programów rozwojowych z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa.
 
UWAGA:
Od dnia 01.01.2014 r. Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego (80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 24-27, tel. 58 301 06 44) przejmuje zadania wykonywane dotychczas w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakresie:
 1. opracowanie projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego i ich zmian oraz prowadzenie procedur planistycznych;
 2. monitorowanie stanu zagospodarowania przestrzennego województwa w ramach Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji, w tym przygotowywanie okresowej oceny Planu zagospodarowania przestrzennego województwa;
 3. prowadzenie studiów i przygotowanie koncepcji planów obszarów funkcjonalnych o zasięgu ponadregionalnym, regionalnym i subregionalnym;
 4. zarządzanie bazą danych GIS.
   
 
 
Liczba odwiedzin : 12556
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-03-18 14:50:43
Czas publikacji: 2019-02-15 12:53:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak