Departament Turystyki  

 
Kontakt:
tel. 58 32 68 350
fax 58 32 68 352
e-mail: dt@pomorskie.eu
 
DYREKTOR DEPARTAMENTU
Marta Chełkowska
 
Kontakt:
tel. 58 32 68 350
fax 58 32 68 352
e-mail: dt@pomorskie.eu
 
Adres:
ul. Augustyńskiego 2,
80-819 Gdańsk
 
Adres do korespondencji:
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk
 
ZADANIA:

w zakresie turystyki, w szczególności:

 1. przygotowuje i gromadzi dokumentację dotyczącą stowarzyszenia Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, a także współpracuje z tym podmiotem oraz innymi podmiotami turystycznymi niezrzeszonymi w PROT, lokalnymi organizacjami turystycznymi województwa oraz właściwymi organami i innymi instytucjami;
 2. organizuje spotkania, konferencje w zakresie turystyki i promocji;
 3. realizuje i nadzoruje realizacje projektów turystycznych i promocyjnych współfinansowanych przez województwo oraz ze środków poza budżetowych;
 4. gromadzi i analizuje dane o rynku turystycznym województwa;
 5. realizuje zadania związane z kategoryzacją obiektów hotelarskich;
 6. realizuje zadania związane z nadawaniem uprawnień przewodników turystycznych górskich;
 7. przeprowadza kontrole:
  1. jednostek prowadzących szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich w zakresie określonym ustawą o usługach turystycznych (t.j. Dz.U.2014.196 ze zm.);
  2. pilotów wycieczek i przewodników miejskich i terenowych w zakresie wymogów wynikających z ustawy o usługach turystycznych (t.j. Dz.U.2014.196 ze zm.);
  3. przewodników górskich w zakresie posiadanych uprawnień, wymaganych dla określonego obszaru górskiego oraz poprawności wykonywania zadań przewodnika górskiego;
  4. obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań kategoryzacyjnych;
  5. organizatorów i pośredników turystycznych w zakresie prowadzonej regulowanej działalności gospodarczej;
 8. wydaje duplikaty legitymacji przewodnika turystycznego i pilota wycieczek;
 9. wydaje indentyfikatory dla przewodników górskich;
 10. organizuje egzaminy z języków obcych dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 11. uzyskuje informację o wpisie do ewidencji innych obiektów hotelarskich prowadzonej przez gminną administrację samorządową;
 12. przesyła kopie zaświadczeń, decyzji administracyjnych oraz kopie umów zabezpieczeń finansowych organizatorów i pośredników turystycznych do Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych przy ministrze właściwym ds. turystyki;
 13. prowadzi wojewódzkie ewidencje:
  1. obiektów hotelarskich;
  2. nadanych uprawnień przewodników górskich;
 14. prowadzi wojewódzkie rejestry:
  1. ośrodków szkolących;
  2. organizatorów turystyki i pośredników turystycznych;
 15. gromadzi oryginały umów zabezpieczeń finansowych organizatorów i pośredników turystycznych;
 16. realizuje zadania związane z występowaniem na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu gwarancji do ubezpieczycieli;
 17. zarządza stronami internetowymi www.pomorskie.travel w oparciu o materiały merytorycznie opracowane przez poszczególne komórki organizacyjne w ramach ich zadań.
 
Liczba odwiedzin : 13486
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-04-29 12:53:13
Czas publikacji: 2019-02-15 12:54:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak