Biuro Radców Prawnych 

 
Kontakt:
tel. 58 32 68 542
tel./fax 58 32 68 540
e-mail: brp@pomorskie.eu
 
KOORDYNATOR
Elżbieta Wysoczyńska
 
Kontakt:
tel. 58 32 68 542
tel./fax 58 32 68 540
e-mail: brp@pomorskie.eu
 
Adres:
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk
 
ZADANIA:
Do zadań radców prawnych urzędu należy w szczególności:
 1. udzielanie opinii w zakresie stosowania prawa w sprawach zawierających konkretne pytania i komplet dokumentów;
 2. udzielanie ustnych porad i informacji przede wszystkim w sprawach interpretacji norm prawnych;
 3. udzielanie informacji odnośnie obowiązku publikacji aktów prawnych organów województwa (uchwały, porozumienia);
 4. opiniowanie:
  1. projektów umów;
  2. odmowy lub uznania zgłaszanych roszczeń;
  3. spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi;
  4. umorzenia wierzytelności;
  5. projektów uchwał organów województwa;
   - opinie prawne radca prawny obowiązany jest wydać w terminie 7 dni;
 5. informowanie departamentów o zmianach przepisów prawnych w zakresie działalności departamentu, informacja jest dokonywana poprzez system elektronicznego obiegu dokumentów;
 6. zastępowanie województwa i urzędu w sprawach toczących się przed sądami powszechnymi, administracyjnymi lub w postępowaniu egzekucyjnym oraz udzielanie informacji o sposobie prowadzenia egzekucji;
 7. obsługa prawna posiedzeń sejmiku, komisji sejmiku i posiedzeń zarządu stosownie do potrzeb;
 8. występowanie do ministerstw i centralnych urzędów z zapytaniami prawnymi;
Radcy prawni wykonują obsługę prawną wg wewnętrznego podziału zadań i są w swej pracy niezależni i samodzielni.
Konsultacje w sprawie lub prowadzenie sprawy rozpoczętej przez innego radcę prawnego możliwe jest tylko po uprzednim uzyskaniu zgody dotychczasowego prowadzącego sprawę radcy prawnego.
 
Liczba odwiedzin : 2162
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-04-29 13:28:56
Czas publikacji: 2017-08-08 11:03:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak