Samodzielne Stanowisko ds. BHP i PPOŻ 

 
 
Pracownik ds. BHP i ppoż. w szczególności:
 1. sporządza:
  1. okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż.;
  2. rejestr wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 2. prowadzi:
  1. okresowe kontrole warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp i ppoż.;
  2. wstępne szkolenie ogólne w zakresie spraw bhp i ppoż. dla pracowników nowoprzyjętych do pracy;
  3. doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bhp i ppoż.;
 3. współpracuje przy organizowaniu szkoleń pracowników w zakresie bhp i ppoż;
 4. czuwa nad zabezpieczeniem pomieszczeń użytkowanych przez urząd przed zagrożeniem pożarowym;
 5. dba o wyposażenie w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze tej części budynku, która jest w użytkowaniu urzędu;
 6. sprawuje nadzór nad prawidłowością działania sprzętu i urządzeń ppoż.;
 7. uczestniczy:
  1. w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe;
  2. w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
  3. w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących zagadnień bhp i ppoż.;
  4. w ocenie założeń i dokumentacji dotyczącej modernizacji pomieszczeń i stanowisk pracy;
  5. w odbiorze przekazywanych zmodernizowanych pomieszczeń i stanowisk pracy;
 8. współdziała:
  1. z laboratoriami upoważnionymi do przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych występujących w środowisku pracy;
  2. z organami Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej w zakresie spraw związanych z warunkami pracy;
 9. kompletuje i przechowuje dokumenty dotyczące wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowuje wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 
Liczba odwiedzin : 1289
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-04-29 13:30:34
Czas publikacji: 2015-04-29 13:31:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak