Opłaty za korzystanie ze środowiska 

 
 

 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
UREGULOWANIA PRAWNE W ZAKRESIE OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Podstawa prawna
 1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.
 2. Ustawa z dnia 14  grudnia 2012 r. o odpadach –  t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.
 3. Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne – t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce – Dz.U. z 2012 r., poz. 1342 ze zm.
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.
 6. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.
Szczegółowe rozporządzenia w sprawie opłat oraz wykazów za poszczególne lata znajdują się w częściach „Wymagane dokumenty” oraz „Stawki opłat”
Opis sprawy/
zadania

Od okresu rozliczeniowego 2018 roku opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się za:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, ogrzewanie, wszelkiego rodzaju technologie powodujące emisję do powietrza jak np. spawanie, lakierowanie, klejenie itp.),
 • przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
 • składowanie odpadów.

Dla wcześniejszych okresów rozliczeniowych tj. do 2017 roku włącznie opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się za:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, ogrzewanie, wszelkiego rodzaju technologie powodujące emisję do powietrza jak np. spawanie, lakierowanie, klejenie itp.),
 • przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (od 2016 roku)
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w tym za wody roztopowe i opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (utwardzone place, parkingi ulice, itp.),
 • pobór wód z ujęć własnych,
 • składowanie odpadów.
Kogo dotyczy
 1. Przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) oraz przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego
 2. Jednostka organizacyjna niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,
 3. Osoba fizyczna niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia
Obowiązki podmiotu korzystającego ze środowiska

WAŻNE INFORMACJE:

 1. Zwolnienie z ponoszenia opłat:
  Nie wnosi się opłaty w przypadku, gdy wyliczona kwota nie przekracza 800 zł za rok dla danego rodzaju korzystania ze środowiska.
  Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania informacji, za wyjątkiem opisanym w pkt 2.
 2. Zwolnienie z przedkładania wykazów:
  Od 2016 roku nie przedkłada się wykazów, w których roczna opłata za każdy z wykazanych rodzajów korzystania ze środowiska z osobna nie przekracza 100 zł.
 3. Opłaty za pobór wody oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi do 2017 roku:
  Zgodnie z art. 533 ust. 4 ustawy Prawo wodne do opłat należnych za okres do 2017 roku stosuje się przepisy dotychczasowe, w związku z tym zaległe wykazy z tytułu poboru wody oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi należy przedłożyć do urzędu marszałkowskiego.
 4. Opłaty za pobór wody oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi od 2018 roku:
  Od 2018 roku kompetencje w zakresie opłat za usługi wodne, w tym opłaty za pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, nalezą do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

UWAGA:

 1. Podmioty korzystające ze środowiska zwolnione z obowiązku przedkładania wykazów i informacji, w dalszym ciągu mają obowiązek prowadzenia aktualizowanej co roku ewidencji.
 2. W przypadku braku wykazu marszałek województwa wymierza opłatę w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
 3. Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek:
 • prowadzić aktualizowaną co  rok ewidencję danych zawierającą informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
 • ustalać we własnym zakresie wysokość należnej opłaty, według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce,
 • wnosić bez wezwania należną opłatę do dnia 31 marca za rok ubiegły, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.
WYJĄTEK: opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z eksploatacji urządzeń (zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, przez urządzenia rozumie się niestacjonarne urządzenia techniczne, w tym środki transportu), należy wnosić na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

Przykład: Podmiot xxx, zarejestrowany w Warszawie, posiada swój oddział w Gdańsku – wykaz i opłata z tytułu środków transportu winny być wniesione do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska – do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Wymagane dokumenty

Formularze obowiązujące od roku 2018:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - Dz. U. z 2018 r., poz. 252.

Wszystkie wykazy w jednym pliku:
Formularze opłat od 2018.pdf
Formularze opłat od 2018.doc


lub poszczególne wykazy w oddzielnych plikach:
WYKAZ ZBIORCZY OD 2018.doc
Wprowadzanie gazów lub pyłów od 2018.doc
Składowanie odpadów od 2018.doc

 
 
Formularze obowiązujące w latach 2013-2017
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz
o wysokości należnych opłat - Dz. U. z 2014r., poz.  274
 
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2014 r. o sprostowaniu błędu
[w wykazie zbiorczym] – Dz.U. z 2014 poz. 419.
UWAGA - Wykazy w wersji edytowalnej (*.doc)  są prawidłowe!
 
 
 
Wszystkie wykazy w jednym pliku:

lub poszczególne wykazy w oddzielnych plikach:

Wykaz zbiorczy od 2013.doc

Wprowadzanie gazów lub pyłów od 2013.doc
Pobór wody od 2013.doc
Wprowadzanie ścieków od 2013.doc
Składowanie odpadów od 2013.doc

UWAGA - Wykazy zawierające informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat wymagają podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu (np. właściciel firmy, osoba lub osoby wymienione w KRS). W przypadku, gdy przedmiotowy wykaz podpisywany jest przez inną osobę, do przesłanej informacji należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej za jego złożenie.

 

Stawki opłat
Na podstawie danych zebranych w ewidencjach należy ustalić wysokość opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.
 
UWAGA:- do wydruków z kalkulatorów opłatowych należy obowiązkowo dołączać wykaz zbiorczy, tj. druk znajdujący się w „Wymaganych dokumentach”.
 

Stawki opłat za 2018 rok:
Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018 – Dz. U. z 2017 r. poz. 2490


stawki opłat za 2018.pdf


Kalkulator opłatowy 2018 – silniki spalinowe
Kalkulator opłatowy 2018 – ryczałt kotłownie

Stawki opłat za 2017 rok:
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29.06.2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 – M.P. z 2016 r., poz. 718

stawki opłat za 2017.pdf

Kalkulator opłatowy 2017 – silniki spalinowe
Kalkulator opłatowy 2017 – ryczałt kotłownie

Stawki opłat za 2016 rok:
Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016 – Dz. U. z 2015 r. poz. 1875


stawki opłat za 2016.pdf


Kalkulator opłatowy 2016 – silniki spalinowe
Kalkulator opłatowy 2016 – ryczałt kotłownie

 
 

Stawki opłat za 2015 rok:
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 – M.P., poz. 790
                                                                                   stawki opłat za 2015.pdf

Kalkulator opłatowy 2015 – silniki spalinowe
Kalkulator opłatowy 2015 – ryczałt kotłownie

 
Stawki opłat za 2014 rok:
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 – M.P., poz. 729
 
 
Stawki opłat za 2013 rok:
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 – M.P., poz. 766
 
 
 

UWAGA!
WSPÓŁCZYNNIKI RÓŻNICUJĄCE:

Od 2016 roku określa:
Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016 – Dz. U. z 2015 r. poz. 1875.

współczynniki różnicujące od 2016 roku.pdf


W latach 2009 – 2015 określa:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – Dz. U. z 2008r. Nr 196, poz. 1217.

Numer konta
Numer konta, na które należy dokonywać wpłat:

PKOBP   40 1020 1811 0000 0502 0312 4559

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
W GDAŃSKU
Adres do korespondencji
Podmioty z terenu:
Miast: Gdańsk, Gdynia, Sopot

Powiatówgdańskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, puckiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego, wejherowskiego oraz z pozostałych województw mających obiekty na terenie województwa pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Natomiast podmioty z terenu:
Miasta: Słupsk

Powiatów: chojnickiego, bytowskiego, człuchowskiego, kartuskiego, lęborskiego, słupskiego 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Oddział zamiejscowy  w Słupsku
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Jaracza 18 a
76-200 Słupsk
 
UWAGA:
wykazy mogą być wnoszone w postaci elektronicznej, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo przy użyciu profilu zaufanego ePUAP.
Aby można było złożyć wykaz poprzez ESP, wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).
 
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
ePUAP - elektroniczna platforma usług administracji publicznej - Instrukcja użytkownika
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
Siedziba departamentu
w Gdańsku
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa 
Referat opłat środowiskowych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk


Jak do nas trafić? Mapka
lub skorzystaj z mapy interaktywnej


Dodatkowe informacje dotyczące zagadnień związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska udzielane są pod numerami telefonów:

Kierownik Referatu opłat środowiskowych:
Magdalena Herbasz,
pokój 118
tel: (58) 32-68-679, fax: (58) 32-68-771
m.herbasz@pomorskie.eu

Podmioty z terenu miasta Gdańsk
Iwona Lewandowska, pokój 114
tel: (58) 32-68-672, fax: (58) 32-68-771
i.lewandowska@pomorskie.eu

 
Podmioty z terenu miasta Gdynia oraz powiatów kwidzyńskiego, nowodworskiego oraz z pozostałych województw mających obiekty na terenie województwa pomorskiego
Karolina Wołowska, pokój 114 
tel: (58) 32-68-656, fax: (58) 32-68-771 
k.wolowska@pomorskie.eu


Podmioty z terenu powiatów: kościerskiego, malborskiego i wejherowskiego
Jan Kreffta pokój 124
tel: (58) 32-68-677, fax: (58) 32-68-771
 
Podmioty z terenu miasta Sopot oraz powiatów: gdańskiego, sztumskiego i  tczewskiego
Magdalena Tarkowska, pokój 124
tel: (58) 32-68-760, fax: (58) 32-68-771 
m.tarkowska@pomorskie.eu
 

Podmioty z terenu powiatów: puckiego i starogardzkiego
Paulina Żukowska, pokój 124
tel: (58) 32-68- 469, fax: (58) 32-68-771 
p.zukowska@pomorskie.eu

 


 

Siedziba Oddziału zamiejscowego w Słupsku
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Oddział zamiejscowy w Słupsku
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Jaracza 18 a
76-200 Słupsk

Dodatkowe informacje dotyczące zagadnień związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska udzielane są pod numerami telefonów:

 
Podmioty z terenu miasta Słupsk oraz powiatu bytowskiego
Ignacy Łuszczyński,
pokój 7
tel: (59) 847-52-74, fax: (58) 32-68-770
i.luszczynski@pomorskie.eu
 
Podmioty z terenu powiatów: człuchowskiego, kartuskiego i słupskiego
Agnieszka Młynarczyk, pokój 6
tel: (59) 842-67-88, fax (58) 32-68-770
 

Podmioty z terenu powiatów: chojnickiego i lęborskiego
Anna Rożek, pokój 4
tel. (59) 842-22-63, fax (58) 32-68-770
A.Rozek@pomorskie.eu

 
Termin załatwienia sprawy
Wykazy należy składać do dnia 31 marca roku następnego po roku, którego dotyczą, jest to również termin wnoszenia opłat na konto urzędu.
 
Przetwarzanie danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO), informujemy Państwa, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Marszałek Województwa Pomorskiego, z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: dros@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 659.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowego obowiązku weryfikacji, redystrybucji i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i e) RODO.
 4. Państwa dane będą przekazywane innym podmiotom, którym zlecane są usługi związane z przetwarzaniem  danych osobowych. Takie podmioty będą  przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Sprawy związane

Uwagi
i dodatkowe informacje
UWAGA:
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 286 ze zm.) podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są do składania rocznych raportów o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza. 
 
Raport należy sporządzić i wprowadzić do Krajowej Bazy, którą prowadzi Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Warszawie za rok ubiegły w terminie do końca lutego roku następnego.
 
 
Więcej informacji na stronie:
www.krajowabaza.kobize.pl
 
 

Dodatkowe
informacje

Program Adobe Acrobat Reader, który służy do czytania plików .pdf jest programem bezpłatnym, który można pobrać ze strony internetowej producenta.
 
Liczba odwiedzin : 228897
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2017-09-01 08:11:27
Czas publikacji: 2019-03-19 08:16:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak