Ogłoszenia i komunikaty 

 
 
OGLOSZENIE 22
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłasza terminy egzaminów ze znajomości języka angielskiego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

OGŁOSZENIE 21
Konkurs na identyfikację koncepcji dotyczących szkolnictwa zawodowego stanowiących podstawę do ustalenia sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy

Zapraszamy na kolejne spotkanie dla organów prowadzących szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, które odbędzie się dn. 29 czerwca (poniedziałek) o godzinie 11:00 w budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku przy al. Gen. J. Hallera 14 w sali  318.
Podczas spotkania zaprezentowany będzie raport z analizy danych dotyczących potencjału społecznego i gospodarczego wszystkich powiatów województwa pomorskiego w kontekście branż kluczowych oraz zostaną omówione kwestie dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach EFS i EFRR.
Prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału w spotkaniu drogą elektroniczną na adres: k.mykowska@pomorskie.eu do dn. 24 czerwca br.


OGŁOSZENIE 20
OGŁOSZENIE W SPRAWIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: II Edycja festiwalu "Muzyka polska na Żuławach"

OGŁOSZENIE 19
Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów szkoleniowych w sporcie dzieci i młodzieży o zasięgu ponadgminnym w województwie pomorskim”

OGŁOSZENIE 18
Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza do złożenia oferty na wykonanie opracowania, tj. analizy danych dotyczących potencjału społecznego i gospodarczego wszystkich powiatów województwa pomorskiego

OGŁOSZENIE 17
Sprawozdanie z Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego  z organizacjami pozarządowymi za rok 2014r. 

 

OGŁOSZENIE 16
Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza do złożenia ofert na wykonanie opracowania, tj. analizy danych statystycznych ujętych w Banku Danych Lokalnych dotyczących potencjału gospodarczego i społecznego wszystkich powiatów województwa pomorskiego

 

 

OGŁOSZENIE 15
ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2015 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego i wolontariatu w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

 

 

OGŁOSZENIE 14
Marszałek Województwa Pomorskiego, zawiadamia osoby zamieszkałe na terenie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko – mazurskiego i kujawsko – pomorskiego, o terminie składania wniosków i o terminie egzaminu kwalifikacyjnego dla stwierdzenia kwalifikacji geologicznych z zakresu:
- kategorii XI - wykonywanie czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań geofizycznych;
- kategorii XII - kierowanie w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia środków strzałowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m.

 

 

OGŁOSZENIE 13
Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie przystąpienia do opracowania projektu dokumentu pn. „Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej na lata 2015 – 2020 z perspektywą na lata następne określony ze względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 2,5”

 

 

OGŁOSZENIE 12
Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku przez organizacje pozarządowe zadania publicznego w zakresie realizacji programów dotyczących ważnych zjawisk zdrowotnych pn. „Szkolenie dla wolontariuszy i kampania medialna infolinii onkologicznej funkcjonującej na terenie Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku”

 

 

OGŁOSZENIE 11
Rozstrzygnięcie konkursu „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2015”

 

 

OGŁOSZENIE 10
Ogłoszenie o konkursie ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 -2015. Oferty można składać w Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej Urzędów Marszałkowskich poszczególnych województw lub w Urzędach Marszałkowskich, w terminie do 20 marca 2015 r.

 

 

OGŁOSZENIE 9
Zarząd Województwa Pomorskiego  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku przez organizacje pozarządowe zadania publicznego Województwa Pomorskiego w zakresie realizacji programów dotyczących ważnych zjawisk zdrowotnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii medycznych m.in. poprzez realizację programów w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015, oraz współrealizację programów w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

 

 

OGŁOSZENIE 8
Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018

 

 

OGŁOSZENIE 7
Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji.

 

OGŁOSZENIE 6
Sejmik Województwa Pomorskiego przy współpracy Starostw Powiatowych Województwa Pomorskiego oraz Kuratorium Oświaty organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego X Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy o samorządzie terytorialnym, pogłębienie wiedzy o lokalnym i regionalnym życiu społecznym, kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich oraz wzmacnianie patriotyzmu lokalnego i regionalnego. Konkurs obejmuje problematykę wiedzy ogólnej o administracji publicznej, podstawowych wiadomości o województwie pomorskim, wiedzy o organizacji i kompetencjach samorządów terytorialnych: gmin, powiatów i województw.

 

OGŁOSZENIE 5
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015 w województwie pomorskim

 

 

OGŁOSZENIE 4
Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza do przedstawienia oferty na najem 3 sztuk fabrycznie nowych bądź używanych samochodów osobowych (z maksymalnym przebiegiem 70 000 km) typu kombi, posiadających świadectwo homologacji

OGŁOSZENIE 3
Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2015 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

OGŁOSZENIE 2
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, jako Przewodniczący Konwentu Honorowego Wyróżnienia informuje, iż została rozpoczęta procedura przyjmowania wniosków o nadanie „Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego”.

OGŁOSZENIE 1
Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresu „Pomoc społeczna – inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym”. Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych.
 
Liczba odwiedzin : 361
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-06-12 12:38:53
Czas publikacji: 2015-06-12 12:38:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak