Otwarty konkurs ofert pomoc społeczna-inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym 

 
 
Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresu „Pomoc społeczna – inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym”. Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych.

Oferty w zamkniętych kopertach można składać bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach 7.45-15.45 lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk z dopiskiem „Konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej”.

UWAGA:
Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a w przypadku ofert przesyłanych listownie o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Termin składania ofert upływa w piątek, 30 stycznia 2015 roku do godz. 15.45

Do pobrania
  1. Uchwała ZWP
  2. Załącznik nr 1 do Uchwały-ogłoszenie o konkursie
  3. Załącznik nr 2 do Uchwały - wzór oferty
  4. Załącznik nr 2 do Uchwały - wzór oferty (wersja edytowalna)
  5. Rozstrzygnięcie konkursu dotacyjnego z zakresu pomocy społecznej w obszarze – inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym
 
Liczba odwiedzin : 238
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-03-13 11:12:22
Czas publikacji: 2015-03-13 11:12:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak