Departament Promocji i Komunikacji Społecznej 

 
Kontakt:
tel. 58 326 87 85
email: dpk@pomorskie.eu


 

p.o. Dyrektora Departamentu

Sławomir Lucewicz
tel. 58 326 82 93
email: s.lucewicz@pomorskie.eu

Z-ca dyrektora ds. komunikacji społecznej - Rzecznik Prasowy

Michał Piotrowski
tel: 58 326 85 39
email : m.piotrowski@pomorskie.eu

 

Arkadiusz Stawiński
Identyfikacja Województwa Pomorskiego
Nadzór i akceptacja wszelkich materiałów promocyjno-informacyjnych zawierających znaki identyfikacyjne województwa pomorskiego oraz funduszy europejskich.
tel. 58 32 68 296,
e-mail: a.stawinski@pomorskie.eu
 
Adres:
80-810 Gdańsk,
ul. Okopowa 21/27
email: dpk@pomorskie.eu
 

Zadania departamentu:

 

 w zakresie promocji województwa, w szczególności:

 

1) koordynuje działania z zakresu promocji realizowane przez komórki organizacyjne, w tym określa zasady współpracy w zakresie promocji województwa pomiędzy DPK a innymi komórkami organizacyjnymi;
2) podejmuje współpracę z zakresie promocji województwa z jednostkami, współprowadzonymi instytucjami artystycznymi i instytucjami kultury, spółkami i stowarzyszeniami z udziałem województwa pomorskiego oraz z jednostkami samorządu terytorialnego;
3) podejmuje współpracę w zakresie promocji  walorów pomorskiej wsi, jej dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa kulinarnego we współdziałaniu z DROŚ i DPROW;
4) koordynuje przygotowanie i opracowuje wewnętrzne roczne zestawienie działań promocyjnych, w tym zadań strategicznych, prowadzonych przez komórki organizacyjne;
5) współpracuje z DRG w zakresie budowy regionalnego systemu promocji gospodarczej;
6) wspiera, przygotowuje i realizuje kampanie promocyjne w zakresie funduszy europejskich we współpracy z DPR, DEFS i DPROW;
7) koordynuje działania związane z przyznawaniem patronatu honorowego marszałka;
8) przygotowuje teksty do wydawnictw informacyjno-promocyjnych;
9) opracowuje, przygotowuje, ustala standardy i upowszechnia materiały promocyjne dotyczące województwa;
10) inicjuje działania promocyjne województwa;
11) opracowuje i wdraża system identyfikacji wizualnej urzędu oraz nadzoruje jego przestrzeganie;
12) prowadzi BIP;
13) zarządza stroną internetową www.pomorskie.eu pod względem jej rozwoju, analiz odpowiedzialności, strategii SEO;
14) zarządza stroną internetową www.pomorskiewunii.pl w oparciu o materiały merytorycznie opracowane przez poszczególne komórki organizacyjne w ramach ich zadań;
15) przygotowuje publikacje, materiały promocyjne i informacyjne dotyczące województwa, w tym dotyczące informacji i promocji RPO WP;

 

w zakresie komunikacji społecznej, w szczególności:

 

1) określa i koordynuje politykę informacyjną województwa, w tym na portalach internetowych i społecznościowych;
2) pozyskuje informacje od jednostek oraz komórek organizacyjnych urzędu w celu przygotowania artykułów i po dostosowaniu do właściwego medium umieszczenia na portalu internetowym, mediach społecznościowych, prasie, wydawnictwach informacyjno-promocyjnych;
3) zapewnia bieżącą obsługę stron internetowych portalu www.pomorskie.eu pod względem dziennikarskim;
4) zapewnia obsługę fotograficzną, dziennikarską ważnych wydarzeń organizowanych przez województwo;\
5) przygotowuje materiał audio video z wydarzeń organizowanych przez województwo;
6) dokonuje korekty materiałów promocyjno-informacyjnych;
7) koordynuje przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi urzędu a referatem komunikacji społecznej w zakresie informacji potrzebnych do bieżącej obsługi portalu www.pomorskie.eu;
8) współpracuje z komórkami organizacyjnymi urzędu odpowiedzialnymi za informowanie o dostępności funduszy Unii Europejskiej i popularyzacje problematyki unijnej;
9) redaguje Magazyn Samorządu „Pomorskie”;

 

w zakresie komunikacji z mediami, w szczególności:

 

1) odpowiada za kontakty urzędu i województwa z mediami;
2) przygotowuje komunikaty prasowe, inne materiały dla mediów;
3) przygotowuje konferencje prasowe, spotkania z dziennikarzami;
4) koordynuje zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych w tym przygotowuje odpowiedzi, polemiki, sprostowania;
5) współpracuje z komórkami organizacyjnymi przy realizacji  wydarzeń z udziałem mediów;
6) współpracuje z komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za informowanie o dostępności funduszy Unii Europejskiej i popularyzację problematyki unijnej;
7) zarządza bazami danych: archiwum fotograficznym, centrum dokumentacji prasowej i audiowizualnej oraz katalogiem mediów województwa;
8) realizuje codzienny przegląd mediów pod kątem informacji dotyczących województwa, ze szczególnym uwzględnieniem zadań samorządu województwa pomorskiego;
9) przygotowuje teksty do listów gratulacyjnych, powitalnych;
10) przygotowuje harmonogram prac zarządu województwa i miesięczne podsumowania prac Zarządu.”

Struktura departamentu

 
Liczba odwiedzin : 4588
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2017-04-07 12:37:57
Czas publikacji: 2017-12-04 13:06:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak