Biuro Realizacji Projektów  

 

Kontakt:
tel. (58) 32-68- 400
e-mail: bp@pomorskie.eu

 

 
 

Kierownik Biura 

Alicja Stefanowska
e-mail:  a.stefanowska@pomorskie.eu
tel. (58) 32–68–157
pok.123/I piętro 

Biuro Realizacji Projektów
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-882 Gdańsk

Adres do korespondencji:

Biuro Realizacji Projektów
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk 

Kontakt:
tel. (58) 32-68- 400
e-mail: bp@pomorskie.eu

zadania:

1) nadzoruje i realizuje przedsięwzięcie strategiczne pn. „Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego” w ramach RPO WP 2014 – 2020,
2)  nadzoruje projekty inwestycyjne finansowane lub dofinansowywane z budżetu województwa realizowane przez jednostki z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, którym udzielono pomocy finansowej na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w ramach porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego poprzez:
a) przygotowanie projektów umów dotyczących dotacji z budżetu województwa na realizację zadań inwestycyjnych wraz z harmonogramami rzeczowo-finansowymi oraz planami finansowymi;
b) sporządzanie wniosków o przekazanie dotacji z tytułu realizacji zadania, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości i kompletności przedłożonej dokumentacji;
c) monitorowanie procesu przebiegu realizacji inwestycji;
d) uzgadnianie z właściwymi dyrektorami departamentów planu kontroli w oparciu, o który przeprowadza kontrolę oraz wizję lokalną obiektów celem sprawdzenia właściwego wykorzystania przez jednostki środków pochodzących z budżetu województwa przeznaczonych na zadania inwestycyjne.”;

 
Liczba odwiedzin : 305
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2018-08-22 14:36:24
Czas publikacji: 2018-12-05 11:57:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak