Ogłoszenie 2/19 

 

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu zmian regulaminów: Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”.

 

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem regulaminów: Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza” i zgłaszania uwag oraz sugestii w odniesieniu do ich zapisów.

Obowiązujące obecnie regulaminy Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza” stanowią załączniki do Uchwały Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury, zmienionej uchwałą Nr 484/XLV/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku.

 Projekty regulaminów dostępne są:

  • na stronach internetowych Urzędu www.pomorskie.eu oraz www.rops.pomorskie.eu,
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego https://bip.pomorskie.eu
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27,
  • w siedzibie Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
    w Gdańsku, ul. Rzeźnicka 58, pok. 206, w godzinach od 7.45 do 15.45.

Uwagi i opinie można zgłaszać elektronicznie w terminie: od 9 stycznia 2019 r. do 16 stycznia 2019 r. za pomocą formularza w wersji Word dostępnego przy niniejszym ogłoszeniu.

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz należy przesłać na adres email: m.dabrowski@pomorskie.eu w terminie do 16.01.2019 roku, do godziny 15.45.

Komórką organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odpowiedzialną  za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Departament Kultury.

Osoba do kontaktu:

Marcin Dąbrowski, tel. 58 326 82 90

Do pobrania:

 

Liczba odwiedzin : 25
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Dąbrowski
Czas wytworzenia: 2019-01-08 11:23:06
Czas publikacji: 2019-01-08 11:30:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak