Zezwolenia Marszałka Województwa Pomorskiego na prowadzenie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych od opioidów 

 
 
Zezwolenia Marszałka Województwa Pomorskiego wydawane w drodze decyzji administracyjnej na prowadzenie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych od opioidów, na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku.
 
ODBIORCA USŁUGI:

Podmiot leczniczy, który posiada:

1) aptekę szpitalną lub zawarł umowę z apteką w zakresie zaopatrzenia w środek substytucyjny,

2) pomieszczenia przystosowane do:

a) wydawania środka substytucyjnego,

b) prowadzenia terapii grupowej,

c) pracy lekarza, terapeuty i pracownika socjalnego,

d) pobierania próbek do analizy,

e) przechowywania i przygotowywania środków substytucyjnych w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych;

3) odpowiednie warunki kadrowe zapewniające realizację programu prowadzenia leczenia ambulatoryjnego dotyczące w szczególności kierownika programu oraz przeszkolonych w zakresie realizowanego programu pielęgniarek i pracowników pomocniczych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
1) wniosek dotyczący uzyskania zezwolenia na prowadzenie leczenia substytucyjnego;
2) opinia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii;
3) program leczenia substytucyjnego;
4) opinia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej;
5) umowa z apteką w przypadku, gdy brak apteki szpitalnej;
6) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;
7) decyzja o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez właściwego wojewodę;
8) prawo wykonywania zawodu pielęgniarek i lekarzy biorących udział w programie leczenia substytucyjnego;
9) wskazanie kierownika programu i załączenie jego dyplomu specjalisty w dziedzinie psychiatrii oraz zaświadczenia o stażu pracy przynajmniej 3-miesięcznego w zakładach prowadzących leczenie osób uzależnionych lub w przypadku, gdy kierownik nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii – dyplom specjalisty w dziedzinie innej niż psychiatria oraz zaświadczenia o przynajmniej roczny stażu pracy w zakładach prowadzących leczenie osób uzależnionych, a także w tym przypadku dostarczenie dowodu zatrudnienia w zakładzie lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii oraz jego dyplomu dotyczącego specjalizacji;
10) oświadczenie kierownika podmiotu leczniczego, że zatrudnieni przy realizacji programu, o którym mowa w pkt. II ust. 3 pracownicy spełniają warunki określone w §15 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowych warunków, które powinien spełniać podmiot leczniczy prowadzący leczenie substytucyjne (Dz. U. z 2007 r. Nr205, poz. 1493, z późn. zm.).
 
UWAGI:
Zezwolenie na leczenie substytucyjne cofa się, gdy zakład opieki zdrowotnej przestał spełniać warunki stanowiące podstawę wydania zezwolenia.
 
MIEJSCE SKŁADANIA:
- osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.45 – 15.45;
- za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku: ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk.
 
PODSTAWA PRAWNA:
1) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
3) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.);
4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowych warunków, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne (Dz. U. z 2007 r. Nr 205, poz. 1493 z późn. zm.).
 
SPRAWĘ PROWADZI:
Departament Zdrowia
tel. 58 32-68-260
fax. 58 32 68 264
 

Liczba odwiedzin : 878
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-05-20 13:47:11
Czas publikacji: 2015-05-20 13:47:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak