Zamówienia publiczne 

 

 

 


Zamówienia publiczne
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Zakończony
Unieważniony
Numer zamówienia Treść zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
59/18
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579, ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie: Kompleksowej dostawy energii elektrycznej, obejmującej sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej.
2018-08-21 2018-09-28
42/18

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.Oszacowanie wartości wskaźnika dotyczącego uczestników znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2018-07-16 2018-08-21
60/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) „Wykonanie usług drukarskich”

2018-08-21 2018-08-29
58/18
Budowa i dostosowanie infrastruktury pasywnej (w tym serwerownie), dostosowanie i rozbudowa sieci teleinformatycznych i sieci zasilania gwarantowanego wraz z dostawą budynkowych (centralnych) zasilaczy UPS.
2018-08-02 2018-08-20
45/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: „Aktualizacja oceny ex-ante dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020“

2018-07-13 2018-08-20
39/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie: badania ewaluacyjnego pn.:„Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2018-07-13 2018-08-20
57/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) na Wykonanie usług drukarskich

2018-08-07 2018-08-17
52/18

Postępowanie na: Organizację spotkań i wizyt studyjnych w ramach projektu pozakonkursowego: „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej. Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018-07-17 2018-07-25
55/18

postępowanie na: Modernizację IV p budynku UMWP przy ul. Okopowej 21/27 wraz z wyposażeniem klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu wraz z remontem części piwnic i wykonaniem stolarki okiennej w korytarzach I-IV p.

2018-07-24 2018-08-08
49/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: Wykonanie dokumentacji do programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg i linii kolejowych w województwie pomorskim

2018-08-02 2018-08-13
Liczba odwiedzin : 13604
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanta Jeryś
Czas wytworzenia: 2018-06-28 14:39:09
Czas publikacji: 2018-07-06 09:33:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak