Zamówienia publiczne
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Zakończony
Unieważniony
Numer zamówienia Treść zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
34/18

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu inseminacji bydła dla uczniów – uczestników projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”

2018-05-17 2018-06-08
43/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),zwanej dalej ustawą Pzp  o wartości szacunkowej niższej  niż wyrażona w złotych równowartość  kwoty, określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: Usługę przeglądów okresowych i serwisu infomatów.

2018-06-21 2018-06-29
44/18

Zorganizowanie i przeprowadzenie praktyk i staży zawodowych u pracodawców/ przedsiębiorców oraz konkursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych – uczestników projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”

2018-06-15 2018-06-28
41/18

Organizacja obozu naukowego dla 30 wyróżnionych stypendystów projektu pn. „Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019”.

2018-05-30 2018-06-11
36/18

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi recepcji hotelowej dla uczniów – uczestników projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

2018-05-17 2018-06-11
35/18

postępowani o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papierniczych

2018-06-08 2018-06-08
37/18

Najem 5 samochodów osobowych

2018-05-10 2018-05-18
32/18
Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: „Świadczenie usług ochrony mienia na terenie nieruchomości, stanowiących własność Województwa Pomorskiego”.
2018-05-08 2018-05-16
38/18

Organizacja obozu edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkół zawodowych

2018-05-15 2018-05-24
27/18
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pod nazwą: „Wykonanie i dostawa 5 sztuk pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w województwie pomorskim z możliwością wykorzystania prawa opcji dotyczącym zamówienia kolejnych 5 sztuk pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych”.
 
UWAGA!!! Zmieniony załącznik nr 4 do siwz (plik JEDZ) z dnia 11.04.2018r.
UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert na 15.05.2018 r.
UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert na 16.05.2018 r.
2018-04-03 2018-05-10