Zamówienia publiczne
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Zakończony
Unieważniony
Numer zamówienia Treść zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
27/18
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pod nazwą: „Wykonanie i dostawa 5 sztuk pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w województwie pomorskim z możliwością wykorzystania prawa opcji dotyczącym zamówienia kolejnych 5 sztuk pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych”.
 
UWAGA!!! Zmieniony załącznik nr 4 do siwz (plik JEDZ) z dnia 11.04.2018r.
UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert na 15.05.2018 r.
UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert na 16.05.2018 r.
2018-04-03 2018-05-10
37/18

Najem 5 samochodów osobowych

2018-05-10 2018-05-18
36/18

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi recepcji hotelowej dla uczniów – uczestników projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

2018-05-17 2018-06-11
34/18

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu inseminacji bydła dla uczniów – uczestników projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”

2018-05-17 2018-06-08
32/18
Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: „Świadczenie usług ochrony mienia na terenie nieruchomości, stanowiących własność Województwa Pomorskiego”.
2018-05-08 2018-05-16
38/18

Organizacja obozu edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkół zawodowych

2018-05-15 2018-05-24
28/18
Ogłoszenia o zamówieniu wraz z siwz postępowania nr DAZ - ZP.272.28.2018 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: Remont budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku.
2018-04-12 2018-04-27
40/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: Remont budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku

2018-05-10 2018-05-25
26/18

Budowa i dostosowanie infrastruktury pasywnej (w tym serwerownie), dostosowanie  i rozbudowa sieci teleinformatycznych i sieci zasilania gwarantowanego wraz z dostawą budynkowych (centralnych) zasilaczy UPS.

Zmiana terminu składania ofert na 10 maja 2018

2018-04-11 2018-05-07
24/18

Odśnieżanie i sprzątanie terenów zewnętrznych oraz sprzątanie pomieszczeń na nieruchomościach stanowiących własność Województwa Pomorskiego.

2018-04-11 2018-04-19