Zamówienia publiczne
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Zakończony
Unieważniony
Numer zamówienia Treść zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
17/16

przetarg na  Wykonanie badania ewaluacyjnego pt.: Ocena efektów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

2016-04-05 2016-04-20
19/16

Przetarg na opracowanie „Aktualizacji Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu”

2016-04-13 2016-04-22
13/16

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych, laserowych oraz faksów.

2016-03-18 2016-03-30
15/16

przetarg na świadczenie kompleksowej usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na trasach krajowych i zagranicznych

2016-03-25 2016-04-04
9/16

Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostarczenie artykułów promocyjno- reklamowych 

2016-03-15 2016-03-23
7/16

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług drukarskich. 

Uwaga!!!

Zmiana terminu składania ofert na dzień 04.03.2016

2016-02-23 2016-03-04
4/16

postępowanie na świadczenie kompleksowej usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych na trasach krajowych i zagranicznych

Zmiana terminu składania ofert na dzień 5 lutego 2016

2016-01-27 2016-02-05
6/16

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych, laserowych oraz faksów

2016-03-08 2016-03-08
3/16

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na utrzymanie terenu zewnętrznego i wewnętrznego na nieruchomości w Starym Polu, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego

2016-02-09 2016-02-17
1/16

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sukcesywne świadczenie usług cateringowych

2016-01-28 2016-01-28