Udostępnianie na wniosek informacji o środowisku i jego ochronie  

 
 

Od 25 maja 2018 roku stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w  szczególności z ww. ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Marszałek Województwa Pomorskiego, z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: dros@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 659.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i e) RODO.
 4. Państwa dane będą przekazywane innym podmiotom, którym zlecane są usługi związane z przetwarzaniem  danych osobowych. Takie podmioty będą  przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
UREGULOWANIA PRAWNE W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA
INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Podstawa
prawna
Opis sprawy/
zadania
Organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone
Wniosek
Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się na pisemny wniosek, który powinien zawierać:
 • dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, adres, wskazane jest podanie kontaktu telefonicznego lub adresu poczty e-mail,
 • jasno określony zakres oczekiwanej informacji o środowisku,
 • forma udostępnienia ww. informacji.
 
przykładowy wniosek
 
Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku
Sposób i miejsce składania wniosku
Wniosek można
przesłać na adres:
 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa 
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
 
złożyć osobiście:
 • w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
  ul. Okopowa 21/27,
 • w sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa, ul. Augustyńskiego 2, pok. 100;
 
na numer faxu: (58) 32 68 663
 
na adres poczty elektronicznej: dros@pomorskie.eu
 
lub złożyć w formie dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Aby można było złożyć wniosek poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).
 
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Termin załatwienia sprawy
Termin rozpatrzenia wniosku:
 • w dniu złożenia wniosku – dotyczy dokumentów, o których dane są zamieszczane w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
 • w pozostałych przypadkach - nie później niż jeden miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – dwa miesiące od dnia otrzymania wniosku
Opłaty
Wyszukiwanie i przeglądanie dokumentów w siedzibie urzędu:
 • wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie bezpłatnie
 
 • wyszukiwanie pozostałych informacji, przekształcenie informacji w formę określoną we wniosku, sporządzenie kopii dokumentów/ danych – zgodnie ze stawkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010r., Nr 215, poz. 1415)
 
 
 Wyszukane dokumenty można odebrać osobiście w siedzibieurzędu lub zostaną przesłane:
 •  w wersji elektronicznej pocztą e –mailbezpłatnie
 • w wersji papierowej lub na nośniku elektronicznym – zgodnie z cennikiem usług pocztowych.
Numer konta
PKOBP   86 1020 1811 0000 0702 0312 3148
z dopiskiem „Udostępnienie informacji o środowisku
Odmowa udostępnienia informacji
 Organ administracji może odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli:
 • wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania,
 • wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się.
 • wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania,
 • wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny.
 
 Organ administracji nie udostępnia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli informacje dotyczą:
 • danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej chronionych tajemnicą statystyczną,
 • spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania,
 • spraw będących przedmiotem praw autorskich lub patentowych, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszyć te prawa,
 • danych osobowych, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszać przepisy o ochronie danych osobowych,
 • dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli osoby te, nie mając obowiązku ich dostarczenia i nie mogąc być takim obowiązkiem obciążone, dostarczyły je dobrowolnie i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu,
 • dokumentów lub danych, których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa ekologicznego kraju,
 • informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli udostępnienie tych informacji mogłoby pogorszyć konkurencyjną pozycję tych osób i złożyły one uzasadniony wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępniania,
 • przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, realizowanych na terenach zamkniętych, co do których nie prowadzi się postępowania z udziałem społeczeństwa,
 • obronności i bezpieczeństwa państwa,
 • bezpieczeństwa publicznego.
 
 Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie następuje w drodze decyzji organu administracji.
Jednostka/osoba odpowiedzialna
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa 
Sekretariat:
 
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk
tel.: (58) 32-68-659, 32-68-320, fax: (58) 32-68-663
 
Adres do korespondencji:
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk
  
 
Osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie:
 
 
Referat geologii:
Michał Kowalski
, pokój 4
tel: (58) 32-68-602,
m.kowalski@pomorskie.eu
 
 
Referat opłat środowiskowych:
Jan Kreffta, pokój 124
tel: (58) 32-68-677
j.kreffta@pomorskie.eu
 
 
Referat polityki ekologicznej:
Ewelina Faszczewska, pokój 128
tel:  (58) 32-68-651
e.faszczewska@pomorskie.eu
 
 
Referat pozwoleń środowiskowych:
Agata Łyskowska, pokój 113
tel. (58) 32-68-323
a.lyskowska@pomorskie.eu
 
 
Referat przyrody:
Katarzyna Olechnowicz,
pokój 107
tel: (58) 32-68-765,
k.olechnowicz@pomorskie.eu
 
Dodatkowe informacje
Program Adobe Acrobat Reader, który służy do czytania plików .pdf jest programem bezpłatnym
 

Liczba odwiedzin : 3080
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-10-29 10:02:53
Czas publikacji: 2019-01-30 14:56:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak