Odpady 

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy   95/46/WE – RODO  informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Marszałek Województwa Pomorskiego z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Dane kontaktowe: Departament Środowiska i Rolnictwa, dros@pomorskie.eu  tel. (58) 32 68 320 lub (58) 32 68 659.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji obowiązku na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i e) RODO, w związku z art. 37 Ustawy z dnia 27 kwoetnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zm.) oraz art. 75 ust. 1 i 2, art. 76, art. 77 i art. 237 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.             o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.).
 4. Pani/Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, zgodnie                       z przepisami dotyczącymi postępowania administracyjnego, w tym innym stronom postępowania i organom administracji, jak również biegłym powołanym w toku postępowania. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 

UWAGA !!!

24 stycznia 2018 r. został utworzony Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 21). Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwany dalej „rejestrem”..
Dotychczasowe pozwolenia
• Zezwolenia na transport wydawane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru.
• Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek lub z urzędu.
• Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru.


Informacje dotyczące REJESTRU

 

Zbiorcze zestawienia danych o odpadach…” za rok 2018, składamy  w terminie do 15 marca 2019 r., na dotychczas obowiązujących drukach dostępnych poniżej:

 

1.

FORMULARZE - ODPADY- SPRAWOZDANIE ROCZNE

1. Formularz zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów,  o sposobach gospodarowania nimi
2. Formularz zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości komunalnych osadów ściekowych 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 roku:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach.

2.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 21)
Tekst ustawy

3.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1863)
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1863/1
4.
KATALOG ODPADÓW:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
5.
EWIDENCJA:
Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z dnia 7 września 2015 r., poz. 1431)
6.
WZORY DOKUMENTÓW – EWIDENCJA:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
7.
KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE:
Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Z 2015 r., poz. 257)
8.
STAWKI OPLAT PRODUKTOWYCH:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań
9.
SZCZEGÓŁOWE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów
10.

DPO i DPR
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1966)
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1966/1 

EDPO i EDPR
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1405)
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1405/1

11.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1116)
12.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych
(Dz.U. z 2014 r., poz. 107)
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/107/1
Pismo z Ministerstwa Środowiska  w sprawie dokumentów potwierdzające unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych

13.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych
(Dz. U. z 2016 r., poz.  1819)
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1819/1

14.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi
(Dz. U. z  2017 r., poz. 1975)
Rozporządzenie weszło w życie w dniu 24 października 2017r. 

 

 1. OBOWIĄZKI POSIADACZA ODPADÓW
 2. REJESTR - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami / „BDO”- Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami
 3. Opakowania i odpady opakowaniowe - wytwarzanie, eksport, import opakowań
 4. Obowiązek sprawozdawczy z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
 5. Inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest
 6. Inwentaryzacja PCB (Polichlorowane bifenyle)
 7. Warunki i zakres dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami
 8. Udostępnianie informacji o środowisku - WNIOSEK do pobrania
 9. Raporty wojewódzkie dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami

 

Kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa

Referat Polityki Ekologicznej
Zespół ds. Wojewódzkiej Bazy Danych o Odpadach

Ewelina Faszczewska
Tel. (58) 32-68-651
e-mail: e.faszczewska@pomorskie.eu

 

Marlena Netzel
Tel. (58) 32-68-474
e-mail: m.netzel@pomorskie.eu

 

 

Liczba odwiedzin : 29931
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-10-29 10:13:07
Czas publikacji: 2019-01-02 14:26:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak