Obowiązki posiadacza odpadów - informacje dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami 

 
 
Nazwa sprawy: Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Podstawa prawna:
  1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923)

  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973)

  3. Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z dnia 7 września 2015 r., poz. 1431

  4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.)
  5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674). 
  6. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1162). 
  7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267). 
  8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa - dział III (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). 
  9. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.).
Nowa ustawa o odpadach transponuje: 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy Dz. Urz. L 312 z 22 listopada 2008, str. 3)
2. Przepisy innych dyrektyw, w tym dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 roku w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. L 182 z 16 lipca 1999, str. 1, z późn. zm.).
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

 

Siedziba departamentu:

Departament Środowiska i Rolnictwa, ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk

Termin:

 

Podmioty obowiązane do sporządzenia sprawozdań, o których mowa w art. 73, art. 74a , art. 75 i 237a  składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na:

1) siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy - w przypadku sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych; w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy miejscowo jest Marszałek Województwa Mazowieckiego;

2) miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów - w przypadku sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

Opłaty:

Nie pobiera sie opłat.

Miejsce składania dokumentów:

Sprawozdania można przesłać:
1. Pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
2. Pocztą elektroniczną: zeskanowany, podpisany i opieczętowany w odpowiednich rubrykach, formularz „Zbiorczego zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów”, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  08.12.2010 r. (Dz. U. 249 poz. 1674) proszę przesłać jako załącznik PDF na adres e-mail: dros@pomorskie.eu
3. Składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 (parter, pok. nr 4)
4. Składać osobiście w sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa przy ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, (I piętro, pok. nr 100)
5. W przypadku posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego wysyłać drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku (więcej informacji http://www.bip.pomorskie.eu/Article/id,62.html

Formularz:

1. Formularz zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów,  o sposobach gospodarowania nimi za rok 2016
2. Formularz zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości komunalnych osadów ściekowych za rok 2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 roku:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach.

 BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.).

Art. 238. 1. BDO tworzy się najpóźniej do dnia 24 stycznia 2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz wzoru rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami:  

( https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12271451/12284312/dokument203298.pdf)

stanowi wykonanie upoważnienia określonego w art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987, ze zm.). 

  Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do unieszkodliwiania odpadów należy sporządzać na podstawie prowadzonej przez cały rok ewidencji odpadów.
Sposób załatwienia sprawy: 1. Weryfikacja zbiorczego zestawienia (art. 77, ust. 1 Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku).
2. Wezwanie do złożenia zbiorczego zestawienia lub korekty.
a) Jeżeli z weryfikacji wynika, że informacje zawarte w zbiorczym zestawieniu danych są niezgodne ze stanem faktycznym marszałek województwa zobowiązuje, w drodze decyzji, do korekty sporządzonego zestawienia danych, określając termin przekazania korekty (art. 77, ust. 2 Ustawy o odpadach).
b) Niedokonanie korekty zbiorczego zestawienia skutkuje uznaniem, że posiadacz nie wykonał obowiązku przekazania zbiorczego zestawienia (art. 77, ust. 3 Ustawy o odpadach).
3. Wydanie decyzji administracyjnej zobowiązującej posiadacza odpadów do przedłożenia dokumentów ewidencji odpadów w przypadku, gdy zbiorcze zestawienie danych budzi wątpliwości co do prawidłowości wypełnienia lub gdy jest to niezbędne do prowadzenia innych postępowań z zakresu ochrony środowiska.
Kary pieniężne:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.)

Dział X - Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne
Rozdział 1 - Przepisy karne

Art. 180a. Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny.
Art. 200 informujący o wysokości kar pieniężnych został uchylony.

Kontakt:

Kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
Referat Polityki Ekologicznej
Zespół ds. Wojewódzkiej Bazy Danych o Odpadach

Ewelina Faszczewska
Tel. (58) 32-68-651
e-mail: e.faszczewska@pomorskie.eu

 

Marlena Netzel
Tel. (58) 32-68-474
e-mail: m.netzel@pomorskie.eu

 

 

 

Definicje z Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.):

Gospodarowanie odpadami (art. 3 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy)
- rozumie się przez to: zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.

Gospodarka odpadami (art. 3 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy)
- rozumie się przez to wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami.

Przetwarzanie (art. 3 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy)
 - rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.

Odzysk (art. 3 ust. 1 pkt 14 ww. ustawy)
- rozumie się przez to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji lub w wyniku  którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce ( Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku określa załącznik nr 1 do Ustawy o odpadach).

Recykling (art. 3 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy)
- rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach,
- obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetworzenia na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa do celów wypełniania wyrobisk.

Unieszkodliwianie (art. 3 ust. 1 pkt 30 ww. ustawy)
- rozumie się przez to proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii (Niewyczerpujący wykaz procesów unieszkodliwiania określa załącznik nr 2 do Ustawy o odpadach).

Odpady (art. 3 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy)
– substancje lub przedmioty, których posiadacz odpadów pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do pozbycia których jest obowiązany.

Posiadacz odpadów (art. 3 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy)
– wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów (w tym również zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych).

Pośrednik w obrocie  odpadami (art. 3 ust. 1 pkt 20 ww. ustawy)
- rozumie się przez to każdego, kto organizuje przetwarzanie odpadów w imieniu innych podmiotów, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie.

Sprzedawca odpadów (art. 3 ust. 1 pkt 27 ww. ustawy)
- rozumie się przez to podmiot, który nabywa a  następnie zbywa odpady we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie.

 

Wytwórca odpadów (art. 3 ust. 1 pkt 32 ww. ustawy)
– każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów);
- każdy, kto przeprowadza wstępna obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów;
- wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej ;
 - w przypadku korzystania ze wspólnego lokalu obowiązki wytwórcy może przejąć inny wytwórca lub wynajmujący lokal (przeniesienie odpowiedzialności za wytwarzane odpady).

Zbieranie odpadów (art. 3 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy)
- rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujace zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w art. 3, pkt 5, lit. b Ustawy o odpadach.Dodatkowe informacje

Obowiązki posiadacza odpadów z zakresu prowadzenia ewidencji:

1. Zgodnie z art. 66 ust. 1 Ustawy o odpadach posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów. Katalog określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 1973).

2. Zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy o odpadach w przypadku korzystania przez wytwórców odpadów ze wspólnego lokalu dopuszcza się przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokal, jeżeli podmiot ten zapewni postępowanie z przyjętymi odpadami w sposób zgodny z ustawą o odpadach. Przeniesienie odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 1, oznacza przeniesienie praw i obowiązków ciążących na wytwórcy odpadów i następuje pod warunkiem zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Zgodnie z art. 66 ust. 3 Ustawy o odpadach sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami niebędący posiadaczami odpadów są obowiązani do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów niebezpiecznych.

4. Zgodnie z art. 236 ust. 3 Ustawy o odpadach do czasu określenia przez Ministra Środowiska nowych wzorów dokumentów ewidencji odpadów, sprzedawca odpadów oraz pośrednik w obrocie odpadami, niebędący posiadaczami odpadów, nie prowadzą ewidencji odpadów niebezpiecznych.

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:

1. Wytwórców:

a) odpadów komunalnych,

b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;

2. Osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527);

3. Podmiotów prowadzących działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym leki i opakowania po lekach przez apteki, przyjmowania zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemów zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalnej działalności w zakresie zbierania odpadów);

4. Rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Ewidencja uproszczona:

Zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach, uproszczoną ewidencję odpadów - stosując tylko kartę przekazania odpadów (KPO)- prowadzą podmioty, które:
1. wytwarzają odpady niebezpiecznie do 100 kg rocznie lub odpady inne niż niebezpieczne do 5 ton rocznie,
2. transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów,
3. władający powierzchnią ziemi, na której stosowane są osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o odpadach.

UWAGA! Prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów nie zwalnia z obowiązku przekazywania marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o odpadach.

Dokumenty:

Zgodnie z art. 67 ust. 1 Ustawy o odpadach ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów:

1. W przypadku posiadaczy odpadów:

a) karty przekazania odpadów,

b) karty ewidencji odpadów,

c) karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych,

d) karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

e) karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji;

2. W przypadku sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, niebędących posiadaczami odpadów - karty ewidencji odpadów niebezpiecznych.

Klasyfikacja odpadów:

Odpady klasyfikuje się przez ich zaliczanie do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów, uwzględniając:

1. Źródło ich powstawania.

2. Właściwości powodujące, ze odpady są odpadami niebezpiecznymi, określone w załączniku nr 3 do ustawy o odpadach.

3. Składniki odpadów (załącznik nr 4 do ustawy o odpadach), dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi.

Kody i rodzaje odpadów:

Kody i rodzaje odpadów, którymi należy posługiwać się prowadząc ewidencję odpadów oraz sporządzając zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do unieszkodliwiania odpadów znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923).

Przelicznik jednostek: 

W ewidencji odpadów oraz w zbiorczych zestawieniach danych o odpadach obowiązującą jednostką jest Mg, czyli tona


Przelicznik jednostek:

1 Mg = 1 tona = 1000 kg
0,001 Mg = 1 kg
0,010 Mg = 10 kg
0,100 Mg = 100 kg

 

Liczba odwiedzin : 21996
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2017-08-30 11:25:51
Czas publikacji: 2018-06-04 10:45:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak