Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016, poz. 1987). 

 

 

 1. Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - art. 49 ust. 1 ustawy z dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016, poz. 1987).

  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13.12.2017 r.  (Dz.U. z 2017 r., poz. 2458) w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreślenie z rejestru.

 2. Baza danych o  produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadam („BDO”) zgodnie z ustawą z dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016, poz. 1987): 
  Art. 79-83 (gromadzenie danych, weryfikacja danych, administrowanie - BDO).
  Art. 84 „Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
  1) adres strony internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w BDO,
  2) zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników
  - mając na uwadze zapewnienie sprawnego przetwarzania informacji zgodnie z wymaganiami informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a także zakres zadań publicznych realizowanych przez użytkowników.”;
  Art. 238 ust. 1. „BDO tworzy się najpóźniej do dnia 24 stycznia 2018 r.”.
  Art 238 ust 2. ust. 2  Minister właściwy do spraw środowiska ogłosi, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” informację o dacie utworzenia BDO, w tym rejestru.

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2377) w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami.
 
UWAGA !!!
„Zbiorcze zestawienia danych o odpadach…” za rok 2017, składamy - DO CZASU UTWORZENIA BDO -  na dotychczas obowiązujących drukach dostępnych poniżej:  
TERMIN: do 15.03.2018 r.
 
FORMULARZE - ODPADY - SPRAWOZDANIE ROCZNE
 
 


Liczba odwiedzin : 7335
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-10-29 10:40:29
Czas publikacji: 2018-01-17 07:38:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak