Opakowania i odpady opakowaniowe 

 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
UREGULOWANIA PRAWNE W ZAKRESIE wytwarzania, eksportu u importu opakowań
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – Dz.U. z 2013 r. poz. 888.
 
 
Rozporządzenia w sprawie wykazów za poszczególne lata znajduje się w części „Wymagane dokumenty”
Opis sprawy/
zadania
ustawa określa wymagania, jakim muszą odpowiadać opakowania ze względu na zasady ochrony środowiska oraz sposoby postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zapewniające ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Kogo dotyczy
 • producentów, importerów i dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,
 • eksporterów i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań i produktów w opakowaniach
Obowiązki podmiotu
 1. Producent, importer i dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań powinni ograniczać ilość i negatywne oddziaływanie na środowisko substancji stosowanych do produkcji opakowań oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych w taki sposób, aby:
  • objętość i masa opakowań były ograniczone do niezbędnego minimum wymaganego do spełnienia ich funkcji, biorąc pod uwagę oczekiwania użytkownika,
  • opakowania były projektowane i wykonane w sposób umożliwiający ich wielokrotny użytek i późniejszy recykling, a jeśli nie jest to możliwe, to przynajmniej recykling, a jeżeli nie jest on możliwy, to inną formę odzysku,
  • opakowania zawierały możliwie najmniejszą ilość substancji stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska,
  • maksymalna suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu nie przekraczała 100 mg/kg, z zastrzeżeniem ust. 3 ww. ustawy.
 2. Producent, importer i dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniu są obowiązani stosować opakowania spełniające wymagania określone w art. 5 ust. 1.ww.ustawy
 3. Producent, importer i dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia środków niebezpiecznych są obowiązani ustalić wysokość kaucji na opakowania jednostkowe tych środków nie niższą niż 10% i nie wyższą niż 30% ceny środka niebezpiecznego zawartego w tym opakowaniu, z zastrzeżeniem art. 10a ww. ustawy.
 4. Producent, importer i dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia środków niebezpiecznych są obowiązani odebrać na własny koszt od sprzedawcy opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po tych środkach.
 5. Przyjmując opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po tych środkach, producent, importer lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia jest obowiązany zwrócić pobraną kaucję.
Obowiązki wobec marszałka województwa
 1. Producent, importer, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporter i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań są obowiązani do składania właściwemu marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiałów, z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku, oraz o przestrzeganiu ograniczeń wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, w terminie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy (art. 7 ust. 1 ww.ustawy).
 2. Eksporter i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach jest obowiązany do składania właściwemu marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o masie wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiału, z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku zastosowanych do opakowań eksportowanych produktów, w terminie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy (art. 9 ust. 3 ww. ustawy).
Wymagane dokumenty
Dla lat: 2005 - 2013 obowiązuje ten sam formularz sprawozdania:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań – Dz.U. z 2005r Nr 4, poz. 30

Kiedy i  jakie sprawozdanie należy składać

Kiedy i jakie sprawozdanie należy składać zostało omówione w formie diagramu i opisu w  poniższym pliku.

Kiedy i jakie sprawozdanie

Adres do korespondencji
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
Siedziba departamentu
w Gdańsku
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
Referat opłat środowiskowych ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk
 
Dodatkowe informacje dotyczące zagadnień związanych z opłatą produktową udzielane są pod numerami telefonów:
Marek Zawadzki, pokój 117
tel: (58) 32-68-680 fax: (58) 32-68-772
m.zawadzki@pomorskie.eu
 
Termin załatwienia sprawy
Sprawozdania należy składać do dnia 31 marca roku kalendarzowego następnego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.
Uwagi
i dodatkowe informacje
Marszałek województwa, któremu przedstawiane jest sprawozdanie, może, w drodze decyzji, zobowiązać producenta, importera, dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksportera lub dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań do przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3.

Program Adobe Acrobat Reader, który służy do czytania plików *.pdf jest programem bezpłatnym, który można pobrać ze strony internetowej producenta (wielkość 13 MB).
 

Liczba odwiedzin : 3748
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-10-29 10:46:39
Czas publikacji: 2015-10-29 10:49:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak