Obowiązek sprawozdawczy z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

 
 
WÓJT, BURMISTRZ lub PREZYDENT MIASTA
 
Podstawa prawna
Zgodnie z art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
 
Sprawozdanie należy sporządzić na formularzu, określonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. 2018, poz. 1627).
 
Pliki do pobrania:
 
Adres do korespondencji:
Informację należy przesyłać na adres:
Departament Środowiska i Rolnictwa
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
lub składać bezpośrednio w sekretariacie departamentu: ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, I piętro, pokój 118.
 
Kontakt:
Katarzyna Wiśniewska
tel. (058) 32-68-331, fax (058) 32-68-772, pokój 126

e-mail: ka.wisniewska@pomorskie.eu

5 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. 2018, poz. 1627).

 

Liczba odwiedzin : 4771
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-10-29 11:01:23
Czas publikacji: 2019-03-18 11:36:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak