Obowiązek sprawozdawczy z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

 

 

WÓJT, BURMISTRZ lub PREZYDENT MIASTA
 
Podstawa prawna
Zgodnie z art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 poz. 1289 ze zm.), wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
 
Sprawozdanie należy sporządzić na formularzu, określonym w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r.  (Dz. U. poz. 934) w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
 
Pliki do pobrania:
 
Adres do korespondencji:
Informację należy przesyłać na adres:
Departament Środowiska i Rolnictwa
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
lub składać bezpośrednio w sekretariacie departamentu: ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, I piętro, pokój 118.
 
Kontakt:
Katarzyna Wiśniewska
tel. (058) 32-68-331, fax (058) 32-61-772, pokój 126

e-mail: ka.wisniewska@pomorskie.eu

 


Liczba odwiedzin : 4071
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-10-29 11:01:23
Czas publikacji: 2018-03-15 13:02:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak