Inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest 

 
 
Inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest
 
OSOBY PRAWNE, OSOBY FIZYCZNE
 
Podstawa prawna
Zgodnie z art. 162, ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska powinien okresowo przedkładać marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) nakłada obowiązek na właściciela, zarządcę lub użytkownika miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest wykonania inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest.
 
Opis i termin załatwienia sprawy
Wynik inwentaryzacji przedstawia się według wzoru zawartego w załączniku w/w Rozporządzenia:
  •  załącznik nr 3 - Informacja o wyrobach zawierających azbest (FORMULARZ
Informacja podlega corocznej aktualizacji i przedkładana jest marszałkowi województwa w formie pisemnej w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
 
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają w/w informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
 
 
WÓJT, BURMISTRZ lub PREZYDENT MIASTA
 
Podstawa prawna
Zgodnie z art. 162, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta okresowo przedkłada marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. 2009, nr 124, poz. 1033) zmienione Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 24) nakłada na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązek przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (w tym azbest) w formie elektronicznej (poprzez bazę azbestową), a zatem zobowiązuje wójta burmistrza, prezydenta miasta do bezpośredniego wprowadzania informacji dotyczących wyrobów zawierających azbest do bazy azbestowej dostępnej pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl.
 
Opis i termin załatwienia sprawy
Informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest wprowadza się do bazy azbestowej na stronie www.bazaazbestowa.gov.pl (forma elektroniczna).
Informacji dotyczącej wyrobów zawierających azbest nie przedkłada się w formie papierowej.
 
Informacja podlega corocznej aktualizacji i przedkładana jest marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
 
 
Adres do korespondencji
Informację należy przesyłać na adres:
Departament Środowiska i Rolnictwa
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
lub składać bezpośrednio w sekretariacie departamentu: ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, I piętro, pokój 118.
 
Kontakt:
Diana Frasunkiewicz
tel. (058) 32-68-769, fax (058) 32-68-772, pokój 126

 

 

Liczba odwiedzin : 1786
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-10-29 11:13:24
Czas publikacji: 2019-01-30 14:54:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak