Warunki i zakres dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami 

 
 
Zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach dostęp do wojewódzkiej bazy danych posiadają:
 • minister właściwy do spraw środowiska,
 • minister właściwy do spraw gospodarki,
 • Główny Inspektor Ochrony Środowiska,
 • Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • wojewoda,
 • starosta,
 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
 • wojewódzki inspektor ochrony środowiska,
 • zarząd wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • służby statystyki publicznej.

 

Dostęp do WSO oraz zakres informacji udostępnianych poszczególnym organom reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 101 z 2007 r., poz. 687).

W celu uzyskania przez uprawniony organ dostępu do WSO należy złożyć do Marszałka Województwa:
 • Pisemny wniosek w celu nadania indywidualnego prawa dostępu.
  We wniosku należy ująć:
  • dane teleadresowe organu,
  • numer REGON organu,
  • imię i nazwisko pracownika, który będzie korzystał z bazy danych,
  • adres poczty elektronicznej ww. pracownika,
  • IP zewnętrzne sieci organu.
 • Upoważnienie organu dla pracownika, który będzie korzystał z bazy danych.

 

 
 

Liczba odwiedzin : 1010
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-10-29 11:24:45
Czas publikacji: 2015-10-29 11:28:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak