Inwentaryzacja PCB (polichlorowane bifenyle) 

 
 
Podstawa prawna
Zgodnie z art. 162, ust. 3 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm) wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska powinien okresowo przedkładać marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania.
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24.06.2002 r. w sprawie przedkładania wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. 2002 r. Nr 96, poz. 860) nakłada na użytkownika urządzenia lub instalacji, w których były lub są wykorzystywane PCB obowiązek ich inwentaryzacji.
 
Opis
Wykorzystujący PCB przedkłada wynik inwentaryzacji marszałkowi województwa według wzoru zawartego w załączniku w/w Rozporządzenia:
- załącznik nr 2 – Informacja o wykorzystywanych PCB dla przedsiębiorców
(Formularz -> WZÓR 1).
 
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta według wzoru zawartego w załączniku w/w Rozporządzenia:
- załącznik nr 3 – Informacja o wykorzystywanych PCB dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami
(Formularz -> WZÓR 2).
 
Informacja podlega corocznej aktualizacji.
 
Adres do korespondencji
Informację należy przesyłać na adres:
Departament Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
lub składać bezpośrednio w sekretariacie departamentu: ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, I piętro, pokój 139.
 
Kontakt:
Diana Frasunkiewicz
tel. (058) 32-61-769, fax (058) 32-61-772, pokój 126
 
 
 
 

Liczba odwiedzin : 993
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-10-29 11:48:28
Czas publikacji: 2015-10-29 11:51:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak