Opłaty za korzystanie ze środowiska 

 

 

 

UWAGA! 

 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566). Zgodnie z art. 533 ust. 4 ustawy Prawo wodne do opłat za korzystanie ze środowiska (z tytułu poboru wody oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi) należnych za okres do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz wpływów z tych opłat stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Zwolnienie z obowiązku przedkładania wykazów, w przypadku gdy roczna wysokość opłaty nie przekracza 100 zł 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), która wprowadziła zmianę w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie zasad realizowania obowiązku sprawozdawczego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 289 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a.

Zwolnienie dotyczy wykazów od 2016 roku i obejmuje przypadki, w których roczna opłata za każdy z wykazanych rodzajów korzystania ze środowiska z osobna nie przekracza 100 zł.

Podmioty korzystające ze środowiska zwolnione z obowiązku przedkładania wykazów i informacji, w dalszym ciągu mają obowiązek prowadzenia aktualizowanej co roku ewidencji, o której mowa w art. 287 ustawy Prawo ochrony środowiska.

UWAGA: W związku ze zdarzającymi się wpłatami kwot powyżej 100 zł, ale nie przekraczających 800 zł informujemy, że nieprzekroczenie:

 

 • 800 zł wiąże się ze zwolnieniem z obowiązku wniesienia opłaty;
 • 100 zł wiąże się ze zwolnieniem z obowiązku wniesienia opłaty, a jeśli dotyczy to wszystkich rodzajów korzystania ze środowiska – także ze zwolnieniem z obowiązku złożenia wykazu.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
UREGULOWANIA PRAWNE W ZAKRESIE OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Podstawa prawna

1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.
2. Ustawa z dnia 14  grudnia 2012 r. o odpadach –  t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.
3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce – Dz.U. z 2012 r., poz. 1342 ze zm

Szczegółowe rozporządzenia w sprawie opłat oraz wykazów za poszczególne lata znajdują się w częściach „Wymagane dokumenty” oraz „Stawki opłat”
Opis sprawy/
zadania
Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się za:
 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, ogrzewanie, wszelkiego rodzaju technologie powodujące emisję do powietrza jak np. spawanie, lakierowanie, klejenie itp.),
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w tym za wody roztopowe i opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (utwardzone place, parkingi ulice, itp.),
 • pobór wód z ujęć własnych,
 • składowanie odpadów.
Kogo dotyczy
Podmiotem korzystającym ze środowiska jest:
 1. Przedsiębiorca oraz  przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.
 2. Jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą.
 3. Osoba fizyczna nie będąca podmiotem, o którym mowa w pkt. 1, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia. 
Obowiązki podmiotu korzystającego ze środowiska
WAŻNE INFORMACJE
 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadziła zmiany w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. Od 2013r. podmioty korzystające ze środowiska będą wnosiły z tego tytułu opłatę oraz przekazywały marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat tylko raz w roku – w terminie do dnia 31 marca roku następnego. Zakres przekazywanych informacji pozostaje bez zmian.
 2. Zasady rozliczania opłat za lata wcześniejsze (do 2012r. włącznie) pozostają bez zmian – tj. rozliczenia półroczne oraz wysokość wyliczonej kwoty zwalniającej z obowiązku jej wniesienia, tj. 400 zł za półrocze dla danego rodzaju korzystania ze środowiska.
 3. Od 2013r. opłaty nie wnosi się w przypadku, gdy wyliczona kwota nie przekracza 800 zł za rok dla danego rodzaju korzystania ze środowiska.
 4. Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania informacji.
 5. Od 2013r.  podmiot korzystający ze środowiska  nie ma obowiązku składania drugiego egzemplarza sprawozdania:
  ·   do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku lub do Delegatury w Słupsku – w zakresie emisji gazów lub pyłów do powietrza, poboru wody, odprowadzania ścieków,
  ·   do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska – w zakresie składowania odpadów.
 6. W przypadku braku  wykazu marszałek województwa wymierza opłatę w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

 

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek:
 • prowadzić aktualizowaną co  rok ewidencję danych zawierającą informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
 • ustalać we własnym zakresie wysokość należnej opłaty, według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce,
 • wnosić bez wezwania należną opłatę do dnia 31 marca za rok ubiegły,na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.
WYJĄTEK: opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z eksploatacji urządzeń (zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, przez urządzenia rozumie się niestacjonarne urządzenia techniczne, w tym środki transportu), należy wnosić na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

Przykład: Podmiot xxx, zarejestrowany w Warszawie, posiada swój oddział w Gdańsku – wykaz i opłata z tytułu środków transportu winny być wniesione do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska – do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Wymagane dokumenty
Formularze obowiązujące od 2013 roku:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz
o wysokości należnych opłat - Dz. U. z 2014r., poz.  274
 
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2014 r. o sprostowaniu błędu
[w wykazie zbiorczym] – Dz.U. z 2014 poz. 419.
UWAGA - Wykazy w wersji edytowalnej (*.doc)  są prawidłowe!
 
 
 
Wszystkie wykazy w jednym pliku:

lub poszczególne wykazy w oddzielnych plikach:

Wykaz zbiorczy od 2013.doc

UWAGA - Wykazy zawierające informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat wymagają podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu (np. właściciel firmy, osoba lub osoby wymienione w KRS). W przypadku, gdy przedmiotowy wykaz podpisywany jest przez inną osobę, do przesłanej informacji należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej za jego złożenie.

Wprowadzanie gazów lub pyłów od 2013.doc
Pobór wody od 2013.doc
Wprowadzanie ścieków od 2013.doc
Składowanie odpadów od 2013.doc

 
Formularze obowiązujące od I półrocza 2009 roku do II półrocza 2012 roku:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 816\
 
 
 
Wszystkie wykazy w jednym pliku:
 
lub poszczególne wykazy w oddzielnych plikach:
                                                                                  Wykaz zbiorczy od 2009.rtf
Stawki opłat
Na podstawie danych zebranych w ewidencjach należy ustalić wysokość opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.
 
UWAGA:- do wydruków z kalkulatorów opłatowych należy obowiązkowo dołączać wykaz zbiorczy, tj. druk znajdujący się w „Wymaganych dokumentach”.
 

Stawki opłat za 2017 rok:
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29.06.2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 – M.P. z 2016 r., poz. 718

stawki opłat za 2017.pdf

Kalkulator opłatowy 2017 – silniki spalinowe
Kalkulator opłatowy 2017 – ryczałt kotłownie

Stawki opłat za 2016 rok:
Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016 – Dz. U. z 2015 r. poz. 1875


stawki opłat za 2016.pdf


Kalkulator opłatowy 2016 – silniki spalinowe
Kalkulator opłatowy 2016 – ryczałt kotłownie

 
 

Stawki opłat za 2015 rok:
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 – M.P., poz. 790
                                                                                   stawki opłat za 2015.pdf

Kalkulator opłatowy 2015 – silniki spalinowe
Kalkulator opłatowy 2015 – ryczałt kotłownie

 
Stawki opłat za 2014 rok:
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 – M.P., poz. 729
 
 
Stawki opłat za 2013 rok:
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 – M.P., poz. 766
 
 
 
Stawki opłat za 2012 rok:
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 – M.P. Nr 94, poz. 958
                                                                                stawki opłat za 2012.pdf
 
 
Stawki opłat za 2011 rok:
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 – M.P. Nr 74, poz. 945
 

UWAGA!
WSPÓŁCZYNNIKI RÓŻNICUJĄCE:

Od 2016 roku określa:
Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016 – Dz. U. z 2015 r. poz. 1875.

współczynniki różnicujące od 2016 roku.pdf


W latach 2009 – 2015 określa:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – Dz. U. z 2008r. Nr 196, poz. 1217.

Numer konta
Numer konta, na które należy dokonywać wpłat:

PKOBP   40 1020 1811 0000 0502 0312 4559

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
W GDAŃSKU
Adres do korespondencji
Podmioty z terenu:
Miast: Gdańsk, Gdynia, Sopot

Powiatów: gdańskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, puckiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego oraz wejherowskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Natomiast podmioty z terenu:
Miasta: Słupsk

Powiatów: chojnickiego, bytowskiego, człuchowskiego, kartuskiego, lęborskiego, słupskiegooraz z pozostałych województw mających obiekty na terenie województwa pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Oddział zamiejscowy  w Słupsku
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Jaracza 18 a
76-200 Słupsk
 
UWAGA:
wykazy mogą być wnoszone w postaci elektronicznej, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo przy użyciu profilu zaufanego ePUAP.
Aby można było złożyć wykaz poprzez ESP, wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).
 
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
ePUAP - elektroniczna platforma usług administracji publicznej - Instrukcja użytkownika
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
Siedziba departamentu
w Gdańsku
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa 
Referat opłat środowiskowych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk


Jak do nas trafić? Mapka
lub skorzystaj z mapy interaktywnej


Dodatkowe informacje dotyczące zagadnień związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska udzielane są pod numerami telefonów:

Kierownik Referatu opłat środowiskowych:
Magdalena Herbasz, pokój 118
tel: (58) 32-68-679, fax: (58) 32-68-771
m.herbasz@pomorskie.eu

Podmioty z terenu miasta Gdańsk
Iwona Lewandowska, pokój 114
tel: (58) 32-68-672, fax: (58) 32-68-771
i.lewandowska@pomorskie.eu

 
Podmioty z terenu miasta Gdynia oraz powiatów kwidzyńskiego i nowodworskiego

Karolina Wołowska, pokój 114
tel: (58) 32-68-656, fax: (58) 32-68-771
k.wolowska@pomorskie.eu

Podmioty z terenu powiatów: kościerskiego, malborskiego i wejherowskiego
Jan Kreffta pokój 124
tel: (58) 32-68-677, fax: (58) 32-68-771
 
Podmioty z terenu miasta Sopot oraz powiatów: gdańskiego, sztumskiego i  tczewskiego
Magdalena Tarkowska, pokój 124
tel: (58) 32-68-760, fax: (58) 32-68-771 
m.tarkowska@pomorskie.eu
 
Podmioty z terenu  powiatów: puckiego i starogardzkiego
tel: (58) 32-68-321, fax: (58) 32-68-771

 


 

Siedziba Oddziału zamiejscowego w Słupsku
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Oddział zamiejscowy w Słupsku
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Jaracza 18 a
76-200 Słupsk

Dodatkowe informacje dotyczące zagadnień związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska udzielane są pod numerami telefonów:

Podmioty z terenu powiatów: chojnickiego, lęborskiego oraz z pozostałych województw mających obiekty na terenie województwa pomorskiego
Krzysztof Bedka, pokój 7
tel: (59) 841-30-06, fax: (58) 32-68-770
k.bedka@pomorskie.eu

Podmioty z terenu miasta Słupsk oraz powiatu bytowskiego
Ignacy Łuszczyński,
pokój 7
tel: (59) 847-52-74, fax: (58) 32-68-770
i.luszczynski@pomorskie.eu
 
Podmioty z terenu powiatów: człuchowskiego, kartuskiego i słupskiego
Agnieszka Młynarczyk, pokój 6
tel: (59) 842-67-88, fax (58) 32-68-770
 
 
Anna Rożek, pokój 4
tel. (59) 842-22-63, fax (58) 32-68-770
 
Termin załatwienia sprawy
Wykazy od 2013r. (ROCZNE) należy składać do dnia 31 marca roku następnego po roku, którego dotyczą, jest to również termin wnoszenia opłat na konto urzędu.
 
Dla wykazów dotyczących wcześniejszych okresów rozliczeniowych (do II półrocza 2012r. włącznie) obowiązują poprzednie terminy wnoszenia opłat na konto urzędu, tj. do dnia 31 lipca za I półrocze oraz do dnia 31 stycznia roku następnego za II półrocze

Sprawy związane

Przetwarzanie danych osobowych

 W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) Departament Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku informuje, że:

1)  Administratorem Państwa danych osobowych jest Marszałek Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

2)  Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji ustawowego obowiązku weryfikacji, redystrybucji i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska.

3)   Państwa dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w przypadkach określonych w przepisach odrębnych.

4)   Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5)  Podane przez Państwa dane mają charakter obowiązkowy zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672).

Uwagi
i dodatkowe informacje
UWAGA:
Ustawa z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 130 z 2009r., poz. 1070 ze zm.) wprowadziła obowiązek składania przez podmioty korzystające ze środowiska rocznych raportów o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza. Zgodnie z ww. ustawą dane te zbierane będą przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Krajowej Bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.
W 2010r udostępniona została publicznie aplikacja internetowa do rejestracji podmiotów gospodarczych podlegających ww. obowiązkowi.
 
Raport należy sporządzić i wprowadzić do Krajowej Bazy za rok ubiegły w terminie do końca lutego roku następnego.
 
Raport musi być zgodny ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2011r. Nr 3 poz. 4)
Wszystkie dodatkowe informacje, komunikaty, formularze elektroniczne, zasady logowania i materiały pomocnicze znajdują się na stronie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami www.krajowabaza.kobize.pl   

Dodatkowe
informacje

Program Adobe Acrobat Reader, który służy do czytania plików .pdf jest programem bezpłatnym, który można pobrać ze strony internetowej producenta.
 


Liczba odwiedzin : 144281
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2017-09-01 08:11:27
Czas publikacji: 2018-01-03 07:31:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak